eISSN: 1689-3530
ISSN: 0867-4361
Alcoholism and Drug Addiction/Alkoholizm i Narkomania
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
2/2020
vol. 33
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Związek między spożywaniem alkoholu a postawą studentów wobec picia alkoholu

Aleksandra M. Rogowska
1
,
Zofia Kardasz
1
,
Barbara Zmaczyńska-Witek
1

1.
Institute of Psychology, Faculty of Social Sciences, University of Opole, Opole, Poland
Alcohol Drug Addict 2020; 33 (2): 99-118
Data publikacji online: 2020/09/10
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp
Celem badań było zweryfikowanie związku między częstotliwością i ilością spożywania alkoholu a postawą studentów wobec picia alkoholu.

Materiał i metody
W poprzecznych badaniach ankietowych, z wykorzystaniem kwestionariusza PBS „Studenci 2004”, uczestniczyło 908 studentów drugiego roku studiów politechnicznych (w tym 30% kobiet) w wieku od 19 do 36 lat (M = 21,23; SD = 1,26).

Wyniki
Uzyskane wyniki wskazują, że studentki piją znacząco mniej alkoholu i mają bardziej negatywne postawy wobec alkoholu aniżeli studenci. Jak przewidywano, studenci pijący regularnie oraz upijający się deklarowali znacząco niższy poziom dezaprobaty wobec zachowań związanych z ryzykownym piciem alkoholu i niżej oceniali ryzyko takich zachowań w porównaniu z osobami pijącymi okazjonalnie i umiarkowanie. Zgodnie z założeniami spożywanie alkoholu korelowało dodatnio z tolerancyjną postawą wobec niego. Ponadto, Skala Dezaprobaty i Skala Percepcji Ryzyka korelowały ze sobą dodatnio. Analiza regresji wielokrotnej wykazała, że najsilniejszym predyktorem picia alkoholu wśród studentów jest dezaprobata w stosunku do alkoholu, oprócz płci męskiej i percepcji ryzyka związanego z piciem. Wszystkie trzy zmienne wyjaśniają 24% wariancji picia alkoholu.

Omówienie
Zgodnie z zakładanymi hipotezami i wcześniejszymi badaniami płeć męska oraz tolerancyjna postawa wobec alkoholu stanowią znaczące czynniki ryzyka regularnego i nadmiernego spożywania alkoholu. Postawa aprobaty w stosunku do picia alkoholu jest najlepszym wskaźnikiem nadużywania alkoholu.

Wnioski
Działania profilaktyczne na uczelniach powinny być skierowane na zmianę postaw i percepcję ryzyka nadmiernego picia, szczególnie wśród studentów płci męskiej.Introduction
The aim of the study was to examine the frequency and amount of alcohol consumption in relation to students’ attitude to alcohol drinking.

Material and methods
A sample of 908 second year technical university students (30% of women) of 19 to 36 years of age (M = 21.23; SD = 1.26) participated in this cross-sectional survey using the PBS questionnaire “Students 2004”.

Results
The results indicated that female students drank significantly less alcohol, and they also had more negative attitudes towards alcohol than male. As expected, those students who drank regularly and excessively declared a significantly lower level of disapproval of behaviours associated with risky drinking, and also they perceived this behaviour as lower risk compared to students who drank occasionally and moderately. According to the assumptions, alcohol drinking was correlated positively with a tolerant attitude towards alcohol. In addition, Disapproval Scale and Risk Perception Scale correlated positively. Multiple regression analysis showed that the strongest predictor of alcohol drinking was disapproval towards alcohol in addition to male gender and the risk-perception of drinking. All three variables explained 24% of the variance of alcohol drinking.

Discussion
According to the hypotheses and previous studies, male gender and tolerant attitude towards alcohol are important risk factors of regular and excessive drinking. An attitude of approval towards alcohol drinking is the best indicator of alcohol abuse.

Conclusions
Preventive activities at universities should be focused on changing attitudes and perception of the risks of excessive drinking especially among male students.

słowa kluczowe:

picie alkoholu, postawa wobec alkoholu, różnice płci, percepcja ryzyka, studenci

facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe