en ENGLISH
eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
4/2023
vol. 29
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Objawy depresyjne i lękowe u młodzieży z cukrzycą typu 1 – jednoośrodkowe badanie obserwacyjne

Dawid Goncerz
1
,
Edyta Mazurek
2
,
Marta Piasny
1
,
Anna Surówka
1
,
Jerzy B. Starzyk
3
,
Małgorzata Wójcik
3
,
Marta Makara-Studzińska
4

1.
Students’ Scientific Group, Department of Paediatric and Adolescents Endocrinology, Chair of Paediatrics, Paediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Kraków, Poland
2.
Department of Statistics, Faculty of Economics and Finance, Wroclaw University of Economics and Business, Poland
3.
Department of Paediatric and Adolescents Endocrinology, Chair of Paediatrics, Paediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland
4.
Department of Health Psychology, Faculty of Health Science, Jagiellonian University, Medical College, Krakow, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2023; 29 (4): 231-236
Data publikacji online: 2023/11/30
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wprowadzenie
Cukrzyca typu 1 (T1DM) znacząco wpływa na codzienne funkcjonowanie dziecka i jego rodziny. Celem badania była ocena częstości występowania objawów depresji i lęku oraz ich związek z parametrami klinicznymi.

Materiał i metody
W badaniu uczestniczyło 59 osób z T1DM (w wieku 15–18 lat) i ich rodzice. Wszyscy wypełnili walidowane kwestionariusze (Inwentarz Depresji Dziecięcej 2, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku) oraz ankietę oceniającą codzienne funkcjonowanie.

Wyniki
Nie stwierdzono istotnych różnic w występowaniu objawów depresji u dzieci i ich rodziców (p = 0,975), natomiast istotne różnice stwierdzono w zakresie objawów lęku. Rozkład wartości stenów X1 i X2 młodzieży i rodziców był różny (odpowiednio p = 0,021 i p = 0,001). Dziewczęta charakteryzowały się wyższym poziomem wskaźników depresji zarówno na podstawie wyniku ogólnego (p = 0,010), jak i problemów emocjonalnych (p = 0,022) oraz funkcjonalnych (p = 0,012). Nie stwierdzono istotnej korelacji pomiędzy czasem trwania cukrzycy, kontrolą glikemii, występowaniem ostrych powikłań cukrzycy oraz parametrami oceniającymi lęk i depresję. Optymalna kontrola glikemii, definiowana jako HbA1c poniżej 6,5% i TIR powyżej 70%, była związana z płcią (p = 0,001) oraz wysokim poziomem problemów funkcjonalnych (p = 0,048).

Wnioski
W badanej populacji dorastające dziewczęta z T1DM częściej prezentowały objawy depresyjne niż chłopcy, a objawy lękowe u młodzieży częściej opisywali rodzice niż sami nastolatkowie. Wyższa wartość HbA1c była skorelowana z wyższym poziomem problemów w codziennym funkcjonowaniu.Introduction
Type 1 diabetes mellitus (T1DM) significantly affects the everyday functioning of the child and its family. This study aimed to assess the prevalence of symptoms of depression and anxiety and estimate their potential association with various clinical parameters.

Material and methods
59 adolescents with T1DM (age 15–18) and their parents answered validated questionnaires (Children’s Depression Inventory 2, The State-Trait Anxiety Inventory) and a survey assessing everyday functioning. 

Results
There were no significant differences in the occurrence of symptoms of depression in children and their parents (p = 0.975), but significant differences were found for anxiety. The distribution of the sten X1 and X2 values of adolescents and parents were different (p = 0.021 and p = 0.001, respectively). Girls were characterized by a higher level of depression both based on the overall score (p = 0.010) and the emotional problems (p = 0.022), and functional problems (p = 0.012). There was no significant correlation between diabetes duration time, glycaemic control, the occurrence of acute diabetes complications, and the parameters assessing anxiety and depression. Optimal glycaemic control, defined as HbA1c below 6.5% and TIR above 70%, was associated with sex (p = 0.001) and a high level of functional problems (p = 0.048). 

Conclusions
In the studied population, adolescent girls with T1DM presented depressive symptoms more often than boys, and anxiety symptoms in adolescents were described more frequently by parents than by the teenagers themselves. Higher HbA1c was correlated with a higher level of functional problems.

słowa kluczowe:

depresja, lęk, cukrzyca typu 1, młodzież, rodzice


facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.