Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Zgoda na wykonywanie zawodu wymaga doprecyzowania

Źródło: OIL Lublin
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 06.08.2022
 
 
OIL w Lublinie chce zmiany treści dokumentu zgody na wykonywanie zawodu lekarza wydawanego przez ministra zdrowia w związku z przepisami dotyczącymi pomocy obywatelom Ukrainy.
W ocenie samorządu lekarskiego w Lublinie pracodawcy zatrudniający lekarzy oraz pacjenci mogą być wprowadzani w błąd w zakresie ich rzeczywistych kwalifikacji zawodowych z powodu sformułowania, które widnieje obecnie na dokumencie zgody na wykonywanie zawodu.

Z tego powodu OIL w Lublinie zaapelowała do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu doprecyzowanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania zgody na wykonywanie zawodu lekarza wydawanych przez ministra zdrowia na mocy przepisów ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Lubelski samorząd lekarski proponuje uzupełnienie jej sentencji w następujący sposób:
„……….., posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie……… uzyskany według prawa państwa pochodzenia w ramach obowiązującego w tym państwie systemu kształcenia lekarzy”.

OIL w Lublinie uzasadnia, że w treści tych decyzji używa się w odniesieniu do lekarzy sformułowania, że posiadają oni tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny w sytuacjach, gdy nie zachodzą co do nich przesłanki określone przepisami.

Zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny można uzyskać po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego oraz po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) albo po uznaniu za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą.

Instytucja uznawania za równoważny tytułu specjalisty uzyskanego za granicą oraz właściwa procedura zostały uregulowane ustawowo. Zgodnie z tym przepisem w przypadku lekarza, który posiada tytuł specjalisty uzyskany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niepodlegający uznaniu za równoważny w naszym kraju, minister zdrowia uznaje tytuł specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Polsce, pod warunkiem że:
• lekarz ma prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
• czas trwania szkolenia specjalizacyjnego odbytego za granicą odpowiada czasowi trwania szkolenia specjalizacyjnego określonemu w programie specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
• program specjalizacji w zakresie wymaganej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, sposób potwierdzenia nabytej wiedzy i umiejętności odpowiada w istotnych elementach określonemu programowi specjalizacji w Rzeczypospolitej Polskiej;
• sposób i tryb złożenia egzaminu lub innej formy potwierdzenia uzyskanej wiedzy i umiejętności odpowiada złożeniu przez lekarza PES w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o uznanie tytułu specjalisty podlega ocenie merytorycznej dokonywanej przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP, którego członkami są lekarze posiadający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny. W skład takiego zespołu wchodzą konsultant krajowy właściwy dla danej dziedziny medycyny lub jego przedstawiciel, dwaj lekarze posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel towarzystwa naukowego właściwego dla danej dziedziny medycyny.

„Mając na uwadze powyższe regulacje prawne, w przypadku braku spełnienia przez lekarza przesłanek (warunków), wskazujemy na brak prawnego umocowania do używania w decyzjach administracyjnych sformułowania stwierdzającego posiadanie przez wnioskującego lekarza tytułu specjalisty w danej dziedzinie medycyny” – czytamy w apelu OIL w Lublinie.

Opracowanie INK
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.