eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
2/2018
vol. 24
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Nawyki żywieniowe 11 – 12-letnich uczniów sportowych klas pływackich na tle nietrenujących rówieśników – badanie pilotażowe

Grzegorz Bielec
,
Anna Goździejewska

Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2018;24,2:72-81
Data publikacji online: 2018/10/02
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie. Ilość i jakość pokarmów spożywanych przez dziecko mają duży wpływ na jego rozwój biologiczny. Nawyki żywieniowe dzieci często odbiegają od standardów, propagowanych przez instytucje zdrowotne i szkołę. Dieta dziecka, zajmującego się sportem powinna być racjonalnie zaplanowana i przestrzegana. Cel. Ocena i porównanie nawyków żywieniowych dzieci z klas sportowych o profilu pływanie i dzieci z klas ogólnych. Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiły dzieci 11 – 12-letnie uczęszczające do tej samej publicznej szkoły podstawowej. Przebadano 46 dzieci z klas sportowych i 42 dzieci z klas ogólnych. Dokonano pomiarów wysokości i masy ciała, oceniono procentową zawartość tkanki tłuszczowej i wartość wskaźnika BMI. Nawyki żywieniowe dzieci zbadano za pomocą kwestionariusza ankiety, stworzonej w oparciu o narzędzia dostępne w literaturze. Wyniki. Dzieci z obu grup różniły się istotnie pod względem procentowej zawartości tłuszczu, ale ich wskaźniki antropometryczne mieściły się w normach referencyjnych. Nie stwierdzono wielu różnic w sposobie odżywiania się dzieci trenujących pływanie i dzieci nietrenujących. Młodzi pływacy częściej spożywali obiady w szkole w porównaniu do nietrenujących rówieśników. Ponadto uczniowie klas sportowych istotnie częściej spożywali produkty nabiałowe, ale także rzadziej spożywali ryby. Dzieci z klas ogólnych wyraźnie częściej deklarowały jedzenie słodyczy w porównaniu do pływaków. Wnioski. Wyniki badań ujawniły niedostateczną ilość konsumowanych porcji żywieniowych w obu grupach badawczych. Konieczna jest stała edukacja żywieniowa dzieci, prowadzona przez rodziców, nauczycieli w szkole i trenerów w klubie sportowym.

Introduction. Quality and quantity of food, consumed by a child have a great influence on his biological development. Dietary habits of children often do not meet criteria suggested by health institutions and schools. Nutrition of a child, involved in competitive sport should be rationally planned and obeyed. Aim. Comparison of dietary habits among two groups children: practicing swimming and non-athletes. Materials and method. Research group consisted of 11–12-year-old children attending the same public primary school. Forty six students engaged in swimming training and forty two non-athletes were examined. The following anthropometrics variables had been measured: body height, body mass, percent body fat and body mass index. Dietary habits of the children were assessed by the survey, created on the basis of a tools available in literature. Results. Children of both groups differed essentially in terms of percent body fat. Anyway, their body proportions meet the referred standards. A few differences were discovered in nutritional patterns among swimmers and non-athletes. Young swimmers more often consumed dinners at school. Moreover, swimming pupils ate dairy products more often than their peers, but ate fish less often. Non-athletes declared consumption of sweets more often when compared to the swimmers. Conclusions. Results of this study revealed insufficient number of consumed meal portions in both groups. There is a need of permanent nutritional education, provided by parents, teachers at school and sports coaches.
słowa kluczowe:

żywienie, dzieci, pływanie, szkoła, trening

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe