eISSN: 2084-9885
ISSN: 1896-6764
Neuropsychiatria i Neuropsychologia/Neuropsychiatry and Neuropsychology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
2/2014
vol. 9
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł poglądowy
Impulsywność w chorobie afektywnej dwubiegunowej i jej spektrum u dzieci i młodzieży

Piotr Sibilski, Aleksandra Rajewska-Rager, Natalia Lepczyńska, Andrzej Rajewski

Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2014; 9, 2: 71–76
Data publikacji online: 2014/10/14
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
W ostatnim czasie wraz z ciągle rosnącą liczbą badań nad chorobą afektywną dwubiegunową (ChAD) i jej spektrum, a co za tym idzie – z coraz lepszym poznawaniem natury tej choroby, uwaga zaczyna być kierowana na wczesne rozpoznawanie, czyli na dzieci i młodzież. Grupa ta ze względu na swoją heterogenność i dynamikę stanowi niemałe wyzwanie diagnostyczne. Równocześnie do tej pory przeprowadzono niewiele badań w tej grupie pacjentów. Tym samym ważniejsze staje się określenie cech charakterystycznych, predykcyjnych oraz przyspieszających proces diagnostyczny. Na wczesnym etapie rozwoju istotną rolę odgrywają czynniki neurorozwojowe, których identyfikacja oraz ewentualne korekcje zaburzeń w osiach neuroprzekaźników w obrębie ośrodkowego układu nerwowego mogą prowadzić do wcześniejszej, sprawniejszej redukcji objawów, a co za tym idzie – poprawy jakości życia. W niniejszej pracy przedstawiono i omówiono aktualne wyniki badań, w których analizowano impulsywność w ChAD w populacji rozwojowej oraz osób dorosłych, która jest definiowana między innymi jako skłonność do podejmowania zachowań nieprzemyślanych, trudnych do odroczenia, a działanie podejmowane jest tak szybko, że niemożliwa jest ocena jego konsekwencji. Przedstawiono również narzędzia mogące służyć do ewaluacji tej cechy, która może odgrywać znaczącą rolę w przebiegu ChAD i innych schorzeń u dzieci i młodzieży. Co więcej, impulsywność związana jest również ze spektrum prawidłowych zachowań oraz procesem dojrzewania emocjonalnego i kształtującą się strukturą osobowości i jako taka również powinna być brana pod uwagę.

Recently, along with an increasing amount of research on bipolar disorder and hence better understanding of the nature of this disorder, attention has been redirected at early detection – the group of children and adolescents. This group, being heterogeneous and dynamic, is a diagnostic challenge. Therefore it is important to determine the characteristic, predictive, and accelerative factors of the diagnostic process. At an early stage of development neurodevelopmental factors play an important role and identification of which and possible correction of any disturbances in neurotransmitter pathways in the central nervous system may result in an earlier and more effective reduction of symptoms and, by doing so, improve the quality of life. This paper presents and discusses results of current research analyzing impulsivity in bipolar disorder, both in the developing population and in adults, defined, inter alia, as a tendency to make poor decisions, difficult to postpone, and the act itself is done so quickly that it is impossible to assess the consequences. Useful tools are also presented, that can help evaluate this feature, which could play a significant role in many disorders amongst children and adolescents. Furthermore, impulsivity is also connected with the spectrum of proper behaviours, emotional maturation and formation of personality, and thus it should also be taken into consideration.
słowa kluczowe:

choroba afektywna dwubiegunowa, impulsywność, dzieci i młodzież

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe