Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Komisja Europejska uruchomiła Centrum Wiedzy o Raku

Źródło: Komisja Eurpejska, materiały prasowe
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 01.07.2021
 
 
To pierwsze działanie realizowane w ramach „Europejskiego planu walki z rakiem”. Centrum Wiedzy o Raku jest platformą internetową służącą gromadzeniu badań naukowych i koordynowaniu działań mających na celu walkę z chorobą będącą najczęstszą w Europie przyczyną śmierci wśród osób poniżej 65. roku życia.
Centrum Wiedzy o Raku będzie gromadziło najnowsze dane dotyczące nowotworów, a także wytyczne w zakresie opieki zdrowotnej oraz systemów zapewniania jakości. Jego celem jest także monitorowanie tendencji w zakresie zachorowalności i umieralności na raka w UE. Jest to również przestrzeń, w której każda osoba zaangażowana w walkę z rakiem może dzielić się najlepszymi praktykami, współpracować i koordynować działania, by jak najlepiej wykorzystać wiedzę i naukę opartą na dowodach.

– Centrum Wiedzy o Raku to pierwsze działanie przewodnie realizowane w ramach „Europejskiego planu walki z rakiem”. Dzięki większej wiedzy możemy lepiej zrozumieć tę chorobę, zapobiegać i ją leczyć. Badania naukowe i innowacje są punktem wyjścia dla nowego podejścia do opieki nad chorymi na raka w UE. Gromadzenie i dzielenie się najnowszymi wynikami badań naukowych, innowacjami i technologiami w dziedzinie chorób nowotworowych, w tym nowymi zindywidualizowanymi i cyfrowymi rozwiązaniami, ma zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia pozycji organów odpowiedzialnych za zdrowie i badania naukowe – powiedziała Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności KE.


Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, odpowiedzialna też za Wspólne Centrum Badawcze (JRC), stwierdziła: – Aby pokonać raka, musimy połączyć siły w całym społeczeństwie: od instytucji przez naukowców, organizacje pacjentów, po innowatorów. Nauka może pomóc nam zrozumieć chorobę i związane z nią czynniki ryzyka, ale aby wywrzeć rzeczywisty wpływ, wiedza ta musi zostać uwzględniona w strategiach politycznych i interwencjach, które ratują życie. Centrum Wiedzy o Raku jest kluczowym narzędziem koordynacji naszych wysiłków i zapewnienia, abyśmy wykorzystali najlepsze dostępne dowody w celu wygrania tej walki.

Do zadań centrum należy:
– ewidencjonowanie i przedstawienie najnowszych dowodów i statystyk dotyczących nowotworów;
– monitorowanie tendencji w zakresie nowotworów, tak by można było ocenić skuteczność strategii profilaktycznych i programów badań przesiewowych;
– opracowanie europejskich wytycznych w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki nad osobami chorymi na raka w celu poprawy wyleczalności i zmniejszenia nierówności między regionami UE;
– pomoc w kształtowaniu polityki profilaktyki nowotworowej związanej ze środowiskiem i zdrowym trybem życia, w tym w zakresie ograniczania palenia tytoniu i spożywania alkoholu;
– identyfikacja luk w badaniach lub polityce;
– zapewnienie przestrzeni do koordynacji różnych inicjatyw dotyczących raka na jednej platformie;
– pomoc w zmniejszaniu nierówności w profilaktyce i opiece nad osobami chorymi na raka w całej UE.

Platforma stanowi punkt odniesienia dla kształtowania polityki w zakresie profilaktyki za pośrednictwem Platformy Wiedzy na temat Promocji Zdrowia i Zapobiegania Chorobom. Na platformie znajduje się także europejski system informacji o raku oraz europejskie wytyczne i systemy zapewniania jakości w zakresie profilaktyki, badań przesiewowych, diagnostyki i opieki.

W planie walki z rakiem określono nowe podejście do zmniejszenia obciążenia związanego z rakiem w UE, obejmujące całą ścieżkę choroby, od profilaktyki po jakość życia pacjentów chorych na raka i osób, które pokonały chorobę, koncentrując się na działaniach, w których UE może wnieść największą wartość dodaną. Ponadto przewidywana misja badawcza dotycząca chorób nowotworowych w ramach programu „Horyzont Europa” będzie jednym z głównych elementów inwestycji UE w badania naukowe i innowacje w dziedzinie raka. Będzie ona stanowić źródło informacji dla wielu kluczowych działań w ramach planów walki z rakiem i dostarczy nowatorskich koncepcji w zakresie polityki i innowacyjnych rozwiązań dla pacjentów.

Centrum wiedzy na temat raka pomoże tym inicjatywom osiągnąć sukces poprzez określanie, dostosowywanie, planowanie i koordynowanie działań naukowych i technicznych. Doprowadzi to do lepszego zapobiegania, poprawy badań przesiewowych w celu wcześniejszego wykrywania oraz do poprawy leczenia i opieki, tak byśmy mogli w przyszłości żyć bardziej zdrowo i szczęśliwie.


Platformą tą będą zarządzać naukowcy ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji. Ich doświadczenie obejmuje dostarczanie wytycznych w celu poprawy badań przesiewowych, diagnostyki i opieki oraz monitorowanie danych i prognozowania obciążenia związanego z rakiem.

Centrum Wiedzy o Raku jest 10. centrum wiedzy Komisji oraz 9. centrum, które zostanie uruchomione pod kierownictwem Wspólnego Centrum Badawczego. Pozostałe, już ustanowione centra działają w obszarach różnorodności biologicznej, biogospodarki, obserwacji Ziemi, światowego bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego, polityki terytorialnej, migracji i demografii, zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, fałszowania i jakości żywności oraz tłumaczeń ustnych (to ostatnie jest prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji ds. Tłumaczeń Ustnych – DG SCIC).

Więcej informacji pod linkiem: „Knowledge Centre on Cancer”.
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.