eISSN: 2083-8441
ISSN: 2081-237X
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank

 
4/2020
vol. 26
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Opieka nad dziećmi z cukrzycą typu 1 w przedszkolach i szkołach

Monika A. Zamarlik
1
,
Karolina Piątek
2

1.
Institute of Public Health, Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Collegium Medicum, Krakow, Poland
2.
Foundation, European Diabetes Clinic, Poland
Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2020; 26 (4): 205–210
Data publikacji online: 2020/11/27
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Cukrzyca typu 1 w populacji pediatrycznej staje się poważnym problemem społecznym dotykającym coraz większą liczbę rodzin z małymi, niesamodzielnymi dziećmi. Polskie placówki oświatowe nie są przygotowane do opieki nad diabetykami. Nie ma w nich pielęgniarek, a to one, według obowiązującego prawa, mają zająć się uczniami z cukrzycą. Nauczyciele nie są przygotowani do opieki na uczniami z cukrzycą, nie istnieje także system obligatoryjnych, wystandaryzowanych szkoleń w ramach dokształcenia zawodowego w tej tematyce.

Cel pracy
Zbadanie opinii rodziców na temat jakości opieki nad uczniami chorymi na cukrzycę w przedszkolach i szkołach oraz porównanie wyników uzyskanych w 2013 r. oraz 2020 r.

Materiał i metody
Badania w formie ankiety zawierającej pytania zamknięte oraz pytania otwarte przeprowadzono dwukrotnie w 2013 r. (n = 602) oraz w 2020 r. (n = 604).

Wyniki
Nastąpiła nieznaczna pozytywna zmiana w opiece nad dziećmi z cukrzycą. W 2013 r. rodzice oceniali jakość opieki nad dziećmi z cukrzycą jako: złą – 13%, jako niewystarczającą – 68%, wystarczającą – 14%, dobrą – 5%, a w 2020 r. jako: złą – 11%, niewystarczającą – 54%, wystarczającą – 25,5%, dobrą – 10,5%. Pogłębił się problem braku regulacji prawnych oraz nieobecności w placówkach pielęgniarek, nie zostały zapewnione systemowo szkolenia personelu.

Wnioski
Konieczne jest systemowe rozwiązanie problemu, wprowadzenie obowiązkowych, wystandaryzowanych szkoleń, doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności nauczycieli podejmujących się opieki nad dzieckiem z cukrzycą, wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych oraz objęcie regulacją pominiętych obecnie dzieci przedszkolnych.Introduction
Type 1 diabetes in the paediatric population is becoming a serious social problem affecting an increasing number of families with small, dependent children. Polish educational institutions are not prepared to provide care for students with diabetes. There are no nurses who, by law, are responsible for taking care for diabetic children. Teachers are not trained to provide care for pupils with diabetes and there is no system of obligatory, standardized training in this field.

Aim
The aim of the study was to examine parents’ opinions of the quality of care for diabetic students in educational institutions and compare the results obtained in 2013 and 2020.

Material and methods
The research, in the form of a questionnaire containing closed and open questions, was conducted in 2013 (n = 602) and 2020 (n = 604).

Results
There has been a slight positive change in providing the right care for children with type 1 diabetes in school facilities. In 2013 parents rated the quality of diabetic care as: bad – 13%, insufficient – 68%, sufficient – 14%, good – 5%, and in 2020 as: bad – 11%, insufficient – 54%, sufficient – 25.5%, good – 10.5%. However, the problem of the lack of appropriate legal regulations and absence of nurses in educational institutions has deepened. Systematic training of staff financed from public funds has still not been provided.

Conclusions
It is necessary to solve the problem systematically, introduce mandatory, standardized training, clarify the responsibilities of teachers taking care of children with diabetes, introduce appropriate legislative changes and regulate the currently omitted preschool children.

słowa kluczowe:

opieka, szkoły, przedszkola, cukrzyca typu 1

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe