eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Ocena jakości życia pacjentów po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i po przebytej rehabilitacji kardiologicznej

Marcela Chlebus
,
Mateusz Cybulski
,
Katarzyna Snarska
,
Elżbieta Krajewska-Kułak

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 182-188
Data publikacji online: 2016/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Ocena jakości życia pacjentów po zabiegu rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i po przebytej rehabilitacji kardiologicznej.

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 1.09.2015 r. do 31.12.2015 r. i objęło grupę 80 osób, w tym 36 kobiet (45% badanych) i 44 mężczyzn (55% badanych) w wieku od 31 do 80 lat. Pacjenci byli leczeni w SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie. Oceny jakości życia pacjentów dokonano za pomocą autorskiego kwestionariusza ankietowego zawierającego 26 pytań.

Wyniki: Przeprowadzone badanie wykazało, że 46% respondentów miało wykonany zabieg przezskórnej interwencji wieńcowej, 59% zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego, a 6% – oba zabiegi. Kuracjusze sanatorium najczęściej jako występującą chorobę współistniejącą (61%) wskazywali nadciśnienie tętnicze. W badaniu wykazano, że 21% pacjentów przed operacją uprawiało regularnie aktywność fizyczną, natomiast aktualnie uprawiało ją 34% badanych. Przed operacją ogólnie zadowolonych z życia było 36% badanych, a obecnie – 76% badanych.

Wnioski: Badanie wykazało, że zabieg rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i przebyta rehabilitacja mają wpływ na częstość podejmowania aktywności fizycznej. Pacjenci po zabiegu i rehabilitacji częściej podejmowali regularną aktywność fizyczną. Po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych i po przebytej rehabilitacji kardiologicznej pacjenci wskazywali na polepszenie jakości życia, a obie procedury wpływały pozytywnie na różne aspekty ich życia. Rewaskularyzacja i przebyta rehabilitacja zmniejszały odczuwanie przez pacjentów bólu związanego z chorobą niedokrwienną serca. Pacjenci zauważyli poprawę stanu zdrowia po rehabilitacji kardiologicznej.

The aim of the study was to assess quality of life of patients after myocardial revascularization, who passed of cardiac rehabilitation.

Material and methods: The study was conducted from 1.09.2015 to 31.12.2015 and covered a group of 80 people (36 women – 45% and 44 men – 55% of respondents) aged

31 years to 80 years. Patients were treated at SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ministry of the Interior in Sopot. Evaluation of the quality of life of patients was made using the author’s questionnaire containing 26 questions.

Results: The study found that 46% of respondents had made percutaneous coronary intervention, 59% surgery coronary artery bypass grafting, and 6% – both treatments. The patients of the sanatorium frequently pointed hypertension occurring as a concomitant disease (61%). The study showed that 21% of patients before surgery cultivated regular physical activity, but it is currently cultivated 34% of respondents. Before the surgery generally satisfied with life was 36% of respondents, and now – 76% of respondents.

Conclusions: The study showed that coronary revascularization and rehabilitation have an impact on the frequency of physical activity. Patients after surgery and rehabilitation often undertake regular physical activity. After myocardial revascularization and of cardiac rehabilitation patients indicated to improve the quality of life, and both procedures a positive impact on various aspects of their life. Revascularization and rehabilitation decreased perception of pain associated with coronary heart disease patients. Patients have noticed the effects of health improvement after of cardiac rehabilitation.
słowa kluczowe:

jakość życia, rehabilitacja kardiologiczna, rewaskularyzacja naczyń wieńcowych

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe