Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ocena ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych u dzieci z rozpoznaniem ADHD leczonych atomoksetyną lub lekami stymulującymi

Źródło: A cohort study of the risk of seizures in a pediatric population treated with atomoxetine or stimulant medications. McAfee AT, Landon J, Jones M, Bangs ME, Acharya N, Hornbuckle K, Wong J. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Dec 26
Autor: Izabela Żmijewska |Data: 28.01.2013
 
 
Kategorie: ADHD
Działy: Doniesienia naukowe Aktualności
Badanie przeprowadzone przez McAfee i wsp. miało na celu określenie ryzyka wystąpienia napadów padaczkowych podczas stosowania terapii ADHD (ang. attention-deficit/hyperactivity disorder) atomoksetyną (lek sympatykomimetyczny o działaniu ośrodkowym).
W badaniu wzięto pod uwagę dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat z rozpoznanym ADHD zgodnie z obowiązującymi kryteriami diagnostycznymi, które w latach 2003-2006 leczone były atomoksetyną lub odpowiednio lekami stymulującymi, bez pozytywnego wywiadu dotyczącego wcześniejszego leczenia. Badacze oceniali retrospektywnie okres 6 miesięcy po wprowadzeniu leku pod kątem wystąpienia napadu padaczki. W badaniu uwzględniono 13 398 osób, które rozpoczęły leczenie atomoksetyną oraz 13 322 osób otrzymujących leki stymulujące. Zidentyfikowano 97 przypadków wystąpienia napa-dów padaczki. Leczenie atomoksetyną było związane z 28% mniejszym ryzykiem wystąpienia na-padów w porównaniu do osób otrzymujących terapię lekami stymulującymi, jednak różnica ta nie była istotna statystycznie (RR 0.72; 95% CI 0.37, 1.38). Uzyskane wyniki nie potwierdziły zwięk-szonego ryzyka wystąpienia napadów padaczki u osób pobierających atomoksetynę. W podsumo-waniu autorzy badania podkreślili, iż ryzyko wystąpienia napadów padaczki u dzieci z rozpozna-niem ADHD, nie różniło się istotnie pomiędzy osobami przyjmującymi leki z grupy leków stymu-lujących i atomoksetynę.

Bibliografia dla zainteresowanych
1. Comparative treatment patterns, resource utilization, and costs in stimulant-treated children with ADHD who require. J Manag Care Pharm. 2012
2. Atomoxetine and cerebrovascular outcomes in adults. J Clin Psychopharmacol. 2009
3. Atomoxetine: a review of its use in attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Paediatr Drugs. 2009
4. Health care costs of adults treated for attention-deficit/hyperactivity disorder who received alternative drug therapies. J Manag Care Pharm. 2007
5. Atomoxetine versus stimulants for treatment of attention deficit/hyperactivity disorder. Ann Pharmacother. 2006
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe