Specjalizacje, Kategorie, Działy

Kotrimoksazol w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc: wyniki badania EME-TIPAC

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Karolina Gawarzewska
|
Źródło: JAMA Network
U pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc obserwuje się zmiany ich profilu mikrobiologicznego, które są związane ze zwiększoną śmiertelnością w tej grupie pacjentów. Dotychczasowe badania sugerowały możliwe korzyści z zastosowania kotrimoksazolu u pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc, co tłumaczono zmianami w ich mikrobiocie. W badaniu o akronimie EME-TIPAC porównano skuteczność kotrimoksazolu z placebo u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkim idiopatycznym włóknieniem płuc.
Brytyjskich pacjentów z idiopatycznym włóknieniem płuc zrandomizowano do kotrimoksazolu w dawce 960 mg dwa razy dziennie lub placebo. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymywali 5 mg kwasu foliowego raz dziennie. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów, u których doszło do śmierci, przeszczepu płuc lub hospitalizacji.

Do grupy interwencyjnej zrandomizowano 170 pacjentów, a do grupy placebo 172. Mediana czasu obserwacji wyniosła 1 rok. W tym okresie, pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 45% pacjentów z grupy interwencyjnej i 38% z grupy placebo (HR=1,2; 95% CI: 0,9-1,6). Nie odnotowano innych istotnych różnic w zakresie drugorzędowych punktów końcowych dotyczących funkcji płuc lub jakości życia pacjentów.

Kotrimoksazol nie przynosił korzyści w porównaniu z placebo u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkim idiopatycznym zwłóknieniem płuc.

CI – Confidence Interval (pl. przedział ufności), HR – Hazard Ratio (pl. hazard względny)
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.