NEUROLOGIA
Udary mózgu
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Leczenie trombolityczne w udarze mózgu – nowe doniesienia

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Marzena Jaskot
|
Źródło: Saver JL i wsp. Time to Treatment With Intravenous Tissue Plasminogen Activator and Outcome From Acute Ischemic Stroke. JAMA. 2013;309(23):2480-2488. | The IST-3 collaborative group. Effect of thrombolysis with alteplase within 6 h of acute ischaemic stro
Tagi: udary mózgu
W czerwcu 2013 r. opublikowano wyniki dwóch badań koncentrujących się na skuteczności leczenia trombolitycznego w niedokrwiennym udarze mózgu. Oceniano w nich skuteczność trombolizy zależnie od czasu podania oraz odległe skutki terapii w porównaniu z leczeniem standardowym.
Saver i wsp. zauważyli, że niedostateczna jest jakość dowodów na zależność między skutecznością leczenia trombolitycznego niedokrwiennego udaru mózgu a czasem jego włączenia. Z tego względu postanowili przeprowadzić badanie, które miało dostarczyć pewnych informacji w tym temacie. W zaprojektowanym przez tych autorów badaniu wzięło udział 58353 pacjentów z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu. Chorzy ci otrzymali rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (rt-PA, recombinant tissue plasminogen activator) w ciągu 4.5 godziny od wystąpienia pierwszych objawów. Mediana wieku pacjentów wynosiła 72 lata, a mediana czasu do podania rt-PA 2 godziny i 24 minuty. Odsetek zgonów w szpitalu był mniejszy u pacjentów, którzy wcześniej otrzymali rt-PA. Iloraz szans (OR) zgonu lub objawowego krwawienia wewnątrzczaszkowego wynosił 0.96 przy podziale czasu na 15-minutowe odstępy (p < 0.001). Wcześniejsze leczenie było również związane z większą szansą na wypis bezpośrednio do domu (OR = 1.03). W opinii autorów przedstawione wynki stanowią argument na rzecz kontynuacji starań o możliwie szybkie podawanie rt-PA u pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu. Również w tym miesiącu w The Lancet Neurology opublikowano wyniki randomizowanego badania, które dotyczyło wpływu leczenia niedokrwiennego udaru mózgu alteplazą na odległe wyniki leczenia mierzone sprawnością i związaną ze zdrowiem jakością życia (HRQoL, health-related quality of life). W tym badaniu, którego długość trwania wyniosła 18 miesięcy, wzięło udział 2348 pacjentów. Po tym czasie w obu grupach zmarło 35% pacjentów. Jednak ocena oksfordzką skalą niepełnosprawności i samoocena stanu zdrowia przez pacjentów pozwoliły stwierdzić, że leczenie alteplazą przynosiło korzyści. Według autorów badanie wykazało, że stosowanie alteplazy w leczeniu niedokrwiennego udaru mózgu może prowadzić do długoterminowej poprawy jakości życia związanej ze zdrowiem.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.