eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
4/2018
vol. 13
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena nasilenia objawów negatywnych u mężczyzn i kobiet z rozpoznaniem schizofrenii z zastosowaniem polskiej wersji Krótkiej Skali Objawów Negatywnych oraz Skali Samooceny Objawów Negatywnych

Paweł Wójciak
,
Krystyna Górna
,
Klaudia Domowicz
,
Krystyna Jaracz
,
Renata Szpalik
,
Michał Michalak
,
Maciej Różański
,
Janusz Rybakowski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2018; 13, 4: 121–127
Data publikacji online: 2019/03/05
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Ocena nasilenia objawów negatywnych stanowi istotny element diagnostyczny w schizofrenii. W ostatnich latach pojawiły się dwa nowe narzędzia diagnostyczne zaliczane do skal II generacji – Brief Negative Symptom Scale (BNSS) oraz Self-evaluation of Negative Symptoms (SNS). Celem pracy jest ocena różnic między mężczyznami a kobietami w nasileniu objawów negatywnych przy zastosowaniu polskich wersji BNSS i SNS.

Materiał i metody
Grupa badana obejmowała 40 pacjentów (20 mężczyzn i 20 kobiet) z rozpoznaniem schizofrenii paranoidalnej (ICD-10). Pacjenci pozostawali w fazie objawowej stabilizacji choroby [sumaryczny wynik w skali PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) maksimum 80 pkt], otrzymywali niezmienione leczenie farmakologiczne w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Oceny nasilenia objawów choroby dokonano za pomocą PANSS, a oceny objawów negatywnych z zastosowaniem polskiej wersji skali BNSS oraz SNS.

Wyniki
Nie stwierdzono różnic między płciami w zakresie wieku i czasu trwania choroby. Średni całkowity wynik w skali PANSS był wyższy u mężczyzn. Ocena objawów negatywnych za pomocą skali BNSS wykazała statystycznie istotnie większe ich nasilenie u mężczyzn w porównaniu z kobietami w zakresie asocjalności (przeżycia wewnętrzne oraz suma), awolicji (przeżycia wewnętrzne oraz suma) i alogii (spontaniczne opracowanie wypowiedzi). Nie stwierdzono różnic między płciami w skali SNS.

Wnioski
Wyniki wskazują na istnienie istotnych różnic płciowych w natężeniu objawów negatywnych w zakresie trzech podskal objawów negatywnych ocenianych przy zastosowaniu skali BNSS. Brak podobnych różnic przy wykorzystaniu skali samooceny może wskazywać na tendencję klinicystów do przypisywania wyższych wyników mężczyznom w zakresie asocjalności, awolicji i alogii.Introduction
The assessment of the severity of negative symptoms is an important diagnostic element in schizophrenia. Recently, two new diagnostic tools have been introduced, included in second-generation scales: the Brief Negative Symptom Scale (BNSS) and Self-evaluation of Negative Symptoms (SNS). The aim of the study is to evaluate the differences between men and women in the severity of negative symptoms using the Polish versions of BNSS and SNS.

Material and methods
The study involved 40 patients (20 men, 20 women) with paranoid schizophrenia (ICD-10). They were in the period of symptomatic stabilisation (PANSS < 80 points) and had received unchanged pharmacological treatment during the preceding three months. The assessment of the severity of the disease symptoms was made using the PANSS. The Polish versions of the BNSS and SNS were used to assess negative symptoms.

Results
There were no gender differences regarding the age and duration of the illness. The mean total PANSS score was higher in men. Negative symptoms evaluated by the BNSS showed significantly greater scores in men compared to women in asociality (internal experience and total), avolition (internal experience and total), and alogia (spontaneous elaboration). There were no gender differences using the SNS.

Conclusions
The results indicate the existence of significant gender differences in the assessment of negative symptoms in three subscales of negative symptoms, assessed by the BNSS. The lack of such differences performing the self-assessment may indicate a tendency of clinicians to assign higher scores to men for asociality, avolition, and alogia.

słowa kluczowe:

schizofrenia, objawy negatywne, różnice płciowe

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe