eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
1/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena autofluorescencji skóry jako miary akumulacji zaawansowanych produktów końcowej glikacji u dzieci i młodzieży z prawidłowym stężeniem hemoglobiny A1c

Marta Jankowska
1
,
Katarzyna Bobeff
2
,
Anna Baranowska-Jaźwiecka
3
,
Maria Mianowska
4
,
Anna Lubnauer
4
,
Arkadiusz Michalak
3
,
Wojciech Młynarski
2
,
Agnieszka Szadkowska
3
,
Beata Mianowska
3

1.
University Paediatric Centre of the Central Teachning Hospital, Medical University of Lodz, Poland
2.
Department of Paediatrics, Oncology, and Haematology, Medical University of Lodz, Poland
3.
Department of Paediatrics, Diabetology, Endocrinology, and Nephrology, Medical University of Lodz, Poland
4.
Student’s Scientific Circle at the Department of Paediatrics, Diabetology, Endocrinology, and Nephro-logy and Department of Paediatrics, Oncology, and Haematology, Medical University of Lodz, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (1): 1–9
Data publikacji online: 2020/04/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Autofluorescencja skóry (skin autofluorescence – sAF) odzwierciedla zawartość końcowych produktów zaawansowanej glikacji (ad-vanced glycation end products – AGEs) w organizmie i wyniki jej pomiaru korelują z obecnością i nasileniem zaburzeń metabolizmu glukozy i z występowaniem chorób sercowo-naczyniowych.

Cel pracy
Ocena sAF u polskich dzieci oraz zbadanie, czy wartości sAF u dzieci z chorobami przewlekłymi (ale bez zaburzeń metabolizmu gluko-zy) różnią się od wartości sAF u dzieci zdrowych.

Materiał i metody
Badaniami objęto dzieci z prawidłowym stężeniem hemoglobiny glikowanej [HbA1c < 5,7% (39 mmol/mol)]. Grupę badaną podzielono na dwie podgrupy: dzieci z chorobami przewlekłymi (z wykluczeniem chorób o znanym wpływie na sAF – cukrzyca, niewydolność nerek) oraz dzieci zdrowych. Pomiar sAF wykonywano w sposób nieinwazyjny, za pomocą urządzenia AGE Reader (Diagnoptics BV, Groningen, Holandia). Wyniki przedstawiono jako mediany; w analizie statystycznej wykorzystano test U Manna-Whitneya, test Kru-skalla Wallisa oraz współczynniki korelacji Spearmana.

Wyniki
Grupę badaną stanowiło 86 dzieci (41 dziewczynek i 45 chłopców; średni wiek 10,1 ±4,2 roku) – 36 dzieci zdrowych i 51 ze schorze-niami przewlekłymi (u większości rozpoznano choroby alergiczne, choroby krwi, choroby tarczycy). Mediana sAF wynosiła 1,20 AU (25.–75. centyl: 1,06–1,30). Stwierdzono dodatnią korelację między sAF a wiekiem (R = 0,37, p = 0,0005). Wartości sAF były wyższe u dzieci z chorobami przewlekłymi niż u dzieci zdrowych [1,23 AU (25.–75. centyl: 1,10–1,40) vs 1,16 AU (1,06–1,26) p = 0,0272].

Wnioski
Zgodnie z wiedzą autorów jest to pierwsze podsumowanie prezentujące wartości sAF u polskich dzieci w różnym wieku, bez zaburzeń metabolizmu glukozy. Wskazane są dalsze badania obejmujące większe, jednorodne populacje, które pozwolą ocenić, czy i jakie choroby wpływają na wyniki pomiaru sAF i umożliwią opracowanie wartości referencyjnych sAF dla polskiej populacji pediatrycznej. Pozwoli to na szersze zastosowanie pomiarów sAF w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci.Introduction
Skin autofluorescence (sAF) represents tissue accumulation of advanced glycation end products (AGEs) and correlates with cardiovas-cular morbidity and diabetes risk.

The aim
To assess sAF in Polish children without diabetes and to investigate whether sAF values in children with chronic diseases (but without glucose metabolism disorders) differ from sAF in healthy children.

Material and methods
Children without diseases known to influence sAF results (diabetes, renal failure) and with HbA1c < 5.7% (39 mmol/mol) were includ-ed, and the total study group was divided into two subgroups: with and without chronic conditions. Skin autofluorescence was meas-ured with an AGE Reader (Diagnoptics BV, Groningen, Netherlands). Data were presented as medians; Mann-Whitney U-test, Kruskall Wallis test, and Spearman’s correlation coefficients were used in statistical analyses.

Results
The study group included 86 children (41 girls; mean age 10.1 ±4.2 years). Median sAF was 1.20 AU (25th–75th centile: 1.06–1.30). There was a positive correlation between sAF and age (R = 0.37, p = 0.0005). Skin autofluorescence values were higher in children with chronic diseases than in healthy children (1.23 AU [25th–75th centile: 1.10–1.40], n = 51 vs. 1.16 AU [1.06–1.26], n = 36, p = 0.0272).

Conclusions
To our knowledge we present the first data on sAF values in Polish children without glucose metabolism disorders. We suggest that larger, homogenous populations of different ages should be studied to determine if and which diseases affect sAF measurements, and to develop pediatric reference values for sAF. This will allow a wider use of sAF measurement in the assessment of cardiovascular risk in the paediatric population.

słowa kluczowe:

autofluorescencja skóry, końcowe produkty zaawansowanej glikacji (AGEs), hemoglobina glikowana A1c (HbA1c), AGE Reader, dzieci

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe