eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2011
vol. 6
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Zaburzenia procesów poznawczych w bulimii

Mariusz Jaworski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6, 3–4: 151–158
Data publikacji online: 2012/02/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Żarłoczność psychiczna ( bulimia nervosa ) wg klasyfikacji ICD-10 należy do grupy zaburzeń odżywiania. Ponieważ bulimia dotyczy sfery funkcjonowania psychicznego jednostki uzasadniona wydaje się diagnoza neuropsychologiczna funkcji poznawczych w tej grupie pacjentów. Wśród testów neuropsychologicznych do oceny funkcji poznawczych u osób z kliniczną postacią żarłoczności psychicznej najczęściej stosowany jest test Stroopa, zarówno w wersji standardowej, jak i zmodyfikowanej, zawierającej słowa związane z jedzeniem i kształtem ciała. Z przeprowadzonego przeglądu literatury wynika, że w przebiegu bulimii mogą wystąpić pewne zaburzenia neuropsychologiczne, jednak z powodu niewystarczającej liczby badań nie można jednoznacznie określić, w odniesieniu do których funkcji występują największe deficyty poznawcze. Zwraca się uwagę na występowanie deficytów w tej grupie pacjentów w sferze percepcji, dotyczącej głównie kształtów własnego ciała, własnej choroby i funkcjonowania emocjonalnego. Osoby chore na bulimię charakteryzują się zwiększoną selektywnością uwagi, dotyczy to przede wszystkim bodźców związanych z żywnością i masą ciała. W aspekcie deficytów pamięci wyniki są zróżnicowane, choć zwraca się uwagę zwłaszcza na deficyty pamięci autobiograficznej. U osób z żarłocznością stwierdza się również zaburzenia w obrębie funkcji wykonawczych, przejawiające się w zwiększonej impulsywności zachowań. Zaburzenia w obrębie funkcji wzrokowo-przestrzennych oraz myślenia abstrakcyjnego nie zostały dokładnie zbadane. Nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie funkcji werbalnych u tych pacjentów oraz zaburzeń w zakresie wydajności w testach na inteligencję.

Bulimia nervosa according to ICD-10 belongs to a group of eating disorders. Since bulimia concerns the sphere of mental functioning, neuropsychological diagnosis of cognitive functions in this group of patients seems reasonable. The Stroop test is the most commonly used neuropsychological test to assess cognitive function in patients with the clinical form of bulimia nervosa, in standard and modified versions containing words associated with food and body shape. The literature review showed that in the course of bulimia patients may experience some degree of neuropsychological impairment, but due to the lack of a sufficient number of tests one cannot clearly establish in relation to which functions most cognitive deficits appear. It is observed that in this group of patients deficits occur in the sphere of perception, relating principally to the body shape, illness and emotional functioning. Patients with bulimia are characterized by increased selectivity of attention, particularly to stimuli associated with food and weight. Results of research on memory deficits vary, although attention is particularly drawn to autobiographical memory deficits. Persons with bulimia manifest disorders of executive functions, which are observable as increased impulsivity in the behaviour. Abnormal function of visual-spatial and abstract thinking has not been thoroughly investigated. There were no abnormalities of verbal functions or disturbances in performance in intelligence tests in this group of patients.
słowa kluczowe:

bulimia, procesy poznawcze, uwaga, inteligencja, percepcja, pamięć

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe