eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2018
vol. 31
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wczesne nieadaptacyjne schematy poznawcze a typowe i atypowe objawy depresji u Dorosłych Dzieci Alkoholików

Jan Chodkiewicz
,
Zuzanna Kasprzak

Alcohol Drug Addict 2018; 31(2): 107-124
Data publikacji online: 2018/09/03
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wprowadzenie
Celem badania była odpowiedź na pytanie, które z nieprzystosowawczych schematów wyróżnionych przez Jeffreya Younga i wsp. dominują wśród dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz określenie związku między schematami a objawami depresji w badanej grupie.

Materiał i metody
W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Schematów Younga (YSQ-SF3), Gotlandzką Skalę Męskiej Depresji (GMDS) Rutza oraz Inwentarz Depresji Becka (BDI). Badaniom poddano 66 osób (56 kobiet i 10 mężczyzn) uczestniczących w terapii dorosłych pochodzących z rodzin alkoholowych.

Wyniki
Najwyższe wyniki w badanej grupie uzyskano w obrębie schematów: poszukiwanie uznania, pesymizm, wysokie standardy, słaba kontrola, samopoświęcenie, porzucenie i nieufność. Stwierdzono silny, dodatni związek między większością dysfunkcjonalnych schematów a typowymi i atypowymi objawami depresji. Uzyskane wyniki wskazują również na możliwe kliniczne nasilenie typowych i atypowych objawów depresji u DDA.

Omówienie
Dominujące u badanych schematy odpowiadają częściowo charakterystyce DDA według uznanych koncepcji. Otrzymane związki niektórych schematów z poziomem depresji mierzonym Gotlandzką Skalą Rutza (GMDS) i Skalą Becka (BDI) były zbliżone do wyników uzyskanych w badaniach osób zdrowych i z rozpoznaną depresją. Jednak niektóre schematy wykazują związki jedynie z narzędziem badającym atypowe objawy depresji (GMDS), co być może jest swoiste dla DDA.

Wnioski
Stwierdzono istnienie związku między nieadaptacyjnymi schematami a poziomem typowych i atypowych objawów depresji. Przemawia to za zastosowaniem terapii schematów (ST) u DDA z towarzyszącymi objawami depresji. Podjęto również dyskusję nad rozwojem dalszych badań w omawianym obszarze.Introduction
The aim of the study was to distinguish the maladaptive schemas defined by Jeffrey Young et al. dominate within a group of Adult Children of Alcoholics (ACoA) and to examine the relationship between the schemas and depressive symptoms in the study group.

Material and methods
Young Schema Questionnaire (YSQ-SF3), Rutz Gotland Male Depression Scale (GMDS) and Beck Depression Inventory (BDI) were used in this study. The study consisted of 56 female and 10 male participants in ACoA treatment.

Results
The highest results in the study group were obtained in the following schemas: Recognition-seeking, Negativity, Unrelenting standards, Insufficient self-control, Self-sacrifice, Abandonment and Mistrust. A strong positive relationship was detected between the majority of early maladaptive schemas and typical and atypical symptoms of depression. The obtained results indicate possible clinical severity of typical and atypical symptoms of depression in ACoA.

Discussion
Schemas that dominated in the studied persons correspond in part to the characteristics of the ACoA according to recognised concepts. The obtained relationships of some of the schemas with the level of depression measured with GMDS and BDI were similar to the results obtained in the studies of healthy people and those diagnosed with depression. However, some schemas have relationships only with a tool investigating atypical symptoms of depression (GMDS), which might be specific to the ACoA.

Conclusions
The role of non-adaptive schemas and typical and atypical symptoms of depression is underlined. This indicates the appropriateness of using Schema Therapy (ST) in the ACoA with the accompanying symptoms of depression. There was also discussion on the development of further research in this area.

słowa kluczowe:

schematy poznawcze, depresja atypowa, DDA, depresja typowa

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe