Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Całkowity odsetek odpowiedzi dla lorlatynibu zarejestrowanego przez FDA do leczenia chorych na raka płuca wyniósł 48 proc.

Źródło: www.fda.gov/KS
Autor: Marta Koblańska |Data: 29.11.2018
 
 
Amerykańska Agencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration, FDA) zarejestrowała lorlatynib (Lorbrena, Pfizer) do leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca z obecnością rearanżacji w genie ALK, u których do progresji choroby doszło w trakcie leczenia kryzotynibem i co najmniej jednym innym inhibitorem ALK stosowanym w chorobie rozsianej, lub u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia 1. linii alektynibem lub cerytynibem z powodu choroby rozsianej. Lek zarejestrowano w procedurze przyspieszonej rejestracji w oparciu o odsetek odpowiedzi i czas trwania odpowiedzi.
Rejestrację oparto na wynikach nierandomizowanego wieloośrodkowego badania klinicznego, do którego włączono 215 chorych na przerzutowego NDRP z rearanżacją w genie ALK leczonych wcześniej jednym lub więcej niż jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK. Główne punkty końcowe badania obejmowały całkowity odsetek odpowiedzi (ang. overall response rate, ORR) oraz ORR w zakresie zmian wewnątrzczaszkowych zgodnie z kryteriami RECIST w niezależnej ocenie centralnej. ORR wyniósł 48% (95% CI 42-55), przy czym 4% stanowiły odpowiedzi całkowite a 44% odpowiedzi częściowe.

Mediana czasu utrzymywania się odpowiedzi wynosiła 12,5 miesiąca (95% CI 8,4-23,7). ORR w zakresie zmian wewnątrzczaszkowych u 89 chorych z mierzalnymi przerzutami w OUN wyniósł 60% (95% CI 49-70), z czego 21% stanowiły odpowiedzi całkowite, a 38% odpowiedzi częściowe. Mediana czasu trwania odpowiedzi w OUN wynosiła 19,5 miesiąca (95% CI 12,4-nie osiągnięto).

Najczęstsze działania niepożądane (z częstością występowania  20%) u chorych otrzymujących lorlatynib obejmowały obrzęk, neuropatię obwodową, zaburzenia funkcji poznawczych, duszność, zmęczenie, zwiększenie masy ciała, ból stawów, zaburzenia nastroju i biegunkę. Najczęstszymi nieprawidłowościami w badaniach laboratoryjnych były hipercholesterolemia i hipertrójglicerydemia. Zalecana dawka lorlatynibu wynosi 100 mg doustnie raz na dobę.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe