Specjalizacje, Kategorie, Działy
materiały prasowe

ASCO 2024 – przełomowe doniesienie nt. durwalumabu w drobnokomórkowym raku płuca

Udostępnij:

Ponad połowa  pacjentów leczonych durwalumabem w badaniu ADRIATIC pozostawała przy życiu po upływie trzech lat.

Wielośrodkowe, podwójnie zaślepione badanie III fazy ADRIATIC udowodniło, że durwalumab (Imfinzi) zwiększa okres całkowitego przeżycia u chorych na drobnokomórkowego raka płuca (DRP) po jednoczesnej chemioradioterapii. To także pierwsza i jedyna immunoterapia, która wykazała korzyści w zakresie przeżycia całkowitego u pacjentów z drobnokomórkowym rakiem płuca w ograniczonym stadium choroby, zmniejszając ryzyko zgonu o 27% w porównaniu z placebo. Pozytywne wyniki badania ADRIATIC wykazały, że leczenie durwalumabem firmy AstraZeneca wykazało statystycznie istotną i klinicznie znaczącą poprawę w zakresie dwóch głównych punktów końcowych badania, czyli przeżycia całkowitego (OS) i przeżycia wolnego od progresji (PFS) w porównaniu z placebo u pacjentów z ograniczonym drobnokomórkowym rakiem płuca (LS-SCLC), u których nie wystąpiła progresja po standardowym leczeniu: jednoczesnej chemioradioterapii (cCRT).

Wyniki te zostały zaprezentowane 2 czerwca podczas sesji plenarnej dorocznego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO) 2024 i spotkały się z ogromnym entuzjazmem słuchaczy.

Dr David R. Spigel, dyrektor ds. nauki w Instytucie Badawczym Sarah Cannon i badacz biorący udział w badaniu, powiedział: – Wyniki projektu ADRIATIC stanowią przełom w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca w ograniczonym stadium, wysoce agresywnej choroby, w której odsetek nawrotów jest wysoki i gdzie pięć lat przeżywa 15–30 proc. pacjentów. Durwalumab to pierwsza od dziesięcioleci metoda leczenia systemowego, która wykazała poprawę przeżycia u tych pacjentów i powinna stać się nowym standardem terapeutycznym.

– Zdecydowana poprawa czasu całkowitego przeżycia obserwowana w przypadku stosowania leku Imfinzi po jednoczesnej chemioradioterapii ma przełomowe znaczenie w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca w jego ograniczonym stadium. Naszą ambicją jest zwiększenie odsetka przeżywalności u pacjentów we wczesnym stadium zaawansowania drobnokomórkowego raka płuca i nie możemy się doczekać współpracy z organami regulacyjnymi, aby jak najszybciej udostępnić ten schemat leczenia pacjentom – stwierdziła Susan Galbraith, wiceprezes ds. badań i rozwoju onkologii w firmie AstraZeneca.

Obecny na Kongresie ASCO w Chicago prof. Dariusz M. Kowalski, sekretarz generalny Polskiej Grupy Raka Płuca, podsumował: – Adriatic to najprawdopodobniej kolejna technologia i kolejny przełom w leczeniu chorych na raka drobnokomórkowego – dający możliwość kompleksowego postępowania radykalnego z zastosowaniem chemioradioterapii konsolidowanej lekiem immunokompetentnym przez okres dwóch lat.

W zaprezentowanej podczas ASCO 2024 planowanej analizie okresowej ADRIATIC wykazano, że Imfinzi zmniejsza ryzyko zgonu o 27% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka OS [HR] wynososi 0,73; 95% przedział ufności [CI] 0,57-0,93; p = 0,0104). Estymowana mediana OS wyniosła 55,9 miesiąca w przypadku leku Imfinzi versus 33,4 miesiąca dla placebo. 57% pacjentów leczonych lekiem Imfinzi pozostawało przy życiu po trzech latach od rozpoczęcia leczenia wobec 48% pacjentów w ramieniu z placebo. Lek Imfinzi zmniejszał także ryzyko progresji choroby lub zgonu o 24% (HR PFS wynoszący 0,76; 95% CI 0,61-0,95; p = 0,0161) w odniesieniu do placebo. Mediana PFS wyniosła 16,6 miesiąca w przypadku durwalumabu vs 9,2 miesiąca w ramieniu z komparatorem. 46% pacjentów pozostawało wolnych od choroby po dwóch latach leczenia w porównaniu z 34% pacjentów otrzymujących placebo.

Zaobserwowane korzyści w zakresie OS i PFS były spójne we wszystkich kluczowych, wcześniej określonych podgrupach pacjentów, obejmujących: wiek, płeć, rasę, stopień zaawansowania choroby w chwili rozpoznania, wcześniejszą radioterapię oraz to, czy pacjenci otrzymywali profilaktyczne napromienianie mózgowia.

Onkologia subskrybuj newsletter

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.