Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Iwona Konarska
|
Źródło: Public Policy
Podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia wszystkie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców przyjęły stanowisko w sprawie trybu procedowania zmian legislacyjnych dotyczących systemowych rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia.
Zastrzeżenia przedstawicieli pracowników i pracodawców dotyczą projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz projektu rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy. Uznali tę pierwszą regulację za niekorzystną dla pacjentów i świadczeniodawców.

30 września na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano informację o procedowaniu przez rząd projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Planowane zmiany obejmują przeniesienie do Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązku finansowania zadań, których koszty były do tej pory pokrywane z budżetu państwa. Obejmie to m.in. zakup szczepionek, ratownictwo medyczne, bezpłatne leki dla osób w wieku 75+ oraz kobiet w ciąży, programy lekowe dla osób chorych na hemofilię oraz żyjących z wirusem HIV, a także świadczenia wysokospecjalistyczne. Z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców wynika, że w 2023 r. dodatkowe obciążenia Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosą 13 mld zł. Podczas posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia poinformowali, że projekt nowelizacji będzie procedowany bez konsultacji publicznych.

Założenia do projektu nowelizacji tej ustawy, a także projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami były jednym z tematów posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 21 października 2022 r. Wobec zakresu projektów oraz sposobu ich procedowania strona społeczna obejmująca przedstawicieli organizacji pracodawców oraz związków zawodowych przygotowała wspólne stanowisko w tej sprawie. Sygnatariusze stanowiska stwierdzają m.in., że:
• akty prawne wpływające na sytuację pacjentów, pracowników oraz pracodawców muszą być przyjmowane zgodnie z zasadami dialogu społecznego, we współpracy rządu z partnerami społecznymi;
• strona społeczna uznaje za niezbędne zapewnienie odpowiedniego okresu konsultacji obu projektów;
• nie należy procedować jakichkolwiek zmian legislacyjnych, które mogą doprowadzić do ograniczenia środków pozostających w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia.
• wobec długu zdrowotnego związanego z epidemią COVID-19, konieczności zwiększenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, jak również zabezpieczenia środków niezbędnych do wdrożenia ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, strona społeczna uważa za niedopuszczalne dodatkowe obciążanie budżetu płatnika;
• planowane rozwiązania w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw nie przyczynią się do poprawy dostępności świadczeń opieki zdrowotnej;
• tryb procedowania z pominięciem konsultacji społecznych oraz informacja o proponowanych rozwiązaniach systemowych w projektowanej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw są niekorzystne dla pacjentów i świadczeniodawców.

Partnerzy społeczni zaapelowali o realizację konstytucyjnej zasady dialogu i współpracy z partnerami społecznymi oraz respektowanie zapisów ustawy o radzie.

Pod wspólnym stanowiskiem strony społecznej podpisały się wszystkie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców uczestniczące w pracach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Federacja Przedsiębiorców Polskich, NSZZ Solidarność, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja Lewiatan oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.