eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank

Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady publikacji w kwartalniku „Neuropsychiatria i Neuropsychologia”.

Manuskrypty nadesłane do redakcji po 1 stycznia 2024 r. i przyjęte do druku wymagają uiszczenia opłaty w wysokości 100 EUR (480 zł).

Autorzy przyjętych prac zobowiązani są do podania danych do faktury oraz uiszczenia opłaty w określonym terminie na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Koszty przelewu pokrywa osoba/instytucja zlecająca przelew.

W wyjątkowych przypadkach autorzy mogą ubiegać się o obniżenie lub zwolnienie z opłaty publikacyjnej. Zgłoszenia w tej sprawie wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres: journals@termedia.pl.


Neuropsychiatria i Neuropsychologia (Neuropsychiatry and Neuropsychology) jest kwartalnikiem publikującym prace naukowe i edukacyjne związane z integracją dziedzin psychiatrii, neurologii i psychologii na bazie współczesnej neurobiologii poznawczej i molekularnej (cognitive and molecular neuroscience). Czasopismo jest skierowane do wszystkich zainteresowanych informacjami i wynikami badań naukowych w tym zakresie, tj. psychiatrów, neurologów, psychologów i przedstawicieli innych pokrewnych specjalności.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania pisma są procesy poznawcze i emocjonalne w stanie zdrowia oraz w chorobach psychicznych i neurologicznych, m.in. wyniki badań neurobrazowych, genetyki molekularnej związane z czynnością mózgu, a także neurobiologiczne mechanizmy leczenia farmakologicznego, interwencji zabiegowych i psychoterapii.

Czasopismo ukazuje się w papierowej wersji pierwotnej oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46

Siedziba redakcji pisma Neuropsychiatria i Neuropsychologia:

Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

Czasopismo przyjmuje do druku:

• prace oryginalne,

• prace poglądowe,

• opisy przypadków,

• sprawozdania z konferencji naukowych,

• omówienia książek

• listy do redakcji.


Uwaga: zmieniamy tryb nadsyłania prac - prosimy o zgłaszanie artykułów poprzezPanel Redakcyjny

Do pracy należy dołączyć oświadczenie o tym, że:

1) praca nie była dotychczas publikowana, z wyjątkiem streszczeń zjazdowych,

2) praca nie została skierowana do druku w innym czasopiśmie,

3) wszyscy autorzy zaakceptowali skierowanie jej do druku

4) należy też podać możliwe konflikty interesów wszystkich współautorów, finansowe lub inne, związane bezpośrednio lub pośrednio z obecną pracą, oraz, że wszelkie granty lub inny rodzaj wsparcia finansowego lub materialnego zostały wyszczególnione w oświadczeniu na końcu pracy.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46/Dla_autorow

Czasopismo stosuje procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych zgodnie z kryteriami ICMJE (International Comittee of Medical Journal Editors) i WAME (World Association of Medical Editors), dlatego konieczne jest także podanie informacji o zakresie pracy każdego autora włożonej w tworzenie publikacji, m.in. kto jest autorem koncepcji pracy, założeń, metod, protokołu badań itp., oraz afiliacji każdego z autorów. Wzór oświadczenia o zakresie pracy dostępny jest na stronie internetowej: http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46/Dla_autorow

Wszystkie prace oryginalne i poglądowe podlegają ocenie dwóch recenzentów pozostających anonimowymi dla Autorów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Zasady recenzowania prac są przedstawione na stronie internetowej czasopisma (http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neuropsychiatria_i_Neuropsychologia-46/Dla_autorow); są one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl). Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek językowych bez porozumienia z autorem. Inne zmiany są konsultowane z autorami.

Informujemy, że Redakcja przestrzega najwyższych standardów w publikacjach naukowych i współpracę z autorami opiera na jawności informacji o rzeczywistym wkładzie osób/podmiotów w powstanie publikacji. Wszelkie przypadki ghostwriting i guest authorship jako przejaw nierzetelności naukowej będą podlegały karom zwyczajowym.

W każdym wypadku list przewodni należy przesłać faksem z datowanym podpisem pierwszego autora, pod numerem: +48 61 848 03 92.

Wszystkie prace oryginalne i poglądowe są oceniane przez dwóch recenzentów pozostających anonimowymi dla Autorów.

Przygotowanie maszynopisu

Tekst powinien być pisany jednostronnie, w formacie A4 (czcionka 12 pkt, podwójne odstępy między wierszami, marginesy 2,5 cm, strony ponumerowane). Każda część pracy powinna zaczynać się od nowej strony.

Całkowita objętość pracy oryginalnej i poglądowej (włączając tabele, ryciny, piśmiennictwo i materiały uzupełniające) nie może przekraczać 5000 słów.

Strona tytułowa powinna zawierać tytuł w języku polskim i angielskim, listę imion i nazwisk wszystkich autorów, nazwy instytucji, z których pochodzą autorzy, adres korespondencyjny, telefon, faks, e-mail oraz tytuł naukowy autora korespondującego.

Strona druga powinna zawierać streszczenie w języku polskim, o objętości od 200 do 250 słów w wypadku prac oryginalnych i poglądowych, a w wypadku prac kazuistycznych do 150 słów. Streszczenie pracy oryginalnej powinno mieć budowę strukturalną tj. zawierać: cel pracy, materiał i metody, wyniki oraz wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych, zgodnych z Index Medicus.

Strona trzecia powinna zawierać streszczenie w języku angielskim, zorganizowane identycznie, jak streszczenie polskie. Pod streszczeniem należy umieścić 3–6 słów kluczowych w języku angielskim. Autorzy prac anglojęzycznych nie zamieszczają streszczeń polskich.

Strona czwarta i kolejne powinny zawierać tekst pracy. W pracach oryginalnych należy wyróżnić następujące części: wstęp, metody, wyniki, omówienie i wnioski. W części metodycznej należy podać informacje o zgodzie właściwej komisji bioetycznej na przeprowadzone badania i świadomej zgodzie osób badanych, jak również dane na temat stosowanych testów statystycznych.

Publikując pracę, należy pamiętać, żeby była zgodna z wymogami deklaracji helsińskiej (1975 r.) – międzynarodowej ustawy dotyczącej etyki lekarskiej, zabraniającej podawania imienia i nazwiska pacjenta, inicjałów lub numeru ewidencji szpitalnej.

W tekście pracy należy używać wyłącznie międzynarodowych nazw leków.

Skróty należy zawsze objaśnić przy pierwszym wystąpieniu terminu skracanego w tekście (dotyczy to również streszczenia).

Na końcu pracy należy podać wszelkie informacje na temat źródeł finansowania (np. numery grantów). Autorzy powinni ujawnić w tym miejscu wszelkie zależności finansowe i inne informacje, których nie umieszczenie mogłoby budzić podejrzenie konfliktu interesów.

Piśmiennictwo powinno być ułożone alfabetycznie i cytowane w systemie harwardzkim (nazwisko i rok). W tekście pracy, w wypadku dwóch autorów należy podać oba nazwiska, zaś w wypadku trzech lub więcej autorów należy podać nazwisko pierwszego autora, a następnie „i wsp.” oraz rok. W spisie piśmiennictwa należy cytować nazwiska pierwszych trzech autorów. W wypadku liczby autorów większej niż trzech, należy po trzecim nazwisku dodać „i wsp.” W wypadku redaktorów książek należy wymienić wszystkich redaktorów. Należy używać skrótów nazw czasopism wg Index Medicus.

Pozycje piśmiennictwa powinny mieć następujący układ:

Artykuły w czasopismach:

Knijff EM, Ruwhof C, de Wit HJ i wsp. Monocyte-derived dendritic cells in bipolar disorder. Biol Psychiatry 2006; 59: 317-326.

Streszczenia z konferencji:

Zarra J, Schmidt L. Venlafaxine XR versus escitalopram treatment in major depressive disorder. 18th ECNP Congress, Amsterdam, The Netherlands, October 22-26, 2005. Eur Neuropsychopharmacol 2005; 15 (suppl 3): S394-S395.

Książki:

Horrobin D. The madness of Adam and Eve. Bantam Press, Londyn 2001.

Rozdziały w książkach:

Vetulani J. Podstawy neurobiologii. W: Psychiatria. Tom I. Bilikiewicz A, Pużynski S, Rybakowski J, Wciórka J (red.). Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002; 116-150.

Tabele i ryciny (fotografie) należy numerować liczbami arabskimi, umieszczać na osobnych stronach i przesyłać w oddzielnych plikach. Ryciny powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: .cdr, .tif, .jpg, .ai, .bmp lub .eps. Natomiast fotografie przesyłane w formie elektronicznej powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi oraz rozszerzenia .tif lub .jpg. Wydruk niewielkiej liczby rycin kolorowych nie wymaga dodatkowej opłaty. Należy zaznaczyć usytuowanie tabel i rycin w tekście pracy.

Jeżeli rycina (fotografia) była już publikowana, to należy podać jej źródło, a także uzyskać pisemną zgodę od właściciela praw autorskich na jej ponowną publikację.

Proces recenzowania

Prace nadesłane do redakcji zgodne z Zasadami publikacji prac podlegają ocenie recenzentów. Redakcja dokonuje wyboru recenzentów, kierując się tematyką przedstawioną w artykule nadesłanym do druku. Każda praca recenzowana jest przez niezależnych recenzentów, w modelu, w którym autor/autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process). Recenzent ocenia pracę przez system elektroniczny na podstawie pytań przygotowanych do konkretnego tytułu. Recenzent może również załączyć indywidualne uwagi odnoszące się do treści artykułu. Praca jest akceptowana do publikacji po otrzymaniu pozytywnych opinii ekspertów przez Redaktora Naczelnego.

Za opublikowanie pracy w kwartalniku Neuropsychiatria i Neuropsychologia redakcja nie wypłaca honorarium autorskiego, ani też nie pobiera opłat za publikację pracy. Nie wykonuje również odbitek autorskich.ETYCZNE STANDARDY I PROCEDURY

Wydawnictwo Termedia zobowiązuje się do przestrzegania standardów etycznego postępowania na wszystkich etapach procesu publikacji. Uważnie śledzimy stowarzyszenia branżowe, takie jak Komitet Etyki Publikacji (COPE), Międzynarodowy Komitet redaktorów czasopism medycznych (ICJME) i Światowe Stowarzyszenie Redaktorów Medycznych (WAME), które określają standardy i dostarczają wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w celu spełnienia tych wymagań.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ AUTORÓW

Autor jest zobowiązany do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję czasopisma. Ponadto autor jest zobowiązany do złożenia redakcji uzupełnionego oświadczenia, w którym zostanie zawarte: oświadczenie o oryginalności treści artykułu (praca jeszcze nigdzie nieopublikowana), integralność praw autorskich innych osób, brak konfliktu interesów lub jego opisanie, a także pozwolenie na opublikowanie artykułu w czasopiśmie. Autorzy są odpowiedzialni za ujawnienie wszelkich finansowych i osobistych relacji, które mogą być postrzegane jako stronniczość ich pracy.

KRYTERIA AUTORSTWA I / LUB KTO POWINIEN BYĆ WYSŁANY JAKO WSPÓŁPRACOWNIK

Wydawnictwo Termedia w zakresie kryteriów autorstwa i / lub kto powinien być wymieniony jako współtwórca, przestrzega standardów zalecanych przez COPE (Komitet ds. Etyki Publikacji). Szczegółowe informacje na temat tych kryteriów można znaleźć w raporcie COPE publicationeticsics.org/files/2003pdf12_0.pdf .

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RECENZENTÓW

Artykuły są wybierane do publikacji w systemie podwójnie ślepej selekcji i publikowane w systemie otwartego dostępu. Recenzent dokonuje recenzji za pomocą systemu elektronicznego na podstawie pytań przygotowanych dla konkretnego czasopisma. Recenzent może również wysyłać indywidualne komentarze do opublikowania w treści artykułu.

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ REDAKTORÓW

Redaktorzy są odpowiedzialni za podjęcie decyzji, który z artykułów zostanie zaakceptowany do publikacji. Redaktorzy działają w zrównoważony, obiektywny i uczciwy sposób, wykonując swoje obowiązki, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.