eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1-2/2023
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
Artykuł oryginalny

Zaburzenia snu u chorych na schizofrenię oraz ich związki z zespołem metabolicznym i nasileniem objawów schizofrenii

Veronica Casadei
1
,
Jan Jaracz
1
,
Paweł Wójciak
1
,
Jerzy Moczko
1
,
Przemysław Filipiak
1
,
Kamila Kucharska-Kowalczyk
1
,
Filip Rybakowski
1

1.
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2023; 18, 1–2: 19–26
Data publikacji online: 2023/07/03
Plik artykułu:
Pobierz cytowanie
 
Metryki PlumX:
 

Wstęp

U chorych na schizofrenię często obserwuje się zaburzenia snu (Cohrs 2008; Chung i wsp. 2018; Sunhary i wsp. 2021). Do najważniejszych zakłóceń zalicza się: bezsenność, obturacyjny bezdech senny, zespół niespokojnych nóg, zaburzenie z okresowymi ruchami kończyn i zaburzenia rytmu okołodobowego (Kaskie i wsp. 2017). W badaniach polisomnograficznych u chorych na schizofrenię często występuje wydłużenie latencji snu, skrócenie całkowitej długości snu i zmniejszenie jego wydajności (Chan i wsp. 2017). Nieprawidłowości związane ze snem są obserwowane u chorych z pierwszym epizodem schizofrenii, a także u krewnych pacjentów ze schizofrenią (Fekih-Romdhane i wsp. 2021). Mogą one prowadzić do zaostrzenia objawów psychotycznych i pogarszać wyniki leczenia (Kaskie i Ferrarelli 2020; Chemerinski i wsp. 2002). Zależności te są dwukierunkowe, ponieważ obecność objawów psychotycznych może zaburzać zdolność do zasypiania i podtrzymywania snu. U chorych na schizofrenię ze współistniejącymi zaburzeniami snu wykazano gorszą jakość życia, bardziej nasilone objawy, wyższą śmiertelność i gorsze wyniki leczenia niż u pacjentów z prawidłowym procesem snu (Kaskie i wsp. 2017).
Zaburzenia snu u pacjentów ze schizofrenią mają złożoną etiologię. Poza wpływem objawów psychotycznych najczęściej wymienianymi przyczynami są: brak współpracy w zakresie higieny snu, stosowanie substancji psychoaktywnych oraz brak aktywności w ciągu dnia (Kaskie i Ferrarelli 2020). Wykazano również genetyczne uwarunkowania współwystępowania schizofrenii i zaburzeń snu (Assimakopoulos i wsp. 2018). Ponadto sekrecja melatoniny u chorych na schizofrenię jest obniżona (Monteleone i wsp. 1997), a jej podawanie w tej grupie ma korzystny wpływ na parametry snu i zaburzenia metaboliczne (Duan i wsp. 2021).
Badania na osobach zdrowych wykazały, że deprywacja snu wywołuje objawy podobne do omamów, dezorganizację poznawczą oraz objawy negatywne. Z tego względu wielu autorów uznaje, że kontrolowana deprywacja snu może stanowić eksperymentalny model schizofrenii (Kumari i Ettinger 2020; Meyhöfer i wsp. 2017).
Istotnym problemem zdrowotnym u chorych na schizofrenię jest częste występowanie zespołu metabolicznego (metabolic syndrome – MeS). Uważa się, że jego obecność w tej grupie chorych jest przyczyną skrócenia spodziewanej długości życia (Ijaz i wsp. 2018; Mitchell i wsp. 2013).
Badania przeprowadzone w populacji ogólnej wykazują zależność między zaburzeniami snu a ryzykiem rozwinięcia się MeS (Xie i wsp. 2021; Borel 2019; Smiley i wsp. 2019). U chorych na schizofrenię większe nasilenie objawów wiąże się z bardziej nasilonymi nieprawidłowościami metabolicznymi oraz krótszym snem wolnofalowym (Hung i wsp. 2014). Mechanizm zależności między jakością snu a zaburzeniami metabolicznymi nie został jednak w pełni wyjaśniony (Chasens i wsp. 2021).
U pacjentów ze schizofrenią nieregularność snu wiąże się z wieloma czynnikami, do których należą: większe nasilenie objawów pozytywnych i depresyjnych, niska jakość snu, senność w ciągu dnia, nieregularność rytmów społecznych, chronotyp wieczorny, zaburzenie z opóźnioną fazą snu i czuwania, późne spożycie kofeiny i późny czas spożywania kolacji, większa liczba wypalanych papierosów i niższa dawka leków nasennych oraz przeciwpsychotycznych. Wyniki te wskazują, że zaburzenia snu u chorych na schizofrenię powodują wiele negatywnych skutków, a z drugiej strony mogą wynikać ze stylu życia chorego oraz z rodzaju zastosowanych leków (Chung i wsp. 2018). Oceniano także zależności między nasileniem objawów pozytywnych, negatywnych oraz depresji a występowaniem zaburzeń snu. Afonso i wsp. (2011) odkryli tendencję do bardziej zaburzonych wzorców snu–czuwania u pacjentów z dominującymi objawami pozytywnymi.
U osób z chorobami ze spektrum schizofrenii występowanie zaburzeń snu koreluje z większym nasileniem objawów depresyjnych i negatywnych (Laskemoen i wsp. 2019). Szukając zależności między zaburzeniami architektury snu i występowaniem objawów negatywnych w schizofrenii, Tandon i wsp. (1989) wykazali związek między ich obecnością a zaburzonym snem REM.
Autorzy kolejnego badania opisali zależność między nasileniem objawów negatywnych i objawów depresyjnych a niższą aktywnością. Postulują także, że mała aktywność fizyczna i zaburzony schemat snu mogą zwiększać ryzyko wystąpienia metabolicznych efektów ubocznych risperidonu i olanzapiny (Wichniak i wsp. 2011).
Błędna ocena jakości snu, prowadząca do przeszacowania takich parametrów, jak całkowita długość i wydajność, oraz niedoszacowania latencji snu, wiąże się z nasileniem objawów negatywnych (Bian i wsp. 2016).
Do oceny snu w schizofrenii stosuje się kilka metod. Najczęściej używane są kwestionariusze samooceny (np. Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh), rzadziej wykorzystuje się obiektywne metody, takie jak polisomnografia (PSG) i aktygrafia.
Celem pracy była ocena odchyleń parametrów mogących świadczyć o zaburzeniach snu u osób ze schizofrenią za pomocą aktygrafii, a także zbadanie zależności między architekturą snu a występowaniem MeS i nasileniem objawów negatywnych. Kompleksowa ocena snu u chorych na schizofrenię i wskazanie parametrów snu będących czynnikami ryzyka rozwoju MeS u pacjentów ze schizofrenią może mieć w przyszłości znaczenie dla przewidywania, którzy chorzy są bardziej narażeni na wystąpienie MeS. Wyodrębnienie takiej grupy może pozwolić na ściślejsze monitorowanie parametrów metabolicznych i uniknięcie negatywnych następstw zdrowotnych MeS.

Materiał i metody

Do badania zakwalifikowano 46 chorych (24 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 18–75 lat z rozpoznaniem schizofrenii zgodnie z kryteriami diagnostycznymi ICD-10. Wszyscy uczestnicy badania byli hospitalizowani w trakcie jego trwania, a badanie przeprowadzono po uzyskaniu remisji definiowanej jako nasilenie objawów poniżej 80 punktów w skali PANSS. Do kryteriów wykluczenia z badania należały choroby wpływające na ograniczenie sprawności motorycznej (choroby reumatyczne, choroby ortopedyczne i neurologiczne) oraz prowadzące do nasilonych zaburzeń metabolicznych (cukrzyca leczona insulinoterapią, nadciśnienie tętnicze o etiologii innej niż pierwotna, hipercholesterolemia rodzinna).
Badani przez 7 kolejnych dób nosili na nadgarstku kończyny górnej niedominującej aktygraf. Za pomocą akcelerometrii rejestrowano następujące parametry snu: wydajność, całkowity czas spędzony w łóżku, całkowitą długość snu, liczbę wybudzeń, czas trwania wybudzeń. Pacjenci zostali poproszeni o wypełnianie dzienniczka snu w celu ewentualnej eliminacji błędów w zapisie.
Objawy zespołu metabolicznego oceniano wg kryteriów National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III). W grupie badanej dokonywano następujących pomiarów: obwód talii (≥ 80 cm u kobiet i ≥ 94 cm u mężczyzn), ciśnienie tętnicze (skurczowe ≥ 130 mm Hg lub rozkurczowe ≥ 85 mm Hg, lub leczenie rozpoznanego wcześniej nadciśnienia tętniczego), poziom glikemii na czczo (≥ 5,6 mmol/l (100 mg/dl) lub leczenie farmakologiczne cukrzycy typu 2) oraz oceniono profil lipidowy (stężenie trójglicerydów na czczo > 1,7 mmol/l (150 mg/dl) lub leczenie hipertrójglicerydemii, stężenie cholesterolu HDL na czczo < 1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn i < 1,3 mmol/l (50 mg/dl) u kobiet lub leczenie tego zaburzenia lipidowego). Zbierano także wywiad w kierunku występowania i leczenia zaburzeń metabolicznych.
W celu oceny nasilenia objawów schizofrenii u każdego z pacjentów przeprowadzono badanie z zastosowaniem trzech skal: Skali zespołów pozytywnego i negatywnego (Positive and Negative Syndrome Scale – PANSS), Krótkiej skali objawów negatywnych (Brief Negative Symptom Scale – BNSS) oraz Skali samooceny objawów negatywnych (Self-evaluation of Negative Symptoms – SNS). Wyniki dla grupy badanej przedstawiono w tabeli 1.
Od wszystkich chorych zebrano również dane demograficzne i kliniczne, takie jak: wiek, stan cywilny, poziom edukacji, liczba przepracowanych lat, choroby towarzyszące, wywiad rodzinny, a także czas trwania choroby i liczba dotychczasowych hospitalizacji (tab. 2).
Analizę statystyczną zebranych danych wykonano z użyciem programu Statistica, posłużono się następującymi testami: test U Manna-Whitneya oraz korelacja rang Spearmana.
Przed badaniem pozyskano zgodę właściwej komisji bioetycznej, a następnie zgody wszystkich chorych biorących w nim udział.

Wyniki

W badanej grupie u 41,3% chorych stwierdzono kryteria upoważniające do rozpoznania MeS. Pacjenci bez objawów MeS nie różnili się od chorych spełniających kryteria pod względem mierzonych parametrów snu: wydajność (p = 0,7), całkowity czas spędzony w łóżku (p = 0,25), całkowita długość snu (p = 0,28), liczba wybudzeń (p = 0,41), czas trwania wybudzeń (p = 0,75) (test Manna-Whitneya). Również obecność poszczególnych objawów MeS nie różnicowała chorych w zakresie poszczególnych parametrów snu. Nie stwierdzono także związków między liczbą spełnionych kryteriów MeS a ocenianymi parametrami snu.
Analiza korelacyjna nie wykazała zależności między parametrami snu a nasileniem objawów pozytywnych, negatywnych, całkowitą punktacją w skali PANSS oraz skalami BNSS i SNS. Wykazano natomiast ujemną korelację pomiędzy liczbą wybudzeń a takimi objawami, jak bladość afektywna w skali SNS (p = 0,0396) oraz alogia w skali SNS (p = 0,0489). Stwierdzono dodatnią zależność między wydajnością snu a nasileniem pobudzenia (P4) (p = 0,04) oraz całkowitym czasem spędzonym w łóżku a objawem urojenia (P1) w skali PANSS (p = 0,04), a także ujemne korelacje pomiędzy całkowitym czasem spędzonym w łóżku a postawą wielkościową (P5) w skali PANSS (p = 0,045) oraz troską o ciało (G1) w skali PANSS (p = 0,029). Wykazano ujemną korelację pomiędzy całkowitą długością snu a zaburzeniami myślenia abstrakcyjnego (N5) w skali PANSS (p = 0,049), dodatnią zależność pomiędzy liczbą wybudzeń a niezwykłymi treściami myślenia (G9) w skali PANSS (p = 0,022) i ujemną zależność pomiędzy liczbą wybudzeń a zaburzeniami woli (G13) w skali PANSS (p = 0,026). Nie stwierdzono innych istotnych korelacji.

Omówienie

W badaniu podjęto próbę oceny zależności między parametrami snu, występowaniem MeS i nasileniem objawów negatywnych u osób ze schizofrenią. Stwierdzono brak różnic w parametrach snu w grupach z MeS i bez MeS, a także w całkowitym nasileniu poszczególnych grup objawów schizofrenii, w tym objawów negatywnych. Ponadto wykazano zależności między niektórymi objawami negatywnymi w skalach a parametrami snu.

Zespół metaboliczny a sen

W grupach pacjentów z MeS i bez MeS nie odnotowano istotnych różnic w parametrach snu.
Sun i wsp. (2020) opisali korzystne zdrowotnie zachowania związane ze snem i wypoczynkiem jako te, które istotnie różniły się w grupie osób z MeS i bez MeS. Zdrowszy wzorzec zachowań wykazywała grupa bez MeS, należy jednak zaznaczyć, że sen oceniano jedynie za pomocą kwestionariusza Kanga z trzema podpunktami dotyczącymi snu.
Wichniak i wsp. (2011) w badaniu za pomocą aktygrafu służącego do oceny snu i aktywności dziennej opisali odmienne tendencje we wzorcach snu osób ze schizofrenią i zdrowych. Chorzy nie tylko spędzali więcej czasu w łóżku, lecz także wcześniej kładli się do łóżka, co przekładało się na mniejszą dobową aktywność. Ponadto ich dzienna aktywność była mniejsza, co zdaniem autorów może zwiększać ryzyko rozwoju MeS. W innym badaniu zakłócenia snu nie były powiązane w istotny sposób ze zmiennymi metabolicznymi, natomiast wykazywały związek z nasileniem objawów pozytywnych i depresyjnych (Chung i wsp. 2018).
W jednym z badań stwierdzono, że pacjenci ze współwystępującą narkolepsją mieli wyższy wskaźnik masy ciała i większą masę ciała w chwili wystąpienia narkolepsji niż pacjenci tylko z jednym z tych zaburzeń (Kaskie i wsp. 2017; Huang i wsp. 2014).

Objawy negatywne a sen

W badanej grupie nie stwierdzono zależności między parametrami snu a całkowitym nasileniem objawów negatywnych ocenianych w skalach psychometrycznych: PANSS, BNSS oraz SNS. Większa liczba wybudzeń wiązała się z mniejszym nasileniem zarówno bladości afektywnej, jak i alogii w skali SNS. Całkowita długość snu korelowała ujemnie z zaburzeniem myślenia abstrakcyjnego (N5), czyli jednym z itemów podskali objawów negatywnych skali PANSS.
Większa liczba wybudzeń wiązała się natomiast z niezwykłymi treściami myślenia (G9) i mniejszym nasileniem zaburzeń woli (G13). Całkowity czas spędzony w łóżku miał odwrotny związek z troską o ciało (G1). Interpretacja tych zależności jest trudna i nie można wykluczyć, że mają one charakter przypadkowy. Mogą na to wpływać relatywnie niska liczebność badanej grupy oraz fakt, że istotność statystyczna była w większości przypadków bliska 0,05. Z drugiej strony zależności te mogą być spowodowane potencjalnie zróżnicowaną etiologią poszczególnych objawów schizofrenii.
W badaniach wykazano zależności między zaburzeniami snu u chorych na schizofrenię a takimi zmiennymi klinicznymi, jak bladość afektywna, alogia, pobudzenie, urojenia, postawa wielkościowa, troska o ciało, zaburzenia myślenia abstrakcyjnego, niezwykłe treści myślenia czy zaburzenia woli. Większa liczba wybudzeń była obserwowana u pacjentów z większym nasileniem bladości afektywnej i alogii. Większe pobudzenie wiązało się większą wydajnością snu, co może mieć związek z większą aktywnością w ciągu dnia, sprzyjającą prawidłowej higienie snu. Z kolei związek dłuższego całkowitego czasu spędzonego w łóżku z większym nasileniem urojeń można wyjaśnić, łącząc większe nasilenie objawów psychotycznych z wycofaniem się chorego ze świata zewnętrznego i koncentracji na świecie wewnętrznym. Postawa wielkościowa wpływała na skrócenie całkowitego czasu spędzonego w łóżku, być może wspierając udział chorych w życiu społecznym i innych aktywnościach. Również zwiększona troska o ciało wpływała na krótszy czas spędzony w łóżku, co może być wynikiem zwiększonej aktywności fizycznej jako przejawu dbałości o zdrowie u tych chorych. Ponadto wykazano ujemną zależność pomiędzy całkowitą długością snu a zaburzeniami myślenia abstrakcyjnego, dodatnią zależność pomiędzy liczbą wybudzeń a niezwykłymi treściami myślenia oraz ujemną zależność pomiędzy liczbą wybudzeń a zaburzeniami woli.
Autorzy jednego z doniesień wskazali, że stwierdzony przez nich inny schemat snu u chorych na schizofrenię, tj. dłuższy czas spędzony w łóżku i wcześniejsza pora kładzenia się do łóżka, wiązał się z większym nasileniem objawów negatywnych i depresyjnych (Wichniak i wsp. 2011).
W jednym z badań, w którym porównano dwie grupy chorych: z niskim wynikiem w skali PANSS i wysokim wynikiem w skali PANSS, nie stwierdzono różnic w jakości snu. Dotyczyło to zarówno parametrów ocenianych za pomocą kilku kwestionariuszy, jak i poprzez wykonanie pomiarów obiektywnych przy użyciu polisomnografii (Hung i wsp. 2014).
Chung i wsp. (2018) wykazali w badaniu opartym na aktygrafii, że nieregularność czasu drzemek i liczby wybudzeń nie miała istotnego związku z jakimikolwiek zmiennymi klinicznymi.
Tandon i wsp. (1992), którzy podjęli się opisu odchylenia w badaniu polisomnograficznym u chorych na schizofrenię, dowiedli, że istnieje odwrotna zależność między latencją snu REM a nasileniem objawów negatywnych. W innym, podobnym badaniu wykazano, że pacjenci ze skróconą latencją snu REM i zwiększoną gęstością szybkich ruchów gałek ocznych w czasie snu REM mieli bardziej nasilone objawy negatywne. Przyczyny tych zależności autorzy upatrują w zwiększonej aktywności muskarynowej, która ma związek zarówno z objawami negatywnymi schizofrenii, jak i nieprawidłowościami snu REM (Tandon i wsp. 1989).
Au i Harvey (2020) na podstawie przeglądu badań doszli do wniosku, że dane dotyczące związku serii fal o częstotliwości 12–14/s pojawiających się w czasie snu non-REM, zwanych wrzecionami snu (Szelenberger 2010), z nasileniem objawów pozytywnych i negatywnych są znacząco niespójne. W większości prac dotyczących tego zagadnienia nie potwierdzono związku z objawami negatywnymi, odwrotne wnioski wykazano jedynie w 2 z 8 doniesień. Z kolei Ferrarelli i wsp. odnotowali związek stereotypowego myślenia w skali PANSS z ilością wrzecion snu (Au i wsp. 2020; Ferrarelli i wsp. 2010).
Au i wsp. (2020) zwrócili uwagę, że większość badań nie wykazuje zależności pomiędzy gęstością wrzecion snu a nasileniem objawów negatywnych, jednak także w tym przypadku wyniki badań są rozbieżne.
Zespół metaboliczny jest uwarunkowany wieloczynnikowo – z jednej strony mogą to być przyczyny genetyczne i występowanie zaburzeń metabolicznych w rodzinie, a z drugiej – stosowanie leków, takich jak olanzapina czy klozapina. Ponadto duża część grupy badanej przyjmowała więcej niż jeden lek przeciwpsychotyczny. Leki te, zwłaszcza olanzapina i klozapina, w sposób znaczący oddziałują na procesy metaboliczne. Postuluje się także wpływ aktywacji procesów zapalnych, które odnotowano u chorych na schizofrenię z zaburzeniami snu, szczególnie u kobiet (Lee i wsp. 2019). Z kolei przyrost masy ciała u chorych na schizofrenię wykazuje zależność z nasileniem procesów zapalnych (Godin i wsp. 2017). Innym interesującym elementem patogenezy tych zaburzeń jest grelina, która odgrywa kluczową rolę w regulacji procesów metabolicznych i endokrynnych. Jej zaburzoną sekrecję wykazano w chorobach psychicznych, w których zaburzenia wydzielania tego hormonu wywierają wpływ na łaknienie, odczuwanie przyjemności oraz reakcje wzmocnienia w układzie nagrody (Labarthe i wsp. 2014). Zaburzenia tych funkcji są obecne w obszarze objawów negatywnych schizofrenii.
Ograniczeniem pracy jest mała liczebność badanej grupy, jednoośrodkowy charakter badania, a także przeprowadzenie próby jedynie w warunkach szpitalnych. Badani chorzy otrzymywali różne leki przeciwpsychotyczne, które wpływają korzystnie na zaburzenia snu w schizofrenii (Monti i wsp. 2017). Dodatkowo badana grupa nie była homogenna pod względem wieku (zakres 20–74 lat) ani długości trwania choroby (zakres 0,5–26 lat). Zarówno długość choroby, jak i wiek mogą wpływać na parametry snu. Należy zwrócić także uwagę, że wszyscy chorzy w trakcie badania byli hospitalizowani, co mogło istotnie wpłynąć na rytm snu i czuwania.

Wnioski

Podsumowując – przeprowadzone badanie nie potwierdza spodziewanego związku między zaburzeniami snu a występowaniem zespołu metabolicznego. Z drugiej strony projekt badania zakładał ocenę snu w warunkach hospitalizacji, co mogło istotnie wpływać na schemat snu. Liczne ograniczenia pracy wymagają zachowania ostrożności co do wysuwanych wniosków.
Konieczne jest zatem przeprowadzenie dalszych wieloośrodkowych badań na dużej, jednolitej grupie chorych, które obejmowałyby szeroki zakres zmiennych mających znaczenie w patogenezie zaburzeń snu, MeS i objawów negatywnych, a także wyjaśniałyby zależności między tymi czynnikami.

Oświadczenie

Autorzy deklarują brak konfliktu interesów.
Piśmiennictwo
1. Afonso P, Brissos S, Figueira ML i wsp. Schizophrenia patients with predominantly positive symptoms have more disturbed sleep-wake cycles measured by actigraphy. Psychiatry Res 2011; 189: 62-66.
2. Assimakopoulos K, Karaivazoglou K, Skokou M i wsp. Genetic variations associated with sleep disorders in patients with schizophrenia: A systematic review. Medicines (Basel) 2018; 5: 27.
3. Au CH, Harvey CJ. Systematic review: the relationship between sleep spindle activity with cognitive functions, positive and negative symptoms in psychosis. Sleep Med X 2020; 2: 100025.
4. Bian Y, Wang ZX, Han XL i wsp. Sleep state misperception in schizophrenia: Are negative symptoms at work? Compr Psychiatry 2016; 67: 33-38.
5. Borel AL. Sleep apnea and sleep habits: Relationships with metabolic syndrome. Nutrients 2019; 11: 2628.
6. Chan MS, Chung KF, Yung KP i wsp. Sleep in schizophrenia: A systematic review and meta-analysis of polysomnographic findings in case-control studies. Sleep Med Rev 2017; 32: 69-84.
7. Chasens ER, Imes CC, Kariuki JK i wsp. Sleep and metabolic syndrome. Nurs Clin North Am 2021; 56: 203-217.
8. Chemerinski E, Ho BC, Flaum M i wsp. Insomnia as a predictor for symptom worsening following antipsychotic withdrawal in schizophrenia. Compr Psychiatry 2002; 43: 393-396.
9. Chung KF, Poon YPY, Ng TK i wsp. Correlates of sleep irregularity in schizophrenia. Psychiatry Res 2018; 270: 705-714.
10. Cohrs S. Sleep disturbances in patients with schizophrenia: impact and effect of antipsychotics. CNS Drugs 2008; 22: 939-962.
11. Duan C, Jenkins ZM, Castle D. Therapeutic use of melatonin in schizophrenia: A systematic review. World J Psychiatry 2021; 11: 463-476.
12. Fekih-Romdhane F, Nefzi H, Sassi H i wsp. Sleep in first-episode schizophrenia patients, their unaffected siblings and healthy controls: A comparison. Early Interv Psychiatry 2021; 15: 1167-1178.
13. Ferrarelli F, Peterson MJ, Sarasso S i wsp. Thalamic dysfunction in schizophrenia suggested by whole-night deficits in slow and fast spindles. Am J Psychiatry 2010; 167: 1339-1348.
14. Godin O, Leboyer M, Schürhoff F i wsp. Predictors of rapid high weight gain in schizophrenia: Longitudinal analysis of the French FACE-SZ cohort. J Psychiatr Res 2017; 94: 62-69.
15. Huang YS, Guilleminault C, Chen CH i wsp. Narcolepsy–cataplexy and schizophrenia in adolescents. Sleep Med 2014; 15: 15-22.
16. Hung CC, Liao CC, Wu PL i wsp. Metabolic abnormality and sleep disturbance are associated with clinical severity of patients with schizophrenia. Biomedicine (Taipei) 2014; 4: 6.
17. Ijaz S, Bolea B, Davie S i wsp. Antipsychotic polypharmacy and metabolic syndrome in schizophrenia: a review of systematic reviews. BMC Psychiatry 2018; 18: 275.
18. Kaskie RE, Ferrarelli F. Sleep disturbances in schizophrenia: what we know, what still needs to be done. Curr Opin Psychol 2020; 34: 68-71.
