Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Nowa terapia opornego na kastracje raka prostaty z przerzutami

Udostępnij:
177Lu-PSMA-617 poprawia rPFS u pacjentów z opornym na kastracje rakiem prostaty z przerzutami, nieotrzymujących wcześniej taksanów. W trakcie Sympozjum Prezydenckiego na Kongresie ESMO 2023 przedstawiono wyniki badania PSMAfore.
Badanie osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując poprawę przeżycia wolnego od progresji radiologicznej (rPFS) po zastosowaniu radioligandu 177Lu-PSMA-617 ukierunkowanego na antygen błonowy swoisty dla prostaty (prostate-specific membrane antygen, PSMA) w porównaniu ze zmianą inhibitora szlaku receptora androgenowego (inhibitor szlaku receptora androgenowego, ARPI) u pacjentów z opornym na kastrację przerzutowym rakiem prostaty (mCRPC) z progresją po wcześniejszej terapii ARPI.

W badaniu wzięło udział 468 pacjentów z mCRPC nieleczonych wcześniej taksanami, co najmniej z jedną zmianą dodatnią pod względem PSMA. Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 7,3 miesiąca wykazano 59-proc. zmniejszenie ryzyka progresji radiologicznej po stosowaniu 177Lu-PSMA-617 w porównaniu ze zmianą ARPI (abirateron/enzalutamid) (HR 0,41; 95 proc. CI 0,29–0,56, p <0,0001).

Potwierdziły to wyniki drugiej analizy pośredniej przeprowadzonej po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 15,9 miesiąca, w której mediana rPFS dla 177Lu-PSMA-617 i zmiany ARPI wyniosła odpowiednio 12,02 miesiąca i 5,59 miesiąca (HR 0,43; 95 proc. CI 0,33–0,54; p <0,0001). Pacjenci przydzieleni losowo do grupy, w której stosowano sekwencyjnie ARPI, mogli przejść do grupy otrzymującej 177Lu-PSMA-617 po wykazaniu centralnie ocenianej radiologicznej progresji choroby. W drugiej analizie pośredniej 84,2 proc. ze 146 pacjentów z radiologiczną progresją choroby przeszło z grupy z leczeniem sekwencyjnym ARPI do grupy otrzymującej 177Lu-PSMA-617.

Opracowanie: dr n. med. Katarzyna Stencel

 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.