Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wielochorobowość u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Diagnozie choroby reumatycznej może sprzyjać wystąpienie przewlekłych chorób współistniejących.
Wyzwaniem współczesnej medycyny jest holistyczne podejście do pacjenta. Im pacjent jest w bardziej zaawansowanym wieku, tym częściej obserwuje się u niego większą liczbę chorób przewlekłych. Wobec starzenia się społeczeństwa w krajach wysokorozwiniętych, zwiększa się znaczenie tego problemu.

Niekiedy można dopatrywać się związku przyczynowego i mówić o powikłaniach związanych z chorobą reumatyczną np. w przypadku osteoporozy, choroby sercowo-naczyniowej, zaburzeniach nastroju, czy niektórych nowotworów. Dodatkowe rozpoznania mogą także wynikać z działań ubocznych leków. Przykładem są działania niepożądane po glikokortykosteroidach: otyłość, osteoporoza, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze itp. W niektórych przypadkach trudno znaleźć jakikolwiek związek między dwoma współistniejącymi chorobami. Z dotychczasowych danych wynika, iż pacjenci z wielochorobowością rzadziej stosują leki biologiczne i wykazują gorszą odpowiedź na to leczenie. Wielochorobowość w RZS jest powiązana z wyższą śmiertelnością.

Na podstawie bazy danych komercyjnego ubezpieczenia zdrowotnego w USA obejmującej populację ponad 147 mln osób dokonano analizy, której celem była ocena występowania wielochorobowości u osób z RZS w odniesieniu do odpowiednio dobranej grupy kontrolnej bez rozpoznania choroby reumatycznej.

Dane pochodziły z okresu od 2006 do 2015 roku, w grupie badanej dominowały kobiety (76,5%), średnia wieku wyniosła 55,6 lat. 57,4% osób z RZS miało przynajmniej jedno dodatkowe rozpoznanie choroby przewlekłej, w grupie kontrolnej było to 40.8%, natomiast ≥2 chorób przewlekłych stwierdzano odpowiednio u 33,9% i 21%. Po roku od postawienia rozpoznania, odsetek pacjentów z wielochorobowością (≥2 chorób przewlekłych) wzrastał do 51,8%. W przypadku osób z RZS liczba chorób przewlekłych była istotnie wyższa w stosunku do osób bez RZS (współczynnik 1,68). 39 spośród notowanych 44 chorób przewlekłych częściej stwierdzano u chorych z RZS. Stwierdzono, iż już w okresie poprzedzającym rozpoznanie RZS następował istotny wzrost liczby zdiagnozowanych chorób przewlekłych.

Autorzy tego badania zwracają uwagę, że analizowane dane pochodzą z nieodległego okresu. Pacjenci mieli dostęp do wielu nowoczesnych leków, obowiązywały standardy leczenia z ustaleniem jego celu. Uzyskane wyniki wskazują na istotnie częstsze występowanie wielochorobowści u chorych z RZS. Początek przewlekłych chorób współwystępujących ma miejsce we wczesnej fazie RZS.

Specjaliści powinni dołożyć starań w prowadzeniu diagnostyki u chorych z objawami wczesnego zapalenia stawów, w celu zidentyfikowania chorób współistniejących. Kolejnym, niezbędnym etapem jest wdrożenie odpowiedniej terapii. Należy dodać, iż leczenie chorób współistniejących może mieć wpływ na samopoczucie chorego i efektywność leczenia RZS.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.