Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

ASCO 2023: Leczenie ukierunkowane na PD-1 oraz TIGIT u pacjentów z NDRP

Udostępnij:
W badaniu klinicznym II fazy ARC-7 z randomizacją oceniano 3 schematy immunoterapii u wcześniej nieleczonych pacjentów z NDRP z przerzutami z wysoką ekspresją PD-L1 – jeden ukierunkowany na PD-L1, a dwa zarówno na PD-1, jak i TIGIT. Wyniki badania przedstawiono podczas tegorocznego kongresu ASCO.
Na podstawie analizy obejmującej 133 pacjentów zakwalifikowanych do oceny, po medianie okresu obserwacji wynoszącej 11,8 miesiąca, wykazano, że u pacjentów otrzymujących zimberelimab, przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko PD-1 w monoterapii, odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR) wyniósł 27%, a mediana przeżycia wolnego od progresji choroby 5,4 miesiąca. Po dodaniu do zimberelimabu nowego przeciwciała monoklonalnego skierowanego przeciwko TIGIT, domwanalimabu, ORR zwiększył się do 41%, a mediana PFS wzrosła ponaddwukrotnie, osiągając 12 miesięcy.

Analizowano również wyniki terapii trójlekowej, obejmującej zimberelimab, domwanalimab i etrumadenant, drobnocząsteczkowego podwójnego antagonistę receptora adenozynowego. W tej grupie ORR wyniósł 40%, a mediana PFS – 10,9 miesiąca, podobnie jak w przypadku schematu 2-lekowego z zimberelimabem i domwanalimabem.

Odsetki 6-miesięcznego PFS osiągnęły 65% w grupie otrzymującej zimberelimab i domwanalimab oraz 63% w grupie otrzymującej zimberelimab, domwanalimab i etrumadenant, w porównaniu z 43% w przypadku samego zimberelimabu.

Obecnie prowadzone są badania III fazy ze skojarzeniem inhibitorów PD-1/TIGIT; jeśli potwierdzą wcześniejsze wyniki, mogą stać się podstawą opracowania nowego standardu leczenia.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.