eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2019
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Mikrokrążenie skórne nie zależy od czasu trwania choroby u młodych pacjentów z niepowikłaną cukrzycą typu 1

Melanie Wielicka
1
,
Jolanta Neubauer-Geryk
2
,
Agnieszka Brandt-Varma
3
,
Małgorzata Myśliwiec
3
,
Leszek Bieniaszewski
2

1.
Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
2.
Clinical Physiology Unit, Medical Simulation Centre, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
3.
Department of Pediatrics, Diabetology and Endocrinology, Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2019; 25 (4): 183-187
Data publikacji online: 2019/12/30
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Mikrokrążenie skóry jest uznawane za odpowiedni model do badania zależności między czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego a czynnością mikrokrążenia. Trwa dyskusja, czy badania mikrokrążenia skórnego u młodych pacjentów z cukrzycą typu 1 bez mikroangiopatii mogą być odpowiednie w identyfikacji osób z upośledzoną funkcją śródbłonka.

Cel pracy
Ocena potencjalnych zmian mikrokrążenia skórnego pacjentów w wieku poniżej 18 lat za pomocą kapilaroskopii, testu przekrwienia czynnego (PORH) i okluzji żylnej (VO) oraz ustalenie związku między tymi zmianami a czasem trwania choroby i kontrolą metaboliczną u pacjentów z cukrzycą typu 1.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 112 pacjentów pediatrycznych w wieku 8,4–18,0 lat, z medianą 14,95 roku. Mediana czasu trwania cukrzycy wynosiła 5 lat, a wieku wystąpienia choroby 9,6 roku. Mediana HbA1c w grupie badanej w czasie badania mikrokrążenia skórnego wynosiła 7,6%. Wykonano badania kapilaroskopowe łącznie z zastosowaniem bodźców nieselektywnych, takich jak testy PORH i VO. Względny obszar pokryty kapilarami (pokrycie) mierzono przed badaniem, po testach PORH i VO.

Wyniki
Analiza wykazała, że żaden z parametrów charakteryzujących mikrokrążenie skórne nie korelował istotnie z wiekiem pacjentów, czasem trwania cukrzycy i kontrolą metaboliczną.

Wnioski
U młodych niepowikłanych pacjentów z cukrzycą typu 1 funkcja mikrokrążenia skórnego nie zależy od wieku, czasu trwania choroby i kontroli metabolicznej.Introduction
Skin microcirculation is recognized as an appropriate model to use when investigating the relationship between cardiovascular risk factors and microvascular function. It is currently a matter of debate whether studies on skin microcirculation in young type 1 diabetic patients without existing microangiopathy may be helpful in identifying subjects with impaired endothelial function.

Aim of the study
To evaluate the potential changes in skin microcirculation of patients up age of 18 years using capillaroscopy, post reactive hyperaemia (PORH) and venous occlusion (VO) tests, and to establish the relationship between those changes and disease duration and metabolic control in patients with type 1 diabetes.

Material and methods
Study group consisted of 112 pediatric patients aged 8.4–18.0 years, with a median age of 14.95 years. The median diabetes duration and age at onset were 5 years and 9.6 years, respectively. The median HbA1c in the studied group was 7.6% at the time when the microcirculation was being examined. Capillaroscopy studies were focused on type 1 diabetic patients and employed non-selective stimuli such as the PORH and VO tests. The relative area covered by capillaries (coverage) was measured before the testing and again after the PORH and VO tests.

Results
The analysis revealed that none of the skin microcirculation indices correlated significantly with patient age, diabetes duration or metabolic control.

Conclusions
In young patients with uncomplicated type 1 diabetes mellitus skin microcirculation function is not dependent on age, disease duration or metabolic control.

słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, mikrokrążenie skórne, kapilaroskopia, czas trwania cukrzycy, kontrola metaboliczna

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe