eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Markery metabolizmu kostnego mogą być związane z przetrwałą insulinosekrecją u dzieci z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Małgorzata Szymańska
1
,
Izabela Michałus
2
,
Marcin Kaszkowiak
3
,
Krystyna Wyka
1
,
Danuta Chlebna-Sokół
2
,
Wojciech Fendler
3, 4
,
Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz
5
,
Wojciech Młynarski
1
,
Agnieszka Szadkowska
6
,
Agnieszka Zmysłowska
6

1.
Department of Paediatrics, Oncology, and Haematology, Medical University of Lodz, Poland
2.
Centre for the Treatment of Osteoporosis and Other Bone Metabolic Diseases in Children, Lodz, Po-land
3.
Department of Biostatistics and Translational Medicine, Medical University of Lodz, Poland
4.
Department of Radiation Oncology, Dana-Farber Cancer Institute, Boston, MA, USA
5.
Department of Paediatrics, Neonatal Pathology, and Metabolic Bone Diseases, Medical University of Lodz, Poland
6.
Department of Paediatrics, Diabetology, Endocrinology, and Nephrology, Medical University of Lodz, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 10–16
Data publikacji online: 2020/04/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Cukrzyca typu 1 (type 1 diabetes – T1D) może być związana z licznymi powikłaniami, w tym zaburzeniami metabolizmu kostnego.

Celem pracy
była dwukrotna ocena markerów metabolizmu kostnego u dzieci z nowo rozpoznaną T1D i po 7 miesiącach jej trwania w odniesieniu do parametrów przebiegu klinicznego cukrzycy.

Materiał i metody
U 100 chorych na T1D i 52 osób z grupy kontrolnej oceniano następujące markery obrotu kostnego: osteokalcynę – OC, osteoprotege-rynę – OPG, sRANKL i deoksypirydolinę w moczu – DPD, oraz wykonano badanie DXA.

Wyniki
Stwierdzono mniejsze stężenie OC w momencie wystąpienia T1D w porównaniu z grupą kontrolną (p < 0,001) oraz jego zwiększenie w trakcie obserwacji (p < 0,001). Stężenie OPG było większe u pacjentów w momencie wystąpienia T1D w porównaniu z grupą kon-trolną (p = 0,024), a następnie ulegało zmniejszeniu (p < 0,001). Stężenie s-RANKL zwiększało się u pacjentów z T1D w czasie obser-wacji (p < 0,001) i było mniejsze niż w grupie kontrolnej (p < 0,001). Stężenie DPD w moczu również się zwiększało podczas obser-wacji w grupie pacjentów z T1D (p < 0,001) i było większe w porównaniu z grupą kontrolną (p = 0,021). BMD-TBLH był wyższy w grupie kontrolnej w porównaniu z pacjentami, zarówno w momencie wystąpienia T1D (p = 0,025), jak i w dalszej obserwacji (p = 0,034). Ponadto OPG korelowało dodatnio z HbA1c (p = 0,004) i ujemnie ze stężeniem peptydu C na czczo (p = 0,046) i BMI Z-score (p = 0,003), natomiast s-RANKL korelowało dodatnio ze stężeniem peptydu C zarówno na czczo (p < 0,001), jak i po stymulacji (p < 0,001).

Wnioski
Zaburzenia metabolizmu kostnego obserwowane w momencie wystąpienia T1D u dzieci i ulegające modyfikacji po osiągnięciu kontroli metabolicznej choroby wydają się najsilniej związane z przetrwałą insulinosekrecją.Introduction
Type 1 diabetes (T1D) may be associated with numerous complications including bone metabolism disorders. The aim of the study was to evaluate the bone metabolism markers twice in children with a newly diagnosed T1D and after an average of seven months of its duration in relation to parameters of the clinical course of diabetes.

Material and methods
In 100 T1D patients and 52 control subjects, the following bone turnover markers were evaluated: osteocalcin – OC, osteoprotegerin – OPG, sRANKL, and deoxypyridoline in urine – DPD and DXA examination was also performed.

Results
Lower OC concentration at T1D onset in comparison to controls (p < 0.001) and its increase during follow-up (p < 0.001) was ob-served. The OPG concentration was elevated at T1D onset as compared to the control group (p = 0.024) and decreased thereafter (p < 0.001). The s-RANKL level increased during follow-up (p < 0.001) and was lower than in controls (p < 0.001). Urine DPD con-centration also increased during follow-up in the T1D patient group (p < 0.001) and was higher in comparison to the control group (p = 0.021). BMD-TBLH was higher in the control group as compared to patients both at T1D onset (p = 0.025) and in follow-up ob-servation (p = 0.034). Moreover, OPG correlated positively with glycated haemoglobin (HbA1c) (p = 0.004) and negatively with fasting C-peptide level (p = 0.046) and BMI Z-score (p = 0.003), whereas s-RANKL correlated positively with both fasting (p < 0.001) and stimulated C-peptide levels (p < 0.001).

Conclusions
Bone metabolism disorders observed at T1D onset in children and modified after reaching the metabolic control of the disease seem to be most strongly associated with preserved insulin secretion.

słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, osteokalcyna, osteoprotegeryna, s-RANKL, densytometria

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe