Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Ministerstwo Zdrowia określiło kryteria przystąpienia do KSO

Udostępnij:
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa szczegółowe kryteria kwalifikacji Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego do poszczególnych poziomów opieki w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Trafił do konsultacji publicznych.
Ustawa o KSO zakłada wdrożenie hierarchicznej struktury organizacji opieki onkologicznej w Polsce. Ośrodki udzielające świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem nowotworów zostaną przydzielone do odpowiednich poziomów ze względu na wiele czynników wartościujących określonych w tej ustawie. Do poziomów Krajowej Sieci Onkologicznej zalicza się: Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I poziomu (SOLO I), Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego II poziomu (SOLO II) i Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego III poziomu (SOLO III).

Kryteria te uwzględniają: liczbę i kwalifikacje personelu medycznego, potencjał diagnostyczno-terapeutyczny, liczbę świadczeniobiorców, którym są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej lub liczbę i rodzaj wykonywanych procedur medycznych w określonych obszarach.

Kryterium dot. liczby i kwalifikacji personelu medycznego określa liczbę etatów lekarzy określonych specjalności medycznych zatrudnionych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Potencjał diagnostyczno-terapeutyczny obejmuje wykaz komórek organizacyjnych i jednostek, które świadczeniodawca musi posiadać w swojej strukturze lub do których musi zapewnić dostęp, zakres świadczeń, które świadczeniodawca wykonuje w lokalizacji lub do których musi zapewnić dostęp oraz organizację i tryb udzielania świadczeń. Trzecie kryterium – liczba i rodzaj procedur lub liczba świadczeniobiorców – określa minimalną wymaganą liczbę oraz rodzaj świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w danym podmiocie lub liczbę świadczeniobiorców, którym są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

Na podstawie ustalonych kryteriów możliwe będzie zakwalifikowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą do poszczególnych poziomów zabezpieczenia opieki onkologicznej.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa szczegółowe kryteria kwalifikacji Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego do poszczególnych poziomów zabezpieczenia opieki onkologicznej w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego są podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z kluczowymi zaleceniami oraz planami leczenia onkologicznego, w następujących obszarach: leczenie zabiegowe chirurgiczne, chemioterapia i inne metody leczenia systemowego oraz radioterapia onkologiczna. SOLO I poziomu zapewni udzielanie świadczeń w jednym z trzech wskazanych obszarów, SOLO II poziomu – w dwóch z trzech wskazanych obszarów, natomiast SOLO III poziomu we wszystkich trzech wskazanych obszarach – przypomniano w uzasadnieniu projektu.

Zakłada się wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem dostępne na stronie RCL: „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów warunkujących przynależność podmiotu wykonującego działalność leczniczą do poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej Specjalistyczny Ośrodek Leczenia Onkologicznego”.

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.