en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Opłaty publikacyjne
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2022
vol. 28
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza stężenia w ślinie greliny, leptyny oraz interleukiny 6 wśród dzieci w wieku 7–10 lat wraz z oceną zależności ich stężenia od stanu odżywienia i niektórych danych antropometrycznych badanych

Magdalena K. Potempa-Jeziorowska
1
,
Paweł Jonczyk
1
,
Elżbieta Świętochowska
2
,
Marek Kucharzewski
1

  1. Chair and Department of Topographic and Descriptive Anatomy, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
  2. Chair and Department of Medical and Molecular Biology, Faculty of Medical Sciences in Zabrze, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2022; 28 (4): 263–273
Data publikacji online: 2022/10/26
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp
Otyłość jest złożonym schorzeniem o wieloczynnikowej etiopatogenezie. Tkanka tłuszczowa jest rezerwuarem wielu adipokin, które odgrywają istotną rolę w odpowiedzi prozapalnej w otyłości. Cel pracy: Porównawcza ocena stężenia greliny, leptyny i IL-6 w ślinie dzieci z prawidłową i nadmierną masą ciała. Analiza zależności między uzyskanymi stężeniami tych substancji a wybranymi parametrami antropometrycznymi i wartościami ciśnienia tętniczego krwi badanych dzieci.

Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 102 dzieci w wieku 7–10 lat. Stan odżywienia dzieci oceniono za pomocą wskaźnika BMI. Do grupy kontrolnej (n = 74) należały dzieci z prawidłową masą ciała, a do grupy badanej (n = 28) dzieci z nadwagą lub otyłością. Od wszystkich dzieci w szkole pobrano próbki śliny. Następnie zmierzono niektóre parametry antropometryczne i wartości ciśnienia tętniczego krwi dzieci. Ocenę laboratoryjną substancji przeprowadzono metodą ELISA. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną wszystkich uzyskanych wyników przy użyciu profesjonalnego oprogramowania.

Wyniki
Stężenie greliny, leptyny i IL-6 w ślinie jest istotnie statystycznie wyższe w grupie badanej niż w grupie kontrolnej (p = 0,001). Wykazano dodatnią korelację między stężeniem greliny w ślinie a BMI w całej badanej populacji (p = 0,001) oraz między stężeniem greliny a masą ciała, obwodem talii, obwodem bioder i wskaźnikiem talia–biodro u wszystkich badanych. W badanej grupie wartość BMI była dodatnio skorelowana jedynie ze stężeniem IL-6 w ślinie (p = 0,005).

Wnioski
Badania wykazały istotne różnice pomiędzy stężeniem greliny, leptyny i IL-6 w ślinie w grupie kontrolnej i badanej. Powyższe wyniki mogą być dobrym prognostykiem do wykrywania współistniejących zaburzeń metabolicznych u pacjentów z otyłością.Introduction
Obesity is a complex condition with multifactorial aetiopathogenesis. Adipose tissue is reservoir of many adipokines which play a great role in proinflammatory response in obesity. Aim of the study: Comparative assessment of ghrelin, leptin, and interleukin-6 (IL-6) salivary concentration among children having proper and excess of body mass. Analysis of the interrelationship between the obtained concentrations of substances and selected anthropometric parameters and blood pressure values in the studied children.

Material and methods
The study group comprised 102 children aged 7–10 years. The nutritional status of children was assessed by the use of the BMI index. The control group (n  = 74) comprised children with proper body mass, and the study group (n = 28) contained children having overweight/obesity. Saliva samples were taken from all children at school. Subsequently, some anthropometric parameters and blood pressure values of the children were measured. The laboratory assessment of substances was made by ELISA method. Next, statistical analysis of all obtained results was performed using professional software.

Results
Salivary ghrelin, leptin, and IL-6 concentrations were statistically significantly higher in the study group than in the control group (p = 0.001). The study revealed a positive correlation between salivary ghrelin concentration and BMI in the whole study population (p = 0.001), and between ghrelin concentration and body weight, waist circumference, hip circumference, and waist-to-hip ratio in all subjects. In the study group, the BMI value was positively correlated only with IL-6 saliva concentration (p = 0.005).

Conclusions
The study revealed significant differences between saliva ghrelin, leptin, and IL-6 concentration between the control group and the study group. The above findings can be a good predictor with which to detect co-existing metabolic alternations in obese patients.

słowa kluczowe:

dzieci, leptyna, ślina, interleukina 6, grelina


© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.