Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

ESMO 2022: Dodanie kabozantynibu do niwolumabu i ipilimumabu poprawa wyniki leczenia raka nerki

Źródło: Katarzyna Stencel, ESMO Congress 2022, LBA8
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 21.09.2022
 
 
Badania klinicznego COSMIC-313 wykazany, że dodanie kabozantynibu do niwolumabu i ipilimumabu prowadzi do redukcji ryzyka progresji choroby lub zgonu o 27% u chorych na niepoddawanego wcześniej leczeniu raka nerki o pośrednim lub niekorzystnym rokowaniu (HR 0,73, 95% CI 0,57-0,94, p = 0,013).
Mediana czasu wolnego od progresji choroby (progression free survival – PFS) nie została osiągnięta w ramieniu z kabozantynibem, niwolumabem i ipilimumabem i wynosiła 11,3 miesiąca w ramieniu z samą immunoterapią. Odsetki odpowiedzi na leczenie wynosiły 43% i 36% odpowiednio dla tripletu i dubletu, a mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie nie została osiągnięta w żadnym z ramion badania.

COSMIC-313 jest podwójnie zaślepionym badaniem klinicznym z randomizacją, do którego włączano chorych na zaawansowanego raka nerkowokomórkowego. Chorzy otrzymywali niwolumab z ipilimumabem co 3 tygodnie (4 cykle), a następnie niwolumab co 4 tygodnie do maksymalnie 2 lat. Dodatkowo w ramieniu eksperymentalnym zastosowano kabozantynib. Wydaje się, że zastosowanie tripletu zapobiega wczesnym progresjom i jest to znacząca przewaga w stosunku do zastosowania niwolumabu w skojarzeniu z ipilimumabem.

W badaniu klinicznym COSMIC-313 działania niepożądane związane z leczeniem występowały u 73% chorych otrzymujących triplet oraz u 41% chorych otrzymujących niwolumab z ipilimumabem. W ramieniu z tripletem było dwukrotnie więcej działań niepożądanych, z powodu których kończono terapię niż w ramieniu z niwolumabem i ipilimumabem (12% wobec 5%). Zwiększona aktywność aminotransferaz występowała częściej w ramieniu z immunoterapią w skojarzeniu z kabozantynibem.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.