Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wsparcie społeczne i akceptacja choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Redaktor: Arleta Czarnik |Data: 23.08.2021
 
 
Wsparcie społeczne wpływa na akceptację choroby przez pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, a co za tym idzie – na przystosowanie się do niej i poprawę jakości życia. Pielęgniarki poprzez udzielanie ukierunkowanego wsparcia, zwłaszcza osobom starszym i dłużej chorującym, mogą się przyczynić do zaakceptowania przez nich choroby.
Wsparcie społeczne oraz akceptacja choroby mają wpływ na jakość życia chorych przewlekle, m.in. pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, ze względu na nieuleczalny i postępujący charakter choroby, która prowadzi do niepełnosprawności fizycznej oraz szeroko pojętych problemów psychospołecznych. Celem pracy była analiza poziomu wsparcia społecznego i akceptacji choroby oraz wpływu na nie wybranych czynników społeczno-demograficznych wśród chorych ze stwardnieniem rozsianym.

Badaną grupę stanowili pacjenci Kliniki Neurologicznej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy oraz członkowie Stowarzyszenia SM, łącznie 55 osób. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem polskiej wersji Skali Akceptacji Choroby (AIS), Skali Wsparcia Społecznego (SWS) Kmiecik-Baran oraz kwestionariusza danych społeczno-demograficznych.

Poziom globalnego wsparcia oraz akceptacji choroby w badanej grupie określono jako przeciętny. Odnotowano istotny wpływ wieku badanych oraz czasu trwania choroby na wyniki obu zmiennych. Najwyższe wyniki obu komponentów uzyskali badani w wieku 20–35 i 36–50 lat, najniższe w wieku powyżej 65 lat. Najwyższe globalne wsparcie społeczne otrzymywali badani chorujący poniżej 2 lat, najmniejsze natomiast powyżej 15 lat. Największe wsparcie pacjenci otrzymywali od współmałżonka, najmniejsze od lekarza. Wykazano korelację między poziomem wsparcia społecznego a akceptacją choroby. Najwyższy poziom akceptacji choroby zanotowano u pacjentów mających wysoki poziom globalnego wsparcia.

Poziom wsparcia społecznego miał wpływ na poziom akceptacji choroby, a co za tym idzie – przystosowanie się do niej i poprawę jakości życia chorych na SM. Pielęgniarki poprzez udzielanie ukierunkowanego, oczekiwanego wsparcia, zwłaszcza osobom starszym i dłużej chorującym, mogą korzystnie wpłynąć na zaakceptowanie przez nich choroby.


Pełna treść artykułu: Danuta Ponczek, Katarzyna Betke, Kinga Weissgerber. Wsparcie społeczne i akceptacja choroby u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej 2021; 6: 41-53.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe