eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2013
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Ocena wiedzy pacjentów po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych na temat samoopieki po operacji

Mieczysława Myszona-Tarnowska
,
Joanna Gotlib

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2013; 4: 148–154
Data publikacji online: 2013/12/11
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Choroby układu krążenia stanowią w populacji polskiej poważny problem zdrowotny, a umieralność z ich powodu jest najwyższa w Europie. Pomimo rozwoju kardiologii interwencyjnej leczenie choroby niedokrwiennej serca nadal jest prowadzone metodami kardiochirurgicznymi.

Cel pracy: Analiza poziomu wiedzy pacjentów po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych na temat zasad samoopieki po operacji.

Materiał i metody: Badaniami objęto 100 losowo wybranych pacjentów Oddziału Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, u których przeprowadzono zabieg wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Mężczyźni stanowili 80% badanych. Średni wiek ankietowanych to 61 lat (min. 45, maks. 72, SD = 3,201). Wśród ankietowanych 40% pacjentów było czynnych zawodowo.

Dobrowolne badania ankietowe prowadzono od stycznia do kwietnia 2012 r. Anonimowy, autorski kwestionariusz składał się z 31 pytań.

Wyniki: W badanej grupie pacjentów poziom wiedzy na temat zasad samoopieki po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych był niezadowalający. Zaledwie 40% badanych pacjentów brało udział w edukacji na temat samoopieki po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Edukacja zdrowotna prowadzona była przez pielęgniarki (50%) na oddziale kardiochirurgii przed zabiegiem chirurgicznym (66% badanych). 80% badanych deklarowało, że uzyskało wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.

Wnioski:

1. W badanej grupie wiedza pacjentów na temat samoopieki po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych jest niewystarczająca.

2. W grupie pacjentów po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych istnieje duże zapotrzebowanie na edukację zdrowotną na temat samoopieki po zabiegu chirurgicznym.

3. Edukację zdrowotną na temat samoopieki po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych powinny prowadzić pielęgniarki.

4. Badania powinny być kontynuowane w liczniejszej grupie badanych z większej liczby ośrodków.

Introduction: Cardiovascular diseases are a serious health problem among the Polish population, with the highest mortality in Europe. Despite the development of interventional cardiology, ischaemic heart disease is still treated with cardiac surgery.

The aim of the study was to analyse the level of knowledge on postoperative self-care among patients with coronary artery bypass grafts.

Material and methods: The study involved 100 randomly selected patients of the Department of Cardiac Surgery in the Provincial Specialist Hospital in Radom who had coronary artery bypass grafting due to ischaemic heart disease. Men accounted for 80% of the study participants. The mean age of the study population was 61 years (min. 45, max. 72, SD = 3.201). 40% of the study participants were professionally active. A voluntary questionnaire study was conducted between January and April 2012. An anonymous questionnaire was developed by the authors and comprised 31 questions.

Results: The level of knowledge among the study population on self-care after the coronary artery bypass grafting was unsatisfactory. As little as 40% of the study population had participated in a training programme on self-care after the coronary artery bypass grafting. The health education programme was carried out by nurses (50%) at the Department of Cardiac Surgery prior to the surgery (66% of the study participants). 80% of the study group reported that they received comprehensive answers to their questions.

Conclusions:

1. The level of knowledge among the study group on self-care after the coronary artery bypass grafting was unsatisfactory.

2. There is a huge need for health education on postoperative self-care among the study group of patients with the coronary artery bypass grafting.

3. The health education on self-care after the coronary artery bypass grafting should be conducted by nurses.

4. The study should be continued on a larger group of patients from a larger number of centres.
słowa kluczowe:

pacjenci, wiedza, samoopieka, operacje kardiochirurgiczne, pomosty aortalno-wieńcowe

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe