Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Rozwój czy łatanie braków kadrowych

Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Naczelna Rada Lekarska
Publikujemy kolejne wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej po tym, jak Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego przedstawiło 73 programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Do końca marca ma być ich 86, w tym brakujące, np. z chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej.
– Niestety nierzadko zdarzało się, że prace nad nowymi programami kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów toczyły się w sposób utrudniający swobodną wymianę myśli. Zamiast konsultacji i dyskusji nad poruszanym problemem w wielu przypadkach wymieniono się jedynie e-mailami. Niektórzy członkowie zespołów podkreślali również, że zmiany w programach specjalizacji były narzucone albo wręcz dodawane po zakończeniu prac, co szczególnie widoczne było po komunikatach towarzystw anestezjologów czy też specjalistów ds. chorób płuc – mówi dr Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL.

W zeszłym tygodniu CMKP opublikowało kolejne 32 zaktualizowane programy specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. W sumie na stronie CMKP znajduje się ich 73. Do końca pierwszego kwartału tego roku musi pojawić się 86 programów, w tym brakujące, m.in. z chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej czy też położnictwa i ginekologii. Przypomnijmy, że składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji w sesji wiosennej zakończyło się 28 lutego, a wszyscy specjalizanci mają podjąć szkolenie oparte na zaktualizowanych programach.

W związku ze zgłoszonymi uwagami części środowiska lekarskiego przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego NRL zwrócił się do przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej, będących w zespołach ekspertów ds. opracowywania i akredytacji programów specjalizacji z prośbą o opis przebiegu prac oraz ocenę szkolenia specjalizacyjnego.

Tym, co bardzo martwi, jest fakt, że w wielu programach specjalizacji (m.in. w anestezjologii, chorobach wewnętrznych i w specjalizacjach ze wspólnym modułem internistycznym) rezydenci mają mieć obowiązkowe dyżury na SOR w trakcie odbywania stażu. Jako Naczelna Rada Lekarska wydaliśmy stanowisko, w którym odnieśliśmy się do tych wątpliwości. Obawiamy się bowiem, że głównym celem dyżurowania specjalistów nie byłby ich rozwój, ale łatanie braków kadrowych w bardzo trudnych realiach szpitalnictwa. Nie zgadzamy się na dyżury na SOR dla anestezjologów i internistów. Wydaje się, że kwestia ta została narzucona przez Ministerstwo Zdrowia i CMKP – dodaje dr Patecki.

Do prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego w sprawie nieporozumień dotyczących opracowania szkolenia specjalizacyjnego napisał także dr Józef Knap, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej oraz przedstawiciel NRL w zespole ekspertów CMKP ds. opracowania i aktualizacji programu specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej. W swoim piśmie zawiadamia on o odmowie podpisania finalnego Programu Modułu Specjalistycznego w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej z powodu braku uwzględnienia wielokrotnie zgłaszanych istotnych dla lekarzy zajmujących się tą dziedziną medyczną zmian w szkoleniu specjalizacyjnym. Konsultant wojewódzki takie postępowanie CMKP w związku z tym szkoleniem nazywa „dyktatem”.

– Przyjęcie przedłożonego nam przez CMKP projektu oznacza bowiem „przyklepanie” fasadowego, pozbawionego zasadnych fundamentów dokumentu, co można zobrazować skutkami trzęsienia ziemi w Turcji. Specjalność nasza, choć niszowa, dotyczy bowiem bardzo znacznej liczby tropikalnych chorób przywlekanych (a takimi są malaria, leiszmaniozy, denga, COVID-19, małpia ospa), oraz stanu zdrowia zatrudnionych w gospodarce morskiej – napisał prof. Józef Knap.

Tekst i apel dostępne są na stronie NIL.

Tytuł pochodzi od redakcji
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.