iStock

Nowy zespół zajmie się opracowaniem programu rozwoju nauczycieli akademickich

Redaktor: Krystian Lurka
|
Zarządzeniem ministra zdrowia powołano Zespół do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu „Młody dydaktyk”.
W dokumencie opublikowanym 24 kwietnia poinformowano, że prace zespołu – który zgodnie z informacją z zarządzenia rozpoczyna działalność z dniem następującym po dniu ogłoszenia – nadzoruje wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Jego przewodniczącym jest prorektor do spraw dydaktyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka, a zastępcą dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna.

Członkowie to:
– dr Magdalena Cerbin-Koczorowska z Centrum E-Learningu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– dr Beata Buraczyńska-Andrzejewska z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– dr Paweł Żebryk z Zakładu Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– dr Martyna Borowczyk z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
– dwóch reprezentantów Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych pochodzących z innych uczelni niż Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a także przedstawiciele ministra szkolnictwa wyższego i nauki, Unii Szpitali Klinicznych, Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Z zarządzenia wynika, że do zadań zespołu należy:
• identyfikacja barier i czynników zniechęcających młodych ludzi do podjęcia pracy dydaktycznej na uczelni,
• zinwentaryzowanie dotychczasowych działań podejmowanych w poszczególnych ośrodkach akademickich oraz stosowanych dobrych praktyk,
• opracowanie programu rozwoju nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie oraz działalność naukową w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu „Młody dydaktyk”, w szczególności:
– zasad rekrutacji i kształtowania zainteresowań studentów w kierunku podjęcia działalności dydaktycznej,
– zasad współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć w trakcie studiów,
– standardów przygotowania dydaktycznego osób prowadzących zajęcia dla studentów, w tym materiałów szkoleniowych w zakresie przygotowania dydaktycznego do prowadzenia przedmiotu,
– systemu motywacji materialnej i pozamaterialnej zachęcającej do podjęcia kariery akademickiej,
– systemu zasad awansu zawodowego, w tym kryteriów związanych z zatrudnieniem w ramach stanowisk dydaktycznych,
– regulacji umożliwiających łączenie kariery akademickiej z pracą zawodową poza uczelnią,
– zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w jednostkach klinicznych prowadzących praktyczne kształcenie studentów,
– wykazu kierunków studiów medycznych, dla których realizowany będzie program.

Zespół przedłoży ministrowi zdrowia projekt programu w terminie do 31 sierpnia 2023 roku.
Co ważne – w przypadku konieczności zmian wynikających z uwag ministra lub podsekretarza stanu nadzorującego jego prace zespół ponowie przedstawi propozycje w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag.

Eksperci zakończą działalność z dniem uzyskania akceptacji projektu programu.

Udostępniamy zarządzenie.Dokument można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie ministra zdrowia z 21 kwietnia 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania programu rozwoju nauczycieli akademickich w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu „Młody dydaktyk”.

Przeczytaj także: „Pilnujemy jakości” i „Wiceminister zapowiada Pakiet dla młodych”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.