Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Sotorasib skuteczniejszy niż docetaksel u chorych na NDRP z mutacją w genie KRAS

Źródło: Katarzyna Stencel, ESMO Congress 2022, LBA10
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 30.09.2022
 
 
W badaniu klinicznym III fazy CodeBreak 200 oceniano skuteczność i bezpieczeństwo sotorasibu w porównaniu do docetakselu u chorych na nierobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z obecnością mutacji KRAS G12C, u których stwierdzono progresję choroby po chemioetrapii opartej na pochodnych platyny oraz po immunoterapii.
Po okresie obserwacji z medianą wynoszącą 17,7 miesiąca wykazano, że zastosowanie sotorasibu wiąże się z redukcją ryzyka progresji choroby lub zgonu o 34% (HR 0,66, 95% CI 0,51-0,86, p=0,002).

Odsetki chorych bez progresji choroby po upływie roku wynosiły 24,8% dla sotorasibu i 10,1% dla docetakselu, a korzyść z zastosowania sotorasibu obserwowana była we wszystkich podgrupach chorych. Również odsetki odpowiedzi na leczenie były zdecydowanie wyższe w przypadku sotorasibu niż w przypadu docetakselu i wynosiły odpowiednio 28,1% oraz 13,2%, natomiast odsetki kontroli choroby wynosiły odpowiednio 82,5% oraz 60,3%. Sotorasib wydaje się także wywoływać mniej działań niepożądanych.

Sotorasib uzyskał wcześniej rejestrację FDA oraz warunkową rejestrację EMA w tym wskazaniu na podstawie wyników jednoramiennego badania klinicznego CodeBreaK 100, ale analiza porównawcza niezbędna była do dalszego postępowania rejestracyjnego. Sotorasib ma inny mechanizm działania niż dobrze znane inhibitory kinazy tyrozynowej EGFR czy ALK. To inhibitor kowalentny zatrzymujący białko GTPazę w nieaktywnej formie.

Nie wykazano przewagi sotorasibu jeśli chodzi o czas przeżycia całkowitego (ang. overall survival, OS), ale prawdopodobnie wynika to z dozwolonego w badaniu zjawiska crossover i faktu, iż chorzy progresujący w trakcie terapii docetakselu otrzymać mogli sotorasib.

Opracowanie dr n. med. Katarzyna Stencel
 
Redaktor prowadzący:
dr n. med. Katarzyna Stencel - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.