en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Miażdżyca i ocena jej ryzyka u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz znaczenie dążenia do optymalnej kontroli glikemii

Martyna Kolasa
1
,
Aleksandra Olejnik
1
,
Ewa Rusak
2
,
Agata Chobot
3

1.
University Clinical Hospital in Opole, Poland
2.
Department of Children’s Diabetology, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Katowice, Poland
3.
Department of Pediatrics, Institute of Medical Sciences, University of Opole, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (1): 42-47
Data publikacji online: 2022/12/17
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Dzieci z cukrzycą typu 1 (type 1 diabetes mellitus – DM1) mają w porównaniu ze zdrowymi rówieśnikami podwyższone ryzyko rozwoju zaawansowanej miażdżycy oraz choroby sercowo-naczyniowej (cardiovascular disease – CVD), a niedostateczna kontrola glikemii jest najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka CVD w DM1. Aktualne metody oceny kontroli glikemii to ocena hemoglobiny glikowanej (HbA1c), samokontrola glikemii za pomocą glukometru (SMBG), a także stosowanie systemów ciągłego monitorowania glukozy (CGM). Do pośredniej oceny ryzyka rozwoju CVD mogą służyć badania rozszerzenia tętnicy w odpowiedzi na niedokrwienie (flow-mediated dilatation – FMD) i prędkości fali tętna (PWV), wskaźnik kostka–ramię (ankle-brachial index – ABI) oraz badanie kompleksu intima–media tętnicy szyjnej (carotid intima-media thickness – cIMT) oceniające proces miażdżycy w naczyniach obwodowych.

Cel pracy: Podsumowanie aktualnego piśmiennictwa dotyczącego korelacji wyrównania metabolicznego u osób młodych z DM1, ocenianego m.in. za pomocą parametrów z raportów CGM, a rozwojem miażdżycy i częstością występowania CVD.

Wnioski: Przewlekła hiperglikemia uznawana jest za niezależny czynnik ryzyka zmian naczyniowych. Wpływ wyrównania glikemii, ocenianego na podstawie parametrów uzyskanych z raportów CGM, na ryzyko CVD w DM1 analizowano dotychczas w niewielu badaniach, zwłaszcza w populacji pediatrycznej.

Compared with healthy children, peers with type 1 diabetes mellitus (DM1) have an increased risk of developing advanced atherosclerosis and cardiovascular disease (CVD). Glycaemic control is the most important modifiable risk factor for CVD in DM1. Currently, monitoring of glycaemic control relies on glycosylated haemoglobin levels (HbA1c), self-monitoring of blood glucose (SMBG), and the use of continuous glucose monitoring (CGM) systems. The flow-mediated dilatation (FMD), pulse wave velocity (PWV), ankle-brachial index (ABI), and carotid intima-media thickness (cIMT) may be used to assess the risk of CVD, by estimating the process of atherosclerosis in peripheral vessels.

Aim of the study: To summarize the current literature on the correlation of metabolic control in young people with DM1, assessed by key metrics from CGM reports, and the development of atherosclerosis and the incidence of CVD.

Conclusions: Chronic hyperglycaemia is an independent risk factor for vascular changes. The effect of glycaemic control – assessed on the basis of parameters obtained from CGM reports – on the risk of CVD in DM1 has been analysed in few studies, especially in the paediatric population.
słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, miażdżyca, CGM, CVD, IMT


facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.