eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena świadomości rodziców na temat ryzyka zdrowotnego związanego z otyłością u dzieci w Polsce: badanie ankietowe

Aleksandra Okapiec
1
,
Anna Wołoszyn-Durkiewicz
1
,
Maciej Ledwosiński
1
,
Marta Dudzic
1
,
Małgorzata Myśliwiec
1

1.
Department and Clinic of Paediatrics, Diabetology, and Endocrinology, Medical University of Gdansk, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 198–204
Data publikacji online: 2020/11/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Otyłość u dzieci jest złożonym problemem, który wymaga wielowymiarowego podejścia. Stale rosnąca częstość występowania otyłości wśród dzieci powinna zainteresować nie tylko pediatrów, lecz także organy rządowe. Świadomość rodziców, w jaki sposób nadmierna masa ciała wpływa na zdrowie dziecka, jest jednym z aspektów, które należy wziąć pod uwagę.

Cel pracy
Naszym głównym celem była ocena świadomości i opinii na temat możliwych negatywnych skutków nadmiernej masy ciała rodziców dzieci uczęszczających do kilku szkół podstawowych w województwach pomorskim, lubelskim i świętokrzyskim w Polsce.

Materiał i metody
Badanie ankietowe przeprowadzono w 2019 r. podczas zebrań z rodzicami w szkołach publicznych w województwach pomorskim, lubelskim i świętokrzyskim. Następnie przeprowadzono analizę statystyczną 277 otrzymanych kwestionariuszy przy użyciu pakietu oprogramowania Statistica 13.3 i edytora arkuszy kalkulacyjnych Microsoft Excel 2018.

Wyniki
Mieszkańcy obszarów miejskich dostrzegli silniejszy związek między otyłością i jej wpływem na zdrowie. Podobne wyniki zaobserwowano w grupie rodziców z wyższym wykształceniem. Płeć nie miała istotnego wpływu na opinię dotyczącą powikłań otyłości.

Wnioski
Większość rodziców dostrzegła wpływ otyłości na zdrowie. Poziom świadomości wśród respondentów był najsłabszy w odniesieniu do wpływu otyłości i diety na kancerogenezę.Introduction
Childhood obesity is a complex problem that requires a multidimensional approach. The constantly increasing prevalence of childhood obesity should be of interest not only to pediatricians but also government bodies. Parental awareness of how excess body weight influences a child’s health is one of the aspects that should be considered.

Aim
Our main goal was to assess the awareness and opinions on possible adverse effects of excess body weight of parents of children attending several primary schools in the Pomeranian, Lubelskie and Świętokrzyskie Voivodships in Poland.

Material and methods
The questionnaire-based survey was conducted in 2019 during parent-teacher meetings in public schools in the Pomeranian, Lubelskie and Świętokrzyskie Voivodeships Statistical analysis was then performed on the 277 received questionnaires using Statistica 13.3 software package and spreadsheet editor Microsoft Excel 2018.

Results
Inhabitants of urban areas perceived a stronger link between obesity and its influence on health. Similar results were observed in the group consisting of parents with higher education. Gender had no significant effect on the opinion concerning complications of obesity.

Conclusions
Overall, most of the parents recognized the influence of obesity on health. The degree of awareness among respondents was the weakest in relation to the influence of obesity and diet on carcinogenesis.

słowa kluczowe:

otyłość u dzieci, otyłość wieku młodzieńczego, rodzice, świadomość, postrzeganie ryzyka

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe