eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
2/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wczesne nieadaptacyjne schematy poznawcze a typowe i atypowe objawy depresji u Dorosłych Dzieci Alkoholików

Jan Chodkiewicz, Zuzanna Kasprzak

Alcohol Drug Addict 2018; 31(2): 107-124
Data publikacji online: 2018/09/03
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem badania była odpowiedź na pytanie, które z nieprzystosowawczych schematów wyróżnionych przez Jeffreya Younga i wsp. dominują wśród dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz określenie związku między schematami a objawami depresji w badanej grupie.

Materiał i metody
W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Schematów Younga (YSQ-SF3), Gotlandzką Skalę Męskiej Depresji (GMDS) Rutza oraz Inwentarz Depresji Becka (BDI). Badaniom poddano 66 osób (56 kobiet i 10 mężczyzn) uczestniczących w terapii dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych.

Wyniki
Najwyższe wyniki w badanej grupie uzyskano w obrębie schematów: poszukiwanie uznania, pesymizm, wysokie standardy, słaba kontrola, samopoświęcenie, porzucenie i nieufność. Stwierdzono silny, dodatni związek między większością dysfunkcjonalnych schematów a typowymi i atypowymi objawami depresji. Uzyskane wyniki wskazują również na możliwe kliniczne nasilenie typowych i atypowych objawów depresji u DDA.

Omówienie
Dominujące u badanych schematy odpowiadają częściowo charakterystyce DDA według uznanych koncepcji. Otrzymane związki niektórych schematów z poziomem depresji mierzonym Gotlandzką Skalą Rutza (GMDS) i Skalą Becka (BDI) były zbliżone do wyników uzyskanych w badaniach osób zdrowych i z rozpoznaną depresją. Jednak niektóre schematy wykazują związki jedynie z narzędziem badającym atypowe objawy depresji (GMDS), co być może jest swoiste dla DDA.

Wnioski
Stwierdzono istnienie związku między nieadaptacyjnymi schematami a poziomem typowych i atypowych objawów depresji. Przemawia to za zastosowaniem terapii schematów (ST) u DDA z towarzyszącymi objawami depresji. Podjęto również dyskusję nad rozwojem dalszych badań w omawianym obszarze.Introduction
The aim of the study was to distinguish the maladaptive schemas defined by Jeffrey Young et al. dominate within a group of Adult Children of Alcoholics (ACoA) and to examine the relationship between the schemas and depressive symptoms in the study group.

Material and methods
Young Schema Questionnaire (YSQ-SF3), Rutz Gotland Male Depression Scale (GMDS) and Beck Depression Inventory (BDI) were used in this study. The study consisted of 56 female and 10 male participants in ACoA treatment.

Results
The highest results in the study group were obtained in the following schemas: Recognition-seeking, Negativity, Unrelenting standards, Insufficient self-control, Self-sacrifice, Abandonment and Mistrust. A strong positive relationship was detected between the majority of early maladaptive schemas and typical and atypical symptoms of depression. The obtained results indicate possible clinical severity of typical and atypical symptoms of depression in ACoA.

Discussion
Schemas that dominated in the studied persons correspond in part to the characteristics of the ACoA according to recognised concepts. The obtained relationships of some of the schemas with the level of depression measured with GMDS and BDI were similar to the results obtained in the studies of healthy people and those diagnosed with depression. However, some schemas have relationships only with a tool investigating atypical symptoms of depression (GMDS), which might be specific to the ACoA.

Conclusions
The role of non-adaptive schemas and typical and atypical symptoms of depression is underlined. This indicates the appropriateness of using Schema Therapy (ST) in the ACoA with the accompanying symptoms of depression. There was also discussion on the development of further research in this area.

słowa kluczowe:

