eISSN: 1897-4317
ISSN: 1895-5770
Gastroenterology Review/Przegląd Gastroenterologiczny
Current issue Archive Manuscripts accepted About the journal Editorial board Abstracting and indexing Subscription Contact Instructions for authors Ethical standards and procedures
SCImago Journal & Country Rank
3/2006
vol. 1
 
Share:
Share:
more
 
 
abstract:

Appendix
Uchwała ZG PTG-E nr 2/06/2006
Przyznawanie dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania badań endoskopowych

Online publish date: 2006/10/16
View full text
Get citation
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Szanowni Państwo,

w trosce o poziom wykonywanych badań endoskopowych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii opracował szczegółowe wytyczne, dotyczące zasad przyznawania certyfikatów umiejętności endoskopowych. Zasady te, szeroko dyskutowane w środowisku, przybrały teraz ostateczny kształt w nowej uchwale Zarządu Głównego, którą w całości publikujemy w obecnym numerze Przeglądu Gastroenterologicznego. Materiały informacyjne, dotyczące tego zagadnienia, umieszczone są również na stronie internetowej PTG-E: www.ptg-e.org.pl

prof. Grażyna Rydzewska
Uchwała ZG PTG-E nr 2/06/2006
Przyznawanie dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania badań endoskopowych
§ 1 1. W trosce o poziom badań endoskopowych i spełniając wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) odnośnie do organizacji pracowni endoskopowych oraz spełniając oczekiwania środowiska polskich gastroenterologów, Polskie Towarzystwo Gastroenterologii w porozumieniu z Konsultantem Krajowym ds. Gastroenterologii ustala zasady przyznawania dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania tych badań.

§ 2 1. Ustanawia się „Dyplom Umiejętności” (zwany dalej Dyplomem) będący dokumentem potwierdzającym umiejętność wykonywania badań i zabiegów endoskopowych układu pokarmowego. Dyplom przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E). 2. Dyplom nadaje się w następujących działach endoskopii układu pokarmowego, obejmujących zarówno procedury diagnostyczne, jak i terapeutyczne: panendoskopia, kolonoskopia oraz endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW). 3. O Dyplom może ubiegać się specjalista jednej z wymienionych dziedzin: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria.

§ 3 1. Posiadanie specjalizacji z gastroenterologii stanowi wystarczające potwierdzenie umiejętności wykonywania panendoskopii i kolonoskopii, ponieważ umiejętność wykonywania tych procedur jest weryfikowana w czasie egzaminu specjalizacyjnego z gastroenterologii. 2. Lekarz posiadający specjalizację z gastroenterologii może otrzymać Dyplom z panendoskopii i/lub kolonoskopii, po złożeniu wniosku (załącznik 1) wraz z załącznikami (wykaz A).

§ 4 1. Lekarz posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych lub chirurgii albo pediatrii może otrzymać Dyplom z...


View full text...
Quick links
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe