eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
3/2019
vol. 32
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
List do Redakcji

O konieczności zmiany paradygmatu w badaniach nad substancjami psychoaktywnymi przez wdrożenie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji

Ahmed Al-Imam
1, 2
,
Marek A. Motyka
3

1.
Department of Anatomy and Cellular Biology, College of Medicine, University of Baghdad, Iraq
2.
CERVO Brain Research Centre, Faculty of Medicine, University of Laval, Quebec, Canada
3.
Institute of Sociology, University of Rzeszow, Poland
Alcohol Drug Addict 2019; 32 (3): 237-242
Data publikacji online: 2019/12/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Dwudziesty pierwszy wiek jest okresem spektakularnego postępu naukowego, zwłaszcza w dziedzinie informatyki i stale rozszerzających się zastosowań sztucznej inteligencji. Wykorzystanie koncepcji uczenia maszynowego rewolucjonizuje badania medyczne i paramedyczne. Tę koncepcję można również zastosować w badaniach nad substancjami psychoaktywnymi, zwłaszcza do wyszukiwania informacji ze światowych baz danych literatury przedmiotu, systematycznego przeglądu pojawiających się publikacji, przewidywania przyszłych trendów rozpowszechniania tych substancji na świecie, a także do ustalania wzoru niewłaściwego ich stosowania oraz wszelkich aktywności związanych z ich używaniem.

Systematyczny przegląd literatury przeprowadzany w internetowych bazach danych wskazuje na wyraźne deficyty działań badawczych w zakresie problematyki dotyczącej uczenia maszynowego. Zdaniem autorów wypełnienie tej luki pozwoli na pełniejszą analizę zjawiska używania substancji psychoaktywnych oraz ustalenie pojawiających się tendencji.

W pracy przedstawiono projekt szeroko zakrojonych badań z zastosowaniem proponowanej koncepcji, których głównym celem jest ocena rozpowszechnienia używania i nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym nowych substancji psychoaktywnych, na poziomie krajowym i międzynarodowym, a przy tym ustalenie adekwatnych i rzetelnych strategii profilaktycznych oraz opracowanie wytycznych do zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

The twenty-first century is a time of spectacular scientific advances, especially in information technology and the ongoing scope of application of artificial intelligence. The use of the concepts of machine learning is revolutionising medical and paramedical research. These concepts also apply in the study of psychoactive substances, especially to search for information in the global databases of literature, the systematic review of current publications, the prediction of future trends for the spread of these substances all over the world and also to determine patterns of their misuse and all activities linked to their use.

A systematic review of literature conducted in internet databases indicates apparent deficits in research activity as regards the matters concerning machine learning. It is the authors’ opinion that filling this gap will allow a fuller analysis of the phenomenon of psychoactive substance use and identification of emerging tendencies.

The text presents a comprehensive research project applying the proposed concepts, the main aim of which is the evaluation of the prevalence of psychoactive substance use and abuse, including new psychoactive substances at the national and international level, and thus establishing adequate and effective preventive strategies, and developing guidelines for management in crisis situations.
słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, Big data, prognostyczna analiza danych, analiza danych w czasie rzeczywistym

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe