Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Czy obywatele Ukrainy mają prawo do bezpłatnych leków?

Udostępnij:
Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia wyraziło wątpliwości dotyczące praw przysługujących obywatelom Ukrainy, jeśli chodzi o dostęp do bezpłatnych leków. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski w odpowiedzi zaznaczył, że warunkiem jest legalny pobyt na terenie Polski.
W piśmie do ministra zdrowia Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia, wyraziła wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów, jakie zgłaszają świadczeniodawcy w kwestii objęcia obywateli Ukrainy prawem do bezpłatnych leków. Chodzi o grupę wiekową świadczeniobiorców do ukończenia 18. roku życia oraz powyżej 65 lat.

Leki (potencjalnie też środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne) objęte darmowym dostępem w ramach ww. programu przysługują – zgodnie z art. 43a ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – osobie posiadającej status „świadczeniobiorcy”. Jednocześnie podstawową subkategorią świadczeniobiorcy jest osoba ubezpieczona (obowiązkowo, dobrowolnie).

W odpowiedzi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 37 ust. 1 i 1b ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.):
„1. Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia.
1b. Opieka medyczna, o której mowa w ust. 1, przysługuje również osobom, które odniosły obrażenia w wyniku działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy, niespełniającym warunków, o których mowa w art. 2, i nieuprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innych przepisów lub umów międzynarodowych, które zostały przetransportowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej”.

Innymi słowy, obywatelom Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń w zakresie analogicznym do ubezpieczonego (nawet jeżeli obywatel ten faktycznie ubezpieczony nie jest), jeżeli w okresie obowiązywania ustawy pomocowej (w zakresie jej art. 37) pobyt tych obywateli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. Dotyczy to zatem również dostępu do bezpłatnych leków w ramach omawianego programu.

Przy czym, jeżeli osoba taka posiada nadany jej numer PESEL, to uznaje się ten fakt również za samoistną przesłankę istnienia uprawnień w powyższym zakresie, co wynika z art. 37 ust. 1a ustawy pomocowej.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.