eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
3-4/2022
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Wpływ niedoczynności tarczycy na procesy poznawcze ze szczególnym uwzględnieniem uwagi i pamięci

Marcin Kuryłło
1
,
Ewa Mojs
1

1.
Katedra i Zakład Psychologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2022; 17, 3–4: 194–200
Data publikacji online: 2023/02/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
Wstęp:
Głównym celem badania była odpowiedź na pytanie, czy osoby chorujące na niedoczynność tarczycy i poddane leczeniu mają większe problemy z efektywnością procesów uwagi i procesów pamięciowych niż osoby zdrowe. W ramach celów szczegółowych badania przeanalizowano, czy dodatkowe zmienne, takie jak zgłaszane objawy towarzyszące chorobie, masa ciała, przyjmowane leki i palenie, różnicują osoby chore i zdrowe.

Materiał i metody:
W badaniu wzięły udział kobiety ze zdiagnozowaną niedoczynnością tarczycy, w tym pacjentki z przewlekłym autoimmunologicznym zapaleniem tarczycy Hashimoto (n = 40), w wieku 22–50 lat. Grupę kontrolną stanowiły zdrowe kobiety w wieku 22–46 lat (n = 40). W badaniu wykorzystano baterię testów CANTAB Cognitive Tests.

Wyniki:
Nie wykazano istotnych statystycznie różnic pomiędzy chorymi z niedoczynnością tarczycy leczonymi lewotyroksyną a zdrowymi kobietami. Pacjentki bez objawów towarzyszących zaburzeniom funkcji tarczycy uzyskały wyższe wyniki w teście na szybkie przetwarzanie informacji wizualnych niż chore, u których występowały objawy, oraz zdrowe kobiety z podobnymi symptomami.

Wnioski:
Kobiety z niedoczynnością tarczycy leczone lewotyroksyną i kobiety zdrowe nie różnią się między sobą w zakresie sprawności podtrzymania uwagi, efektywności pamięci roboczej wizualnej, pamięci roboczej przestrzennej oraz czasu reakcji motorycznych i umysłowych. Subiektywna ocena pamięci wśród chorych jest zdecydowanie gorsza niż wśród zdrowych kobiet. Pogorszenie funkcji podtrzymania uwagi zaobserwowano u kobiet zgłaszających dwa objawy i więcej zarówno w grupie chorych, jak i zdrowych uczestniczek badania. Wśród osób chorych częściej występuje nadwaga i otyłość niż u zdrowych kobiet. W grupie pierwszej jest też więcej osób palących niż wśród zdrowych kobiet i więcej, niż wynosi średnia kobiet palących w Polsce.Introduction:
The aim of the study was to ascertain whether people with hypothyroidism and treated for it have greater problems with the effectiveness of attention and memory processes than healthy people. As part of the specific objectives of the study, it was analyzed whether additional variables, such as reported symptoms related to the disease, body weight, medications taken and smoking, differentiate the sick from the healthy.

Material and methods:
The study involved women diagnosed with hypothyroidism, including patients with chronic autoimmune Hashimoto’s thyroiditis (n = 40), age 22-50 years. Healthy women aged 22-46 years were examined in the control group (n = 40). The study used a battery of CANTAB Cognitive Tests.

Results:
No statistically significant differences were found between patients and healthy women. Patients with no symptoms associated with thyroid dysfunction obtained higher results in the rapid processing of visual information test from symptomatic patients and healthy individuals with similar symptoms.

Conclusions:
Women with hypothyroidism treated with levothyroxine and healthy women do not differ in the ability to sustain attention, visual efficiency of working memory, spatial working memory, and the time of motor and mental reactions. The subjective assessment of memory among patients is definitely worse than among healthy women. Deterioration of sustained attention was observed in women reporting two symptoms and more, both in the group of sick and healthy participants. Overweight and obesity are more common among patients. There are more smokers among the sick than healthy women and more than the average among women who smoke in Poland.

słowa kluczowe:

pamięć, uwaga, niedoczynność tarczycy, Hashimoto

facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.