Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

FDA. Nowe schematy leczenia chorych na raka przełyku

Źródło: op. Katarzyna Stencel, FDA
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 20.06.2022
 
 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. American Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała dwa schematy leczenia pierwszej linii chorych na płaskonabłonkowego raka przełyku: niwolumab w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie i fluoropirymidynie oraz niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem.
Skuteczność tych schematów leczenia oceniano w randomizowanym otwartym badaniu klinicznym CheckMate-648, do którego włączono 970 wcześniej nieleczonych chorych na nieresekcyjnego zaawansowanego, nawrotowego lub przerzutowego raka płaskonabłonkowego przełyku. Wcześniejsza terapia z intencją wyleczenia dopuszczalna była pod warunkiem, że zakończyła się co najmniej 6 miesięcy przed randomizacją. Do badania nie włączano chorych z objawowymi przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego, chorych z aktywną chorobą autoimmunologiczną wymagających systemowej sterydoterapii lub innego leczenia systemowego oraz chorych z dużym ryzykiem krwawienia lub przetoką z uwagi na naciek przełyku lub narządów sąsiednich.

Chorych w stosunku 1:1:1 losowo przydzielono do jednego z trzech ramion badania: - niwolumab w dawce 240 mg w dniu 1 i 15, fluorouracyl w dawce 800 mg/m2/dobę w dniu 1 do 5 oraz cisplatyna w dawce 80 mg/m2/dobę w dniu pierwszym – wszystkie leki podawane dożylnie w cyklach trwających 4 tygodnie - niwolumab w dawce 3 mg/kg co 2 tygodnie w skojarzeniu z ipilimumabem w dawce 1 mg/kg co 6 tygodni - fluorouracyl w dawce 800 mg/m2/dobę dożylnie w dniach 1-5 oraz cisplatyna w dawce 80 mg/m2 dożylnie w dniu 1 (cykl trwający 4 tygodnie).

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS) oraz czas wolny od progresji choroby (ang. progression free survival, PFS) w ocenie niezależnej zaślepionej komisji. W badaniu wykazano statystycznie istotną poprawę w zakresie OS u wszystkich zrandomizowanych chorych oraz w populacji chorych z PD-L1 ≥ 1% dla niwolumabu w skojarzeniu zarówno z chemioterapią (HR 0,74, 95% CI 0,61-0,90, p=0,0021), jak i ipilimumabem (HR 0,78, 95% CI 0,65-0,95, p=0,0110) w porównaniu z samą chemioterapią.

U całej populacji badanej mediana OS wynosiła 13,2 miesiąca dla niwolumabu, fluorouracylu i cisplatyny, 12,8 miesiąca dla niwolumabu z ipilimumabem oraz 10,7 miesiąca w ramieniu z samą chemioterapią. W grupie chorych z ekspresją PD-L1 ≥ 1% w ramieniu z niwolumabem i chemioterapią HR wynosił 0,54 (p<0,0001), a w ramieniu z niwolumabem i ipilimumabem 0,64 (p=0,0010) w porównaniu do standardowej chemioterapii.

Najczęstsze działania niepożądane występujące u chorych podczas terapii niwolumabem i chemioterapią w ramach badania klinicznego Checkmate-648 obejmowały nudności, zmniejszenie apetytu, zmęczenie, zaparcia, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, biegunkę i wymioty, natomiast w ramieniu z niwolumabem i ipilimumabem najczęstsze działania niepożądane obejmowały wysypkę, zmęczenie, gorączkę, nudności, biegunkę i zaparcia.

Zalecana dawka niwolumabu wynosi:
– 240 mg co 2 tygodnie lub 480 mg co 4 tygodnie w skojarzeniu z fluoropirymidyną i chemioterapią oparta na pochodnych platyny,

– 3 mg/kg masy ciała co 2 tygodnie lub 360 mg co 3 tygodnie w skojarzeniu z ipilimumabem w dawce 1 mg/kg masy ciała co 6 tygodni.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.