schematy poznawcze, depresja atypowa, DDA, depresja typowa

referencje:
Hall CW, Webster RE. Traumatic symptomatology characteristics of adult children of alcoholics. J Drug Educ 2002; 32(3): 195-211.
Anda RF, Whitfield Ch, Felitti VJ, Chapman D, Edwards VJ, Dube SR et al. Adverse Childhood Experiences, Alcoholic Parents, and Later Risk of Alcoholism and Depression. Psychiatr Serv 2002; 53: 1001-9.
Gąsior K. Funkcjonowanie noo-psychospołeczne i problemy psychiczne dorosłych dzieci alkoholików. Warszawa: Difin; 2012.
Gąsior K, Chodkiewicz J. Doświadczenia z dzieciństwa i aktywność noetyczna a nasilenie problemów psychicznych u dorosłych z rodzin z problemem alkoholowym. Czasopismo Psychologiczne 2015; 21(2): 181-93. DOI: 10.14691/CPPJ.21.2.181.
Schuckit MA, Smith TL, Danko GP, Trim R, Bucholz KK, Edenberg HJ et al. An evaluation of the full level of response to alcohol model of heavy drinking and problems in COGA Offspring. J Stud Alcohol Drugs 2009; 70: 436-45.
Harter SL. Psychosocial adjustment of adult children of alcoholics: a review of the recent empirical literature. Clin Psychol Rev 2000; 20(3): 311-37.
Chassin L, Pitts SC, DeLucia Ch, Todd M. A Longitudinal Study of Children of Alcoholics: Predicting Young Adult Substance Use Disorders, Anxiety, and Depression. J Abnorm Psychol 1999; 108: 106-19.
Cierpiałkowska L, Ziarko M. Uwarunkowania internalizacji i eksternalizacji zaburzeń u dzieci i młodzieży. Czasopismo Psychologiczne 2009; 2: 71-85.
Hussong AM, Wirth RJ, Edwards MC, Curran PJ, Chassin LA, Zucker RA. Externalizing Symptoms among Children of Alcoholic Parents: Entry Points for an Antisocial Pathway to Alcoholism. J Abnorm Psychol 2007; 116(3): 529-42. DOI:10.1037/0021-843X.116.3.529.
Beaudoin CM, Murray RP, Bond J, Barnes GF. Personality characteristics of depressed or alcoholic adult children of alcoholics. Pers Indiv Differ 1997; 23(4): 559-67.
Hussong AM, Cai L, Curran PJ, Flora DB, Chassin LA, Zucker RA. Disaggregating the Distal, Proximal, and Time-Varying Effects of Parent Alcoholism on Children’s Internalizing. J Abnorm Child Psychol 2008; 36: 335-46. DOI 10.1007/s10802-007-9181-9.
Cierpiałkowska L, Grzegorzewska I. Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej. Poznań: UAM; 2016.
Sher KJ. Children of Alcoholics: A Critical Appraisal of Theory and Research. Chicago: University of Chicago Press; 1991.
Young J, Klosko J, Weishaar M. Terapia schematów. Przewodnik praktyka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2014.
Rafaeli E, Bernstein DP, Young J. Psychoterapia skoncentrowana na schematach. Warszawa: Wydawnictwo Zielone Drzewo; 2011.
Domenico D, Windle M. Intrapersonal and Interpersonal Functioning Among Middle-Aged Female Adult Children of Alcoholics. J Cons Clin Psychol 1993; 61(4): 659-66.
Rutz W, Walinder J, Von Knorring L, Rihmer Z, Pihlgren H. Prevention of depression and suicide by education and medication: impact on male suicidality. An update from the Gotland study. Int J Psychiatry Clin Pract 1997; 1: 39-46.
Nadeau M, Balsan M, Rochlen A. Men’s depression: Endorsed experiences and expressions. Psychol Men Masc 2016; 17(4): 328-35.
Rice SM, Aucote HM, Eleftheriadis D, Möller-Leimkühler AM. Prevalence and Co-Occurrence of Internalizing and Externalizing Depression Symptoms in a Community Sample of Australian Male Truck Drivers. Am J Mens Health 2018; 12(1): 74-7.
Oetingen J, Chodkiewicz J, Mącik D, Gruszczyńska E. Polska adaptacja i walidacja krótkiej wersji Kwestionariusza Schematów Younga YSQ-S3-PL. Psychiatr Pol 2017; ONLINE FIRST, 82: 1-12. DOI: https://doi.org/10.12740/PP/OnlineFirst/76541.
Rutz W. Improvement of care for people suffering from depression: the need for comprehensive education. Int Clin Psychopharmacol 1999; 14: 27-33.
Chodkiewicz J. Polish adaptation of the Gotland Scale of Male Depression (GMDS) by Wolfgang Rutz. Adv Psychiatr Neurol 2017; 26(1): 13-23.
Beck A, Steer R. Manual for the Beck Depression Inventory. San Antonio: TX Psychological Corporation; 1987.
Parnowski T, Jernajczyk W. Inwentarz Depresji Becka w ocenie nastroju osób zdrowych i chorych na choroby afektywne. Psychiatr Pol 1977; 11(4): 417-21.
Brown S. Treating adult children of alcoholics: A developmental perspective. New York: John Wiley & Sons; 1988.
Brown S. Bezpieczne przejście. Powrót do zdrowia dorosłych dzieci alkoholików. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychiatrii i Neurologii; 1995.
Woititz JG. Dorosłe dzieci alkoholików. Warszawa: Instytut Psychologia Zdrowia i Trzeźwości; 1992.
Wegscheider-Cruse S. Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP; 2000.
Cermak TL. Children of alcoholics and the case for a new diagnostic category of co-
dependency. Alc Health Res World 1984; 8: 38-42.
Möller-Leimkühler AM, Yücel M. Male depression in females? J Affect Disord 2010; 121: 22-9.
Renner F, Lobbestael J, Peeters F, Arntz A, Huibers M. Early maladaptive schemas in depressed patients: Stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. J Affect Disord 2012; 136(3): 581-90.
Harris AE, Curtin L. Parental Perceptions, Early Maladaptive Schemas, and Depressive Symptoms in Young Adults. Cognit Ther Res 2002; 26(3): 405-16.
Jabłoński M, Chodkiewicz J. Early maladaptive schemas and level of depression in alcohol addicts. Psychiatr Psychol Clin 2017; 17(3): 165-71.
Addis ME. Gender and depression in men. Clin Psychol Sci Prac 2008; 15: 153-68.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe