DIABETOLOGIA
Hipertensjologia
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Patronat naukowy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zjawisko „morning surge” a zaburzenia mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów we wczesnym stadium nadciśnienia tętniczego

Źródło: Caliskan M. et al.: Increased morning blood pressure surge and coronary microvascular dysfunction in patient with early stage hypertension. J Am Soc Hypertens 2014;8(9):652–659.
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 14.11.2014
 
 
Poranny wzrost ciśnienia tętniczego- Morning surge (MBPS) definiowany jest jako nadmierny wzrost ciśnienia krwi (BP) w godzinach porannych w stosunku do najniższego ciśnienia skurczowego w czasie snu. W oparciu o wyniki aktualnych badań MBPS został uznany jako czynnik ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych. W badaniu, którego wynik opublikowano na łamach Journal of the American Society of Hypertension , oceniano związek pomiędzy tempem zmienności BP ( dane pochodziły z analizy ABPM ) i funkcją mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów we wczesnym stopniu nadciśnienia
W badaniu uwzględniono dane pochodzące od sto siedemdziesięciu pacjentów ze stanem przednaciśnieniowym oraz I stopniem nadciśnienia, którzy spełniali kryteria włączenia i wyłączenia. Populację badaną podzielono na dwie podgrupy w zależności od średniej wartości rezerwy przepływu wieńcowego (CFR)-do pierwszej grupy kwalifikowano pacjentów z wartościami CFR <2,5 , a do drugiej chorych z wartościami CFR ≥2,5 . Porównano MBPS pomiędzy tymi dwoma podgrupami. CFR mierzono za pomocą echokardiografii dopplerowskiej (TTDE). Zaobserwowano istotnie statystyczny związek między MBPS a wartościami ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w ABPM, stężeniem kwasu moczowego, stężeniem białka C-reaktywnego oraz przepływem mitralnym, stosunkiem E /A. W analizie wieloczynnikowej danych ,skorygowanych o wiek i płeć, jako niezależne czynniki prognostyczne zaburzenia CFR wskazano ; skurczowe BP w odczytach z 24-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru BP (ß ¼ 0,077, p <0,001; iloraz szans [OR] ¼ 1,080; 95% przedział ufności [CI] [1.037-1.124]) i amplitudę skurczowego MBPS (ß ¼ 0,043, P ¼ 0,022 LUB ¼ 1,044; 95% CI: [1.006-1.084]) .Zaobserwowano, że większa zmienność wartości BP u pacjentów ze stanem przednadciśnieniowym oraz I stopniem nadciśnienia tętniczego powoduje zaburzenia mikrokrążenia w przypadku braku zwężenia naczyń wieńcowych.
 
 
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.