Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Dodanie pembrolizumabu do chemioterapii wydłuża przeżycie chorych na potrójnie ujemnego raka piersi

Udostępnij:
Zastosowanie pembrolizumabu i chemioterapii wydłuża czas wolny od progresji choroby (ang. progression-free survival, PFS) oraz czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) w porównaniu z samą chemioterapią u chorych na zaawansowanego, potrójnie ujemnego raka piersi (ang. triple negative breast cancer, TNBC) z ekspresją PD-L1 CPS (ang. combined positive score) 1 lub wyższą.
Do badania KEYNOTE-355 włączono chorych na wcześniej nieleczonego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego TNBC i losowo przydzielono ich w stosunku 2:1 do ramienia otrzymującego pembrolizumab w dawce 200 mg co 3 tygodnie w skojarzeniu z chemioterapią zgodną z wyborem badacza (nab-paklitaksel, paklitaksel lub gemcytabina z karboplatyną) bądź do ramienia otrzymującego placebo w skojarzeniu z chemioterapią. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi badania były PFS i OS u chorych z ekspresją PD-L1 z CPS ≥ 1 oraz w populacji zgodnej z zaplanowanym leczeniem (ang. intention to treat population, ITT). Do badania włączono 847 chorych (566 do ramienia z pembrolizumabem i 281 do ramienia z samą chemioterapią).

Mediana czasu obserwacji wynosiła 44,1 miesiąca. W podgrupie z CPS ≥ 1 mediana OS wynosiła 23 miesiące w ramieniu z pembrolizumabem i 16,1 miesiąca w ramieniu z placebo (HR 0,73, 95% CI: 0,55–0,95, p = 0,0185). W grupie chorych z ekspresją PD-L1 CPS ≥ 1 mediana OS wynosiła 17,6 miesiąca w ramieniu z pembrolizumabem vs. 16 miesięcy w ramieniu placebo (HR 0,86, 95% CI 0,72–1,04, p = 0,1125), co było różnicą nieistotną statystycznie. W całej populacji badanej mediana OS wynosiła odpowiednio 17,2 miesiąca oraz 15,5 miesiąca (HR 0,89, 95% CI: 0,76–1,05, nie określono istotności statystycznej).

Zdarzenia niepożądane w stopniu 3–5 związane z leczeniem występowały u 68,1% chorych w ramieniu z pembrolizumabem oraz u 66,9% chorych w ramieniu z placebo. W ramieniu z pembrolizumabem częściej pojawiały się objawy niepożądane dotyczące układu immunologicznego, z których najczęstsze były niedoczynność i nadczynność tarczycy.

Opracowanie dr n. med. Katarzyna Stencel
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.