Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Korzyści ze stosowania trastuzumabu derukstekanu u pacjentek z HER2+ rakiem piersi z przerzutami

Udostępnij:
Wyniki badania III fazy DESTINY-Breast03 sugerują, że jakość życia związana ze zdrowiem (HRQoL) oceniana na podstawie wcześniej określonych skal ogólnych i szczegółowych, swoistych dla choroby nowotworowej utrzymywała się po zastosowaniu trastuzumabu derukstekanu u pacjentek z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami.
W pierwszej analizie pośredniej PFS przeprowadzonej w badaniu DESTINY-Breast03 wykazano, że trastuzumab derukstekan statystycznie istotnie poprawia PFS i przeżycie całkowite w porównaniu z trastuzumabem emtanzyną u wcześniej leczonych pacjentów z HER2 dodatnim rakiem piersi z przerzutami. Zgodnie ze znanym już profilem bezpieczeństwa trastuzumabu derukstekanu odnotowane w badaniu DESTINY-Breast03 zdarzenia niepożądane związane z leczeniem odpowiadały na leczenie objawowe.

U pacjentów włączonych do badania DESTINY-Breast03 oceniano PRO na podstawie kwestionariusza EORTC-QoL, swoistego dla chorób onkologicznych kwestionariusza EORTC QLQ-C30 i swoistego dla raka piersi kwestionariusza EORTC QLQ-BR45 oraz ogólnej wizualnej skali analogowej EQ-5D-5L. Analizy obejmowały zmianę oceny w stosunku do wartości początkowej, czas do ostatecznego pogorszenia oraz punkty końcowe związane z hospitalizacją.

W obu ramionach terapeutycznych wyniki ogólnej skali oceny stanu zdrowia (GHS)/QoL EORTC QLQ-C30 (PRO) nie wykazały klinicznie istotnej zmiany w stosunku do wartości początkowej w czasie trwania leczenia i okresu obserwacji, wskazując że HRQoL utrzymywała się w trakcie stosowania trastuzumabu derukstekanu pomimo dłuższego czasu leczenia.

Początkowe oceny GHS EORTC QLQ-C30 w grupie otrzymującej trastuzumab derukstekan (n = 253) i trastuzumab emtanzynę (n = 260) były podobne, bez klinicznie istotnych zmian (zmiana w stosunku do wartości początkowej wynosząca <10 punktów); mediana czasu leczenia wynosiła 14,3 miesiąca w przypadku trastuzumabu derukstekanu i 6,9 miesiąca w przypadku trastuzumabu emtanzyny.

Analizy czasu do ostatecznego pogorszenia jakości życia na podstawie kwestionariusza QLQ-C30 GHS (główna zmienna PRO) i wszystkich innych wcześniej określonych parametrów PRO (skala szczegółowa QLQ-C30, skala objawów ze strony ramienia QLQ-BR45 i wizualna skala analogowa EQ-5D-5L) sugerowały liczbową poprawę w grupie otrzymującej trastuzumab derukstekan w porównaniu z trastuzumabem emtanzyną.

Spośród wszystkich randomizowanych pacjentów hospitalizowano 18 (6,9%) pacjentów otrzymujących trastuzumab derukstekan w porównaniu z 19 (7,2%) pacjentami otrzymującymi trastuzumab emtanzynę, a mediana czasu do pierwszej hospitalizacji wyniosła odpowiednio 219,5 i 60 dni.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.