Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu

Kto zastępcą prezesa Romana Topór-Mądrego?

Udostępnij:
O tym dowiemy się wkrótce, bo na stronie internetowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowano ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko zastępcy prezesa AOTMiT.
W ofercie pracy wskazano, że „kandydat przystępujący do naboru powinien posiadać:
– tytuł zawodowy magistra lub równorzędny w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych, ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
– wiedzę z zakresu ochrony zdrowia oraz oceny świadczeń opieki zdrowotnej, farmakoekonomiki, systemów finansowania świadczeń zdrowotnych oraz ekonomiki zdrowia,
– co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) lub jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia”.

Poinformowano też, że „nowy zastępca nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i musi korzystać z pełni praw publicznych”.

Wymieniono, że do obowiązków wiceprezesa należeć będą:
– zastępowanie prezesa agencji w razie jego nieobecności,
– reprezentowanie agencji na zewnątrz w zakresie udzielonego przez prezesa agencji upoważnienia,
– planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych,
– koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych,
– rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne,
– występowanie do prezesa agencji z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych,
– przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych w zakresie i terminach określonych przez prezesa agencji,
– wykonywanie innych poleceń prezesa agencji.

Podano też termin składania dokumentów aplikacyjnych – to 30 stycznia 2023 r.

Gdzie kandydaci mogą składać dokumenty?

Więcej szczegółów w udostępnianym ogłoszeniu.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Ogłoszenie ministra zdrowia w sprawie naboru na stanowisko zastępcy prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przeczytaj także: „Wybrano szefa AOTMiT”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.