19. Kaskie RE, Graziano B, Ferrarelli F. Schizophrenia and sleep disorders: links, risks, and management challenges. Nat Sci Sleep 2017; 9: 227-239.
20. Kumari V, Ettinger U. Controlled sleep deprivation as an experimental medicine model of schizophrenia: An update. Schizophr Res 2020; 221: 4-11.
21. Labarthe A, Fiquet O, Hassouna R i wsp. Ghrelin-derived peptides: A link between appetite/reward, GH axis, and psychiatric disorders? Front Endocrinol (Lausanne) 2014; 5: 163.
22. Laskemoen JF, Simonsen C, Büchmann C i wsp. Sleep disturbances in schizophrenia spectrum and bipolar disorders – a transdiagnostic perspective. Compr Psychiatry 2019; 91: 6-12.
23. Lee EE, Ancoli-Israel S, Eyler LT i wsp. Sleep disturbances and inflammatory biomarkers in schizophrenia: Focus on sex differences. Am J Geriatr Psychiatry 2019; 27: 21-31.
24. Meyhöfer I, Kumari V, Hill A, Petrovsky N, Ettinger U. Sleep deprivation as an experimental model system for psychosis: Effects on smooth pursuit, prosaccades, and antisaccades. J Psychopharmacol 2017; 31: 418-433.
25. Mitchell AJ, Vancampfort D, de Herdt A i wsp. Is the prevalence of metabolic syndrome and metabolic abnormalities increased in early schizophrenia? A comparative meta-analysis of first episode, untreated and treated patients. Schizophr Bull 2013; 39: 295-305.
26. Monteleone P, Natale M, La Rocca A i wsp. Decreased nocturnal secretion of melatonin in drug-free schizophrenics: no change after subchronic treatment with antipsychotics. Neuropsychobiology 1997; 36: 159-163.
27. Monti JM, Torterolo P, Pandi Perumal SR. The effects of second generation antipsychotic drugs on sleep variables in healthy subjects and patients with schizophrenia. Sleep Med Rev 2017; 33: 51-57.
28. Sharma P, Dikshit R, Shah N i wsp. Excessive daytime sleepiness in schizophrenia: A naturalistic clinical study. J Clin Diagn Res 2016; 10: VC06-VC08.
29. Smiley A, King D, Bidulescu A. The association between sleep duration and metabolic syndrome: The NHANES 2013/2014. Nutrients 2019; 11: 2582.
30. Sun MJ, Jang MH. Risk factors of metabolic syndrome in community-dwelling people with schizophrenia. Int J Environ Res Public Health 2020; 17: 6700.
31. Sunhary de Verville PL, Etchecopar-Etchart D, Richieri R i wsp. Recommendations of the schizophrenia expert center network for the screening prevention and treatment of sleep disorders based on the results from the real-world schizophrenia FACE-SZ national cohort. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2021; 110: 110275.
32. Szelenberger W. Neurobiologia snu. W: Psychiatria. Tom I. Rybakowski J, Pużynski S, Wciórka J (red.). Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010; 210-218.
33. Tandon R, Shipley JE, Eiser AS i wsp. Association between abnormal REM sleep and negative symptoms in schizophrenia. Psychiatry Res 1989; 27: 359-361.
34. Tandon R, Shipley JE, Taylor S i wsp. Electroencephalographic sleep abnormalities in schizophrenia. Relationship to positive/negative symptoms and prior neuroleptic treatment. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: 185-194.
35. Wichniak A, Skowerska A, Chojnacka-Wójtowicz J i wsp. Actigraphic monitoring of activity and rest in schizophrenic patients treated with olanzapine or risperidone. J Psychiatr Res 2011; 45: 1381-1386.
36. Xie J, Li Y, Zhang Y i wsp. Sleep duration and metabolic syndrome: An updated systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev 2021; 59: 101451.
Copyright: © 2023 Termedia Sp. z o. o. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.