Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

EMA dopuszcza cztery terapie onkologiczne

Udostępnij:

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zalecił przyznanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu czterech terapii przeciwnowotworowych stosowanych w leczeniu raka pęcherza moczowego, raka prostaty, chłoniaka oraz w białaczce.

Podczas posiedzenia 27 czerwca br. EMA zaleciła przyznanie pozwoleń na dopuszczenie nowych terapii przeciwnowotworowych:

Balversa

CHMP zatwierdził zatwierdzenie leku Balversa (erdafitinib, Janssen-Cilag International N.V.), przeznaczonego do leczenia raka urotelialnego, rodzaju nowotworu atakującego pęcherz moczowy i układ moczowy. Produkt Balversa jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym lub przerzutowym rakiem urotelialnym z podatnymi zmianami genetycznymi FGFR3.

Rak urotelialny jest najczęstszą postacią raka pęcherza moczowego, dziewiątym najczęściej diagnozowanym nowotworem na świecie. W 2022 roku na całym świecie odnotowano około 614 000 nowych przypadków raka pęcherza moczowego i 220 000 zgonów.

Zalecenie CHMP opiera się na danych z kohorty 1 badania fazy 3 THOR, w którym erdafitynib porównywano ze standardową chemioterapią (docetaksel lub winflunina do wyboru przez badacza). Kohorta 1 obejmowała 266 dorosłych z zaawansowanym rakiem urotelialnym z wybranymi zmianami FGFR3. U wszystkich pacjentów wystąpiła progresja choroby po jednym lub dwóch wcześniejszych zabiegach, z których co najmniej jedno obejmowało inhibitor PD-1 lub PD-L1. Głównymi punktami końcowymi skuteczności były: czas przeżycia całkowitego, czas przeżycia wolny od progresji choroby i odsetek obiektywnych odpowiedzi (ORR).

Leczenie erdafitynibem zmniejszało ryzyko zgonu o 36% w porównaniu z chemioterapią (współczynnik ryzyka [HR], 0,64; P = 0,005). Mediana całkowitego czasu przeżycia wyniosła 12,1 miesiąca w grupie erdafitynibu w porównaniu z 7,8 miesiąca w grupie chemioterapii. Mediana czasu przeżycia wolnego od progresji wyniosła 5,6 miesiąca w grupie leczonej erdafitynibem w porównaniu z 2,7 miesiąca w grupie chemioterapii (HR, 0,58; P = 0,0002). ORR wynosił 35,3% w grupie erdafitynibu w porównaniu z 8,5% w przypadku chemioterapii.

Balversa będzie dostępna w postaci tabletek powlekanych 3 mg, 4 mg i 5 mg.

Ordspono 

Komitet pozytywnie zaopiniował produkt leczniczy Ordspono (odronekstamab, Regeneron Ireland Designated Activity Company), wskazany jako monoterapia w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem grudkowym (rrFL) po dwóch lub więcej liniach leczenia ogólnoustrojowego oraz nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (rrDLBCL) po dwóch lub więcej liniach leczenia ogólnoustrojowego.

Rekomendacja zatwierdzenia opiera się na badaniach fazy 2 (NCT02290951, NCT03888105), które wykazały wysokie ORR u pacjentów z rrFL i rrDLBCL. W kohorcie DLBCL 49% ORR osiągnięto u pacjentów z silnym leczeniem, którzy nie otrzymali terapii limfocytami T z chimerycznym receptorem antygenowym. Łącznie 31% uzyskało pełną odpowiedź. Kohorta FL wykazała 82% wskaźnik odpowiedzi u pacjentów z chorobą stopnia I-IIIA, przy czym 75% całej populacji osiągnęło całkowitą odpowiedź.

Lek Ordspono będzie dostępny w postaci koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji w dawkach 2 mg, 80 mg i 320 mg.

Substancją czynną leku Ordspono jest odronekstamab, bispecyficzne przeciwciało skierowane przeciwko limfocytom B wykazującym ekspresję CD20 i limfocytom T wykazującym ekspresję CD3. Wiążąc się z obydwoma, indukuje aktywację limfocytów T i generuje poliklonalną cytotoksyczną odpowiedź limfocytów T, co prowadzi do lizy złośliwych limfocytów B.

Generyczne leki przeciwnowotworowe

Zespół przyjął również pozytywne opinie dotyczące dwóch generycznych leków przeciwnowotworowych.

Enzalutamide Viatris (enzalutamid) jest wskazany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem prostaty w kilku scenariuszach:

  • W monoterapii lub z terapią deprywacji androgenów w biochemicznym nawracającym nieprzerzutowym hormonalnym raku gruczołu krokowego wysokiego ryzyka u mężczyzn niekwalifikujących się do radioterapii ratunkowej.
  • W połączeniu z terapią deprywacji androgenów w przerzutowym hormonowrażliwym raku gruczołu krokowego
  • W przypadku raka prostaty opornego na kastrację wysokiego ryzyka bez przerzutów.
  • W przypadku CRPC z przerzutami u mężczyzn, którzy są bezobjawowi lub mają łagodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacji androgenów, gdzie chemioterapia nie jest jeszcze wskazana.
  • W przypadku CRPC z przerzutami u mężczyzn, u których choroba uległa progresji w trakcie lub po leczeniu docetakselem.

Enzalutamide Viatris jest generyczną wersją leku Xtandi, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej od czerwca 2013 roku. Badania potwierdziły zadowalającą jakość i biorównoważność produktu leczniczego Enzalutamide Viatris w stosunku do produktu leczniczego Xtandi. Lek Enzalutamide Viatris będzie dostępny w postaci tabletek powlekanych 40 mg i 80 mg.

Substancją czynną leku Enzalutamide Viatris jest enzalutamid, antagonista hormonu, który blokuje wiele etapów szlaku sygnałowego receptora androgenowego.

Nilotinib Accord (nilotynib) jest wskazany w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (CML) z chromosomem Philadelphia. Lek stosuje się u dorosłych i dzieci z nowo rozpoznaną CML w fazie przewlekłej, u dorosłych pacjentów z CML w fazie przewlekłej i w fazie akceleracji z opornością lub nietolerancją na wcześniejsze leczenie, w tym imatynib, oraz u pacjentów pediatrycznych z CML z opornością lub nietolerancją na wcześniejsze leczenie z uwzględnieniem imatynibu.

Nilotinib Accord jest lekiem generycznym leku Tasigna, dopuszczonym do obrotu w Unii Europejskiej od listopada 2007 roku. Badania wykazały zadowalającą jakość i biorównoważność produktu Nilotinib Accord z produktem leczniczym Tasigna.

Nilotinib Accord będzie dostępny w postaci kapsułek twardych 50 mg, 150 mg i 200 mg.

Substancją czynną leku Nilotinib Accord jest nilotynib, przeciwnowotworowy inhibitor kinazy białkowej, który działa przeciwko kinazie BCR-ABL i innym kinazom onkogennym.

Onkologia subskrybuj newsletter

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.