Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

FDA zatwierdziła mobocertynib w terapii dorosłych pacjentów z NSCLC

Redaktor: Iwona Konarska |Data: 16.09.2021
 
 
Decyzja dotyczy pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z mutacjami insercyjnymi eksonu 20 w genie EGFR wykrytymi za pomocą testu zatwierdzonego przez FDA, u których doszło do progresji choroby w trakcie lub po chemioterapii opartej na platynie.
Decyzję podjęto na podstawie wyników badania fazy 1/2 (NCT02716116) w kohorcie 114 pacjentów z NSCLC z dodatnim wynikiem insercji eksonu 20 EGFR, którzy otrzymywali wcześniej terapię opartą na platynie i otrzymywali lek w dawce 160 mg.

Wyniki wykazały, że mobocertynib wywołał potwierdzony całkowity odsetek odpowiedzi (ORR) wynoszący 28 proc. (95 proc. CI, 20–37 proc.) w ocenie niezależnej komisji przeglądowej (IRC), przy medianie czasu trwania odpowiedzi (DOR) wynoszącej 17,5 miesiąca (95 proc. CI, 7,4–20,3). Co więcej, mediana przeżycia wolnego od progresji uzyskana po zastosowaniu mobocertynibu w tej kohorcie wyniosła 7,3 miesiąca (95 proc. CI, 5,5–9,2), a mediana przeżycia całkowitego – 24 miesiące (95 proc. CI, 14,6–28,8).

Dalsze zatwierdzenie tego wskazania będzie uzależnione od weryfikacji i opisu korzyści klinicznych w badaniu potwierdzającym.

– NSCLC z dodatnim wynikiem insercji eksonu 20 EGFR jest nowotworem, którego nie udało nam się skutecznie leczyć tradycyjnymi TKI EGFR – stwierdził w komunikacie prasowym dr Pasi A. Jänne z Dana-Farber Cancer Institute. – Zatwierdzenie mobocertynibu zapewnia lekarzom i ich pacjentom nową celowaną terapię doustną przygotowaną specjalnie dla tej populacji pacjentów, która wykazała klinicznie znaczące i trwałe odpowiedzi – dodał.

Część pierwsza badania obejmowała eskalację dawki, schemat 3 + 3 i dotyczyła pacjentów z zaawansowanym NSCLC, których stan sprawności w skali ECOG wynosił mniej niż 2. Sześciu z tych pacjentów otrzymywało wcześniej terapię platyną. W części drugiej badań oceniano mobocertynib w dawce dobowej 160 mg w 7 kohortach. Część trzecia badania obejmowała rozszerzoną kohortę EXCLAIM 96 pacjentów z dodatnim wynikiem insercji w eksonie 20 EGFR, którzy wcześniej otrzymywali terapię platyną (n = 86).

W kohorcie pacjentów, którzy otrzymywali wcześniej terapię platyną, mediana wieku wynosiła 60 lat (zakres 27–84), a 66 proc. stanowiły kobiety. 60 proc. pacjentów było Azjatami, 98 proc. w podziale histologicznym znalazło się w grupie gruczolakoraków, 75 proc. miało status wydolności ECOG równy 1, a 71 proc. nigdy nie paliło. Warto zauważyć, że 35 proc. tych pacjentów miało przerzuty do mózgu w chwili rozpoczęcia badania.
Wszyscy pacjenci otrzymywali wcześniej chemioterapię opartą na platynie, u 43 proc. zastosowano wcześniej immunoterapię, a 25 proc. pacjentów otrzymało wcześniej TKI EGFR.

Dodatkowe dane przedstawione podczas dorocznego spotkania ASCO wykazały, że potwierdzona ocena ORR w kohorcie pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali platynę, wynosiła 35 proc. (95 proc. CI, 26–45 proc.), przy medianie DOR wynoszącej 11,2 miesiąca (95 proc. CI, 5,6 – nieoceniane [NE]). Potwierdzony wskaźnik kontroli choroby (DCR) w tej kohorcie wyniósł 78 proc. (95 proc. CI, 69–85 proc.).

W kohorcie EXCLAIM średnia poprawa wyników EORTC QLQ-LC13 w zakresie duszności, kaszlu i bólu w klatce piersiowej została odnotowana w drugim cyklu w porównaniu z wartościami wyjściowymi i utrzymywała się przez cały okres leczenia. Co więcej, średnie wyniki EORTC QLQ-C30 Globalnego Stanu Zdrowia/Jakości Życia były zachowane w okresie badania pomimo pogorszenia się wyników oceny objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak ocena biegunki, podczas leczenia.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: biegunka, wysypka, nudności, zapalenie jamy ustnej, wymioty, zmniejszony apetyt, zanokcica, zmęczenie, suchość skóry i bóle mięśniowo-szkieletowe.

Informacje na temat mobocertynibu obejmują ostrzeżenie dotyczące wydłużenia odstępu QTc i torsade de pointes, a także ostrzeżenia i środki ostrożności odnośnie do śródmiąższowej choroby płuc/zapalenia płuc, kardiotoksyczności i biegunki.

– Zatwierdzenie mobocertynibu wprowadza nową i skuteczną opcję leczenia pacjentów z NSCLC z dodatnim wynikiem wprowadzenia eksonu 20 EGFR, spełniając pilną potrzebę leczenia tego trudnego w terapii raka – stwierdzono w komunikacie prasowym. Dodano, że mobocertynib jest pierwszą i jedyną terapią doustną zaprojektowaną specjalnie w celu ukierunkowania na insercje w eksonie 20 EGFR, a szczególnie istotny jest czas trwania odpowiedzi obserwowany przy medianie ok. 1,5 roku.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.