Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

FDA: Tremelimumab zarejestrowany w terapii NDRP

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Monika Stelmach
|
Źródło: Katarzyna Stencel, FDA
FDA zarejestrowała tremelimumab w skojarzeniu z durwalumabem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny do leczenia dorosłych chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z przerzutami, bez uwrażliwiającej mutacji receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) lub genu kinazy chłoniaka anaplastycznego (ALK).
Skuteczność tej terapii oceniano w wieloośrodkowym, otwartym badaniu klinicznym z randomizacją (1:1:1) POSEIDON (NCT03164616), z aktywnym leczeniem w grupie kontrolnej, prowadzonym u chorych na NDRP z przerzutami, którzy nie otrzymywali wcześniej leczenia systemowego.

Pacjentów przedzielono losowo do grup otrzymujących:
1 – tremelimumab, durwalumab i chemioterapię opartą na pochodnych platyny (4 cykle), a następnie durwalumab i chemioterapię podtrzymującą co 4 tygodnie; w 16. tygodniu podawano piątą dawkę tremelimumabu;
2 – durwalumab i chemioterapię opartą na pochodnych platyny (4 cykle), a następnie durwalumab i chemioterapię podtrzymującą;
3 – chemioterapię opartą na pochodnych platyny (6 cykli), a następnie chemioterapię podtrzymującą.

Leczenie kontynuowano do progresji choroby lub nieakceptowalnej toksyczności.

Decyzje rejestracyjną oparto na wynikach porównania grup terapeutycznych 1 i 3 (obejmujących łącznie 675 pacjentów). Pierwszorzędowe punkty końcowe dotyczące skuteczności obejmowały przeżycie wolne od progresji choroby (PFS) oceniane centralnie, niezależnie, zgodnie z kryteriami RECIST v1.1. i przeżycie całkowite (OS).

Wykazano statystycznie i klinicznie istotną poprawę OS w grupie otrzymującej tremelimumab w skojarzeniu z durwalumabem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny w porównaniu z chemioterapią opartą na pochodnych platyny (współczynnik ryzyka [HR] 0,77, 95% przedział ufności [CI] 0,65; 0,92; dwustronne p = 0,00304); mediana OS wyniosła 14 miesięcy (95% CI 11,7; 16,1) i 11,7 miesiąca (95% CI 10,5; 13,1) odpowiednio w grupie terapeutycznej 1 i 3. Mediana PFS wyniosła odpowiednio 6,2 miesiąca (95% CI 5,0; 6,5) i 4,8 miesiąca (95% CI 4,6; 5,8) (HR 0,72; 95% CI 0,60; 0,86; dwustronne p = 0,00031) .

Całkowity odsetek odpowiedzi wyniósł 39% (95% CI 34,44) i 24% (95% CI 20, 29) odpowiednio w grupie terapeutycznej 1 i 3. Mediana czasu trwania odpowiedzi wyniosła odpowiednio 9,5 miesiąca (95% CI 7,2, nie osiągnięto) i 5,1 miesiąca (95% CI 4,4; 6,0) w obu ramionach leczenia.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (występującymi u ≥20% pacjentów) były nudności, zmęczenie, zmniejszenie apetytu, bóle mięśniowo-szkieletowe, wysypka i biegunka. Nieprawidłowości laboratoryjne stopnia 3. lub 4. (≥10%) obejmowały: neutropenię, niedokrwistość, leukopenię, limfopenię, zwiększenie aktywności lipazy, hiponatremię i małopłytkowość.

Zalecana dawka tremelimumabu dla pacjentów o masie ciała 30 kg lub większej wynosi 75 mg i.v. co 3 tygodnie z durwalumabem 1500 mg i.v. i chemioterapią opartych na pochodnych platyny (4 cykle), następnie durwalumab 1500 mg z chemioterapią podtrzymującą co 4 tygodnie. Piątą dawkę tremelimumabu (75 mg) należy podać w 16. tygodniu. Dla pacjentów o masie ciała 30 kg lub mniejszej w terapii prowadzonej wg powyższego schematu zalecana dawka tremelimumabu wynosi 1 mg/kg, a durwalumabu 20 mg/kg.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.