Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ujawnianie przyczyny utraty prawa wykonywania zawodu niezgodne z przepisami

Udostępnij:
Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania Trybunału Konstytucyjnego z wniosku prezydenta. Chodzi o ujawnianie w rejestrze informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do jego wykonywania. Jest to niezgodne z konstytucją.
5 października 2023 r. Andrzej Duda w trybie kontroli następczej skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych w zakresie dotyczącym ujawniania w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do wykonywania tego zawodu.

Rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek zgłosił udział w tym postępowaniu i przedstawił TK następujące stanowisko: „art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. poz. 1972) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy w zakresie, w jakim przewiduje, że Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest jawny w odniesieniu do informacji o przyczynie utraty przez osobę wykonującą zawód medyczny uprawnienia do wykonywania tego zawodu, jest niezgodny z art. 47 Konstytucji RP oraz art. 51 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP”.

Jak czytamy w uzasadnieniu wniosku do TK, prezydent nie neguje potrzeby utworzenia rejestru oraz pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania informacji w nim zgromadzonych uprawnionym organom, a także udostępniania pewnego zakresu informacji każdemu zainteresowanemu. Wątpliwe jest jednak określenie jako jawne, a tym samym powszechne, udostępnienie informacji dotyczącej przyczyny utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Ujawnienie w rejestrze przyczyny utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego będzie równoznaczne z ujawnieniem informacji o utracie albo ograniczeniu do zdolności prawnych. Tymczasem informacje o stanie zdrowia stanowią dane o charakterze wrażliwym i podlegają szczególnej ochronie. Ponadto, ujawnienie w rejestrze przyczyny utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego będzie również równoznaczne z ujawnieniem informacji o pozbawieniu osoby praw publicznych, prawomocnym skazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pozbawieniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego orzeczeniem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Ten rodzaj informacji również jest objęty szczególną ochroną w systemie prawa.

Z uwagi na konstytucyjne gwarancje prawa do prywatności prezydent podziela wątpliwości związane z zakresem danych udostępnianych w rejestrze jawnym dotyczących osób znajdujących się w rejestrze, a które następnie utraciły uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego. Wszędzie tam, gdzie dochodzi do kolizji praw chronionych konstytucją, ustawodawca powinien dokonać wyważenia proporcji między dobrem chronionym a dobrem podlegającym ograniczeniu.

Opracowanie: INK
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.