Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

ESMO 2022: wyniki badania MONARCH-3 – abemacyklib w leczeniu raka piersi

 
Wyniki analizy pośredniej badania III fazy MONARCH-3 potwierdzają zasadność stosowania abemacyklibu w skojarzeniu z niesteroidowym inhibitorem aromatazy u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2–.
Przedstawione na kongresie ESMO 2022 wyniki drugiej analizy pośredniej (IA2) badania III fazy MONARCH-3 wykazały, że dodanie abemacyklibu do niesteroidowego inhibitora aromatazy (NSAI) spowodowało zwiększenie mediany przeżycia całkowitego (mOS) o 12,6 miesiąca u pacjentek z zaawansowanym HR-dodatnim/HER2-ujemnym rakiem piersi.

Abemacyklib, inhibitor kinazy zależnej od cyklin 4 i 6, zarejestrowano do stosowania w skojarzeniu z NSAI w leczeniu początkowym pacjentek po menopauzie z HR-dodatnim, HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi na podstawie statystycznie istotnej poprawy przeżycia wolnego od progresji choroby, które było pierwszorzędowym punktem końcowym badania III fazy MONARCH-3 (J Clin Oncol 2017;35:3638–3646). OS jest głównym drugorzędowym punktem końcowym w badaniu, a zaplanowaną IA2 przeprowadzono po wystąpieniu ok. 252 zdarzeń w populacji ITT, co stanowi 80 proc. zdarzeń zaplanowanych do przeprowadzenia końcowej analizy OS.

MONARCH-3 jest randomizowanym, podwójnie zaślepionym badaniem, prowadzonym w 158 ośrodkach w 22 krajach. Pacjentki z HR-dodatnim, HER2-ujemnym nawrotowym rakiem piersi, który nie kwalifikują się do radykalnej resekcji chirurgicznej lub radioterapii bądź z przerzutami, przydzielano losowo w stosunku 2:1 do grupy otrzymującej NSAI plus abemacyklib (n=328) lub NSAI plus placebo (n=165). W czasie IA2 mediana czasu obserwacji wynosiła 5,8 roku. W populacji ITT mediana OS wyniosła 67,1 miesiąca dla abemacyklibu plus NSAI w porównaniu z 54,5 miesiąca dla placebo plus NSAI (HR 0,754; 95 proc. CI 0,584–0,974; 2-stronne p=0,0301). Podobne wyniki zaobserwowano w podgrupie pacjentów z chorobą trzewną (sVD, n=263), w której mediana OS wyniosła 65,1 miesiąca dla abemacyklibu plus NSAI w porównaniu z 48,8 miesiąca dla placebo plus NSAI (HR 0,708; 95 proc. CI 0,508–0,985; 2-stronne p=0,0392). Jednak czasie IA2 w żadnej populacji (ITT i sVD) nie osiągnięto progu formalnej istotności statystycznej zgodnie z wcześniej zdefiniowaną procedurą wydatkowania alfa. Dane dotyczące bezpieczeństwa były zgodne ze znanym już profilem bezpieczeństwa abemacyklibu. Obserwacja pacjentek włączonych do badania MONARCH-3 jest kontynuowana, a ostateczna analiza OS jest planowana po odnotowaniu co najmniej 315 i 189 zdarzeń OS odpowiednio w populacji ITT i sVD.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.