Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Uporządkowanie badań laboratoryjnych

Udostępnij:
Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału biologicznego do badań laboratoryjnych oraz osób uprawnionych do ich wykonywania trafiło do konsultacji publicznych.
Projektowana regulacja określa wykaz zabiegów i czynności polegających na pobraniu od pacjenta materiału do badań laboratoryjnych oraz określa, które zabiegi i czynności może wykonywać lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, diagnosta laboratoryjny, osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna, oraz technik analityki medycznej.

Zgodnie z przedstawionym wykazem do pobierania każdego rodzaju materiału niezbędnego do wykonania badania laboratoryjnego zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej uprawniony jest lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii, lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Natomiast do pobrania krwi żylnej z żył obwodowych kończyn, pobrania krwi włośniczkowej z opuszka palca i palucha, z piętki i płatka ucha, pobrania wymazów z powłok skórnych, nosa, nosogardła, gardła, worka spojówkowego, przewodu słuchowego zewnętrznego i odbytu, zeskrobiny z paznokci i skóry oraz pobrania włosa uprawniony jest diagnosta laboratoryjny, osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata na kierunku analityka medyczna oraz technik analityki medycznej.

– Jednocześnie należy zauważyć, że projektowane przepisy nie regulują kwestii pobierania materiału do badań przez osoby wykonujące inne zawody medyczne, np. pielęgniarki, położne oraz inne osoby, które posiadają uprawnienia do pobierania materiału do badań na podstawie innych przepisów – wskazano w uzasadnieniu rozporządzenia.

Przypomniano, że zgodnie z rozporządzeniem z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego pielęgniarka i położna może pobierać do celów diagnostycznych bez zlecenia lekarskiego każdy rodzaj materiału do badania, którego pobieranie wynika z uprawnień zawodowych nabytych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego, w szczególności krew żylną, mocz, ślinę, kał, włosy, wyskrobiny z paznokci, wymaz z górnych dróg oddechowych, wymaz z rany, wymaz z dróg moczowych i narządów płciowych, wymaz z odbytu, z oka, z policzka i wymazy cytologiczne.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie od 10 grudnia 2023 r.